HEKİMLERİMİZ


Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri, Tüm Branşlarda SGK Anlaşmalıdır.

+A A-

Dr. Öğr. Üyesi Alihan Oral

Ad Soyad
Alihan Oral
Unvan
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Birim
İç Hastalıkları
Şube
MEDICANA BAHÇELİEVLER
Telefon
0212 449 14 49
E-Posta
alihan.oral@medicana.com.tr
E-RANDEVU
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 2011
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2016
Mesleki Deneyim
Sağlık Bakanlığı Şırnak İdil Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim 2011-2012
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Eğitimi 2012-2016
Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi İç hastalıkları Uzmanı ve Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi 2017- 2018
Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 2017-2018
Demiroğlu Bilim Ünivsersitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi 2018-2020
Şişli Florence Nigtingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı 2018-2020
Gayrettepe Florence Nigtingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcılığı 2020-2020
Tıbbi İlgi Alanları

Diyabet (Şeker Hastalığı)
Hipertansiyon
Karaciğer Yağlanması
Hiperlipidemi (kolesterol yüksekliği)
Obezite (zayıflama)
Tiroid Hastalıkları
Osteoporoz (Kemik erimesi)
Anemi (Kansızlık)
Mide Ülseri
Nütrisyon (beslenme)
Geriatri (Yaşlılık)
Diğer İç Hastalıkları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Oral A, Sahin T, Turker F, Kocak E. Relationship between Serum Uric Acid Levels and Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Non-Obese Patients. Medicina 2019, 55, 600.
2. Bakan A, Oral A, Alışır Ecder S, et al. Assessment of Mean Platelet Volume in Patients with AA Amyloidosis and AA Amyloidosis Secondary to Familial Mediterranean Fever: A Retrospective Chart - Review Study. Med Sci Monit. 2019;25:3854–3859.
3. Bakan A, Oral A, Elcioglu OC, Takir M, Kostek O, Ozkok A, Basci S, Sumnu A, Ozturk S, Sipahioglu M, Turkmen A, Voroneanu L, Covic A, Kanbay M., (2015) ‘’ Hyperuricemia İs Associated With Progression Of Iga Nephropathy’’ Int Urol Nephrol. 2015;47(4):673-8.
4. Elcioglu OC, Afsar B, Takir M, Toprak AE, Bakan A, Bakan S, Kostek O, Oral A, Erman H, Covic A, Kanbay M. (2015)‘’Renalase: Another puzzle piece between hypertension and simple renal cysts?’’ Int Urol Nephrol. 2015;47(7):1181-6
5. Elcioglu OC, Afsar B, Bakan A, Takir M, Ozkok A, Oral A, Kostek O, Basci S, Kanbay A, Toprak AE, Bahat KA, Kalcioglu MT, Kanbay M. Chronic rhinosinusitis, endothelial dysfunction, and atherosclerosis. Am J Rhinol Allergy. 2016;30(3):58-61.
6. Bakan, A., Oral, A., Kostek, O., Ecder, S. A., & Odabaş, A. R. (2016). An unusual case of peritonitis after vaginal leak in a patient on peritoneal dialysis. Nefrología. 36(1): 85-6.
7. Oral A., Banbul N. Xanthoma striatum palmare. Korean J Intern Med. 2016 Sep;31(5):1008
8. Öztürk E., Oral A., Özdemir M., Banbul N., ‘’Synthetic Marijuana ‘’K2’’ İnduced ITP’’ Platelets. 2015;26(3):258-9.
9. Oral A, Ölmez Ö, Banbul N (2016) A Case of Cutaneous Larva Migrans in Turkish Patient. Int J Clin Med Imaging 3: 457.
10. Yakar HI, Pehlivan1 E, Kanbay A, Oral A (2016) A Case of Chemical Pneumonia Due to Paint Thinner Exposure. Int J Clin Med Imaging 3: 473.
11. Oral A, Kostek O, Tasan G, Tuncer I (2014) Zenker’s Diverticulum: Clinical Image. JSM Clin Case Rep 2(5): 1056
12. Kostek O, Takır M, Yılmaz Y, Oral A (2014) Emphysematous Pyelonephritis as a Cause of Diabetic Ketoacidosis. JSM Clin Case Rep 2(6): 1065.
13. Ozkok, A. , Keskinler, M., Eken, E. , Kostek, O. , Caklili, O. , Oral, A. , Bahat, K. , Elcioglu, O. , Bakan, A. And Odabas, A. (2013) A rare complication of a rare disease: Amyloidosis in situs inversus. Open Journal of Internal Medicine, 3, 55-7.

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1. Takır M, Toprak AE, Elçioğlu ÖC, Bakan A, Köstek O, Çaklılı ÖT, Özkök A, Oral A, Aydın KB, Odabaşı AR, Dürüyen S, Duran İ, Kanbay M. Is There A Link Between Vitamin D And Uric Acid? IFCC WorldLab Istanbul 2014 – Istanbul, 22-26 June 2014 • DOI 10.1515/cclm-2014-4035 Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, June 2014. CODE:0876
2. Rzayev A, Sağlam ZA, Oral A, Uzunulu M, Ozen F. Renal Veın Thrombosis In A Patıent With A Known Methylen Etetra Hydrofolate Reductase(MTHFR) Gene Mutatıon. III Congress of Association of General Practice Family Medicine South-East Europe-2014 Bosnia and Herzegovina. Folia Medica vol 49. No:2. 2014. Suppl2.

3.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Bakan A, Oral A, Ecder, S. A, Ozkok A, Elçioğlu Ö. C, Sasak G, Bahat K. A, Odabaş A. Is Serum FGF-23 Associated with Subclinic Atherosclerosis in Patients with AA Amlyloidosis? İKSSTD 2019;11(3):171-177.
2. Oral A, Başçı S, Köstek O, Uzunlulu M. Clinical characteristics and overdose risk factors of patients hospitalized due to warfarin overdose. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi 2019;5(2):63-71.
3. Oral A, Türker F, Koçak E, Tunçkale A. A case of azathioprine-related acute pancreatitis and drug-induced acute pancreatitis. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi 2019;5(2):101-104.
4. Bakan A, Oral A, Ecder, S. A, Ozkok A, Elçioğlu Ö. C, Sasak G, Bahat K. A, Odabaş A. AA Amiloidoz Tanısı Alan Hastaların Etiyolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. İKSST Derg 2018;10(3):113-116. doi:10.5222/iksst.2018.43954
5. Sasak G, Oral A, Başçı S. The relationship between vitamin D level and mean platelet volume in kidney transplant recipients. Med Med J. 2017; 32(2): 106-10.
6. Takir M, Solak Y, Erek A, Kostek O, Oral A, Elcioglu OC, Bakan A , Afsar B, Ozkok A, Jalal D, Jhonson R, Bahat KA, Odabas AR, Kanbay M. (2016) Association Between Elevated Serum Uric Acid and Vitamin D Insufficiency Among the Middle-Aged and Elderly Population. Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (2): 182-6.
7. Oral A, Yakar HI, Uzunlulu M, Şirin A. A rare case of autoimmune polyglandular syndromes type 3A-3B presented with latent autoimmune diabetes in adults (LADA). Med Med J 2017; 32(1):55-7.
8. Oral A, Uzunlulu M, Demir MH, Ölmez Ö, Toluç BD. İdrar Yolu Enfeksiyonun Predikte Ettiği Psoas Abse Olgusu. Okmeydanı Tıp Dergisi 2017; 33(3):166-8.
9. Oral A, Mesci BA, Oğuz A. Vena Kava Süperior Sendromu ile Tanı Konulan Mediastinel Lenfoma. İç Hastalıkları Dergisi 2014; 21: 131-2.
10. Özdemir M, Oral A, Balbay M. Fatal Seyreden Bir Milyer Tüberküloz Olgusu. İç Hastalıkları Dergisi 2018; 25: 145-6.

4.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Sözlü Bildiri:
1. Oral A, Uzunlulu M, Başçı M, Köstek O, Oğuz A. Warfarin Doz Aşımı Nedeniyle Yatan Hastaların Klinik Özellikleri Ve Doz Aşımı İle İlgili Risk Faktörleri. VI. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 18-20 Kasım 2016-İstanbul.
2. Yakar HI, Ceylan E, Kanbay A, Oral A. Tiner İnhalasyonuna Bağlı Gelişen Pnömoni Olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016- İzmir.
3. Eren H, Oral A, Öcal L, İnanır M, Naser A. Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Hiperürisemi Görülme Sıklığı ve Kalp Yetersizliğinin Fonksiyonel Kapasitesi ile Ürik Asit Düzeyleri Arasındaki Korelasyonun Araştırılması. IV. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması 14-15 Kasım 2014-İstanbul.
4. Oral A. Diyabet Okulunda Verilen Eğitimlerin Diyabet Parametreleri Üzerine Etkisi: Bir Devlet Hastanesi Örneği. 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences 28-30 June 2019-Istanbul.
5. Oral A. Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAFLD) ile Tiroid Hormonları Arasındaki İlişki. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. İç Hastalıkları Kongresi 19-22 Haziran 2019- İstanbul.
Poster Bildiri:
1.Oral A, Türker F, Koçak E, Tunçkale A. Azatioprin İlişkili Bir Akut Pankreatit Olgusu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. İç Hastalıkları Kongresi 19-22 Haziran 2019, İstanbul.
2.Türker F, Oral A, Sucu M, Koçak E. Gastrointestinal Sistem Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Gastrik Lipoma. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. İç Hastalıkları Kongresi 19-22 Haziran 2019, İstanbul
3.Oral A, Bambul N, Acar Ö, Boyraz M. Postgastroskopi Periorbital Ekimoz. 7.İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 17-19 Kasım 2017, İstanbul.
4.Oral A, Bambul N. Boşanma Sonrası Ortaya Çıkan Alopecia Areata Olgusu. 6.İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 18-20 Kasım 2017, İstanbul.
5.Oral A, Uzunlulu M, Demir MH, Ölmez Ö, Toluç BD. İdrar Yolu Enfeksiyonunun Sebep Olduğu Psoas Abse Olgusu. 6.İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 18-20 Kasım 2017, İstanbul.
6.Şaşak G, Oral A, Başçı S. Böbrek Transplant Alıcılarında Artmış Eritrosit Hacmi ve Vitamin D Eksiği Arasındaki İlişki. 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 11-15 Mayıs 2016, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
7. Oral A, Bambul N. Ailesel Hiperlipidemi İçin Erken ve Nadir Bir Bulgu: Xanthoma Striatum Palmare. 5. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 4-6 Aralık 2015, İstanbul.
8.Akyer E, Oral A. Bir Ömür Dört Kanser. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 14-18 Ekim 2015, Antalya.
9.Dumanoğlu B, Oral A, Uzunlulu M, Bulut AS, Göngür K, Alkan Ö. Parsiyel Empty Sella Sendromu. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 14-18 Ekim 2015, Antalya.
10.Takır M, Köstek Ö, Çolak Y, Faydalıel Ö, Oral A, Mutlu HH, Oğuz A. Relationship Of Non-İnvasive Whith Histopatholical Findings NAFLD. 12. Metabolik Sendrom Sempozyumu 3-6 Eylül 2015, Bodrum.
11.Takır M, Solak Y, Toprak AE, Köstek O, Oral A, Elçioğlu ÖC, Afsar B, Jalal D, Johnson R, Kanbay M. Orta Yaş ve Yaşlı Popülasyonda Ürik Asit Yüksekliği İle D Vitamini Yetersizliği Arasındaki İlişki. Klinik Seriler Dergisi 2015, cilt:1, sayı:1. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı 8-12 Nisan 2015, Sapanca.
12.Elçioğlu ÖC, Afsar B, Takır M, Toprak AE, Bakan A, Bakan S, Erman H, Oral A, Köstek O, Covic A, Kanbay M. Renalaz: Hipertansiyon ve Basit Böbrek Kistler Arasındaki Yeni Bir Bilmece. Klinik Seriler Dergisi 2015, cilt:1, sayı:1. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı 8-12 Nisan 2015, Sapanca.
13.Bakan A, Oral A, Elçioğlu ÖC, Takır M, Köstek Ö, Özkök A, Başçı S, Sumnu A, Öztürk S, Sipahioğlu M, Türkmen A, Kanbay M. IgA Nefropatinin Progresyonu ile Hiperüriseminin İlişkisi. Klinik Seriler Dergisi 2015, cilt:1, sayı:1. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı 8-12 Nisan 2015, Sapanca.
14.Bilgin S, Oral A, Günenli G, Uzunlulu M, Oğuz A. Bakla Yenmesi Sonrası Tanı Konan Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Eksiklği Oolgusu. Çanakkale Destanı Anısına 100. Yıl Tıp Sempozyumu 21-22 Mart 2015, Çanakkale.
15.Oral A, Ersoy FD, Koç Ş, Dizman N, Saçar ZE, Kurtoğlu E. Koagülasyon Test Bozukluğunun Eşlik Ettiği Multple Miyelom Olgusu. 2. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu 3-5 Nisan 2015, Antalya.
16.Balkaya G, Oral A, Sadeçolak M, Öztürk A, Toluç BD, Uzunlulu. Otoimmün Hemolitik Anemi İle Prezente Mantle Cell Lenfoma. 5. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 4-6 Aralık 2015, İstanbul.
17.Dizman N, Ersoy FD, Oral A, İnce İ, Kurtoğlu E. Ciltte Soliter Ekstramedüller Plazmositom Olgu Sunumu. 2. Akdeniz Hematoloji Sempozyumu 3-5 Nisan 2015, Antalya.
18.Oral A, Bakan A, Köstek O, Özkök A, Çakıllı ÖT, Odabaş AR. Sekonder Amiloidoz Hastalarının İncelenmesi: Retrospektif Bir Çalışma. 4. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 14-15 Kasım 2014, İstanbul.
19.Arslan F, Oral A, Özdemir M, Bilgin S, Uzunlulu M, Oğuz A. Tekrarlayan Artralji ile Başvuran Higroma. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014, Antalya.
20.Oral A. Valsartan Kullanımına Bağlı Akut Pankreatit. 4. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 14-15 Kasım 2014, İstanbul.
21.Oral A, Başçı S, Koç Ş, Kaçar M, Güvercin E, Uzunlulu M. Tirometorim-Sulfametoksazole Bağlı Yaygın Cilt Döküntüleri Olgusu. 4. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 14-15 Kasım 2014, İstanbul.
22.Bakan A, Oral A, Bozkurt İ, Özkök A, Şaşak G, Ecder SA, Elçioğlu ÖC, Kanbay M, Odabaşı AR. Periton Diyalizinin Nadir Görülen Bir Komplikasyonu; Vaginal Fistül. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim 2014, Antalya.
23.Bakan A, Oral A, Şirin A, Elçioğlu ÖC, Özkök A, Bahat KA, Şaşak G, Ecder SA, Kanbay M, Odabaş AR. Nadir Görülen Takrolimus Kullanımına Bağlı Dişeti Hipertrofisi. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim 2014, Antalya.
24.Güvercin E, Oral A, Bakan A, Uzunlulu M, Oğuz A. Hemodiyaliz Hastasında Pikaya Bağlı Hiperkalsemi. 4. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 14-15 Kasım 2014, İstanbul.
25.Aksu A, Oral A, Aksu A, Bakan A, Odabaş AR. Beyin Ölümü Gerçekleşen ve Kardiyak Gelişen Dönürden Renal Transplantasyon. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim 2014, Antalya.
26.Oral A, Ertur E, Özkök A, Şaşak G, Odabaş AR, Oğuz A. Polikistik Böbrekte Kist İçi Apse. 4. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 14-15 Kasım 2014, İstanbul.
27.Elçioğlu ÖC, Oral A, Çakıllı ÖT, Bakan A, Özkök A, Bahat KA, Ecder SA, Şaşak G, Kanbay M, Odabaş AR. Ürik Asit ve D vitamini: Aralarında Bir Bağlantı Var mı? 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim 2014, Antalya.
28.Bakan A, Çakıllı ÖT, Oral A, Elçioğlu ÖC, Özkök A, Bahat KA, Şaşak G, Ecder SA, Kanbay M, Odabaş AR. Bazal Ürik Asit Seviyesinin, IgA Nefropatisinde Progresyona Etkisi Var mı? 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim 2014, Antalya.
29.Ertur E, Oral A, Ünal Y, Koçanoğlu A, Başçı S, Bozkurt İ, Odabaşı AR. Polikistik Böbrek Hastalığında Yaygın Karaciğer Kistine Bağlı Kolestaz. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim 2014, Antalya.
30.Kaçar M, Oral A, Şirin A, Başçı S, Bakan A, Oğuz A. Otolaringelojik Tutulumla Prezante Olan Wegener Granülomatozu. 4. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 14-15 Kasım 2014, İstanbul.
31.Oral A, Özkök A, Yılmaz Y, Demircioğlu K, Bakan A, Odabaş AR, Oğuz A. Enfektif Endokarditli Sistemik Lupus Eritematosuz Olgusu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014, Antalya.
32.Oral A, Köstek O, Ayhan M, Acar Ö, Taşan G, Tuncer İ, Oğuz A. Zenker Divertikülü. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014, Antalya.
33.Bilgin S, Oral A, Özdemir M, Arslan F, Uzunlulu M, Oğuz A, Epigastrik Ağrı ile Başvuran Aort Diseksiyonu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014, Antalya.
34.Özdemir M, Sezgin A, Oral A, Başçı S, Arslan F, Değirmenci B, Uzunlulu M, Oğuz A. Postpartum İnfektif Endokardit. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2014, Antalya.
35.Özdemir M, Oral A, Arslan F, Günenli MG, Faydalıel Ö, Sagun HG, Uzunlulu M, Oğuz A. Tip 1 Diyabetes Mellitus ve Otoimmün Hastalıkların Birlikteliğinin Önemi. 11. Metabolik Sendrom Sempozyumu 4-7 Eylül 2014, Bodrum.
36.Özdemir M, Tülü S, Mungan SG, Oral A, Bilgin S, Mesçi B, Uzunlulu M, Oğuz A. Atipik Lokalizasyonda Akantosiz Nigrikans. 11. Metabolik Sendrom Sempozyumu 4-7 Eylül 2014, Bodrum.
37.Oral A, Özportakal H, Ertur E, Köroğlu M, Tuncer İ. Nitrofurantoine Bağlı Tekrarlayan Akut Pankreatit. İstanbul Tıp Fakltesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 14-16 Mart 2014, Sapanca.
38.Oral A, Başçı S, Köstek O, Balbay E, Kaçar M, Mesçi BA, Bilgin S, Koçanoğlu A. Sjögren Hastalığında Otoimmün Hepatit. İstanbul Tıp Fakltesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 14-16 Mart 2014, Sapanca.
39.Oral A, Başçı S, Bozkurt Sİ, Köroğlu M, Tuncer İ. Crohn Hastalığında Monoartrit. . İstanbul Tıp Fakltesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 14-16 Mart 2014, Sapanca.
40.Oral A, Başçı S, Bozkurt Sİ, Köroğlu M, Tuncer İ. Otoantikor Negatif Otoimmün Hepatit. İstanbul Tıp Fakltesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 14-16 Mart 2014, Sapanca.
41.Oral A, Uzunlulu M, Oğuz A, Keskinler MV. Alerjik Reaksiyon ile Başvuran Bir Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma Olgusu. 3. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 15-16 Kasım 2013, İstanbul.
42.Rzayev A, Oral A, Uzunlulu M, Sağlam ZA. Bilinen MTHFR Gen Mutasyonu Olan Bir Hastada Renal Ven Trombozu. Aile Hekimliği Güz Okulu 25-29 Eylül 2013.

5. Ödüller
Sözlü Bildiri: Oral A, Uzunlulu M, Başçı M, Köstek O, Oğuz A. Clinical Characteristics And Risk Factors Of Patients Hospitalized Due To Warfarin Overdose. En iyi ikincilik ödülü. Güncel Tıp Derneği 2016
Poster Bildiri: Takır M, Köstek O, Çolak Y, Faydalıel Ö, Oral A, Mutlu HH, Oğuz A. Relationship Of Non-İnvasive Whith Histopatholical Findings NAFLD. En iyi dördüncülük ödülü. Metabolik Sendrom Derneği 2015

Medicana Bahçelievler

Adres:

Eski Londra Asfaltı No: 2, 34180 Bahçelievler/İstanbul

Telefon: 0212 449 1 449
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334