Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 2004
Mesleki Deneyim
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Hastanesi, Academic Hospital, 2004-2005
Özel Anadolu Sağlık Merkezi affiliated with Johns Hopkins Medicine, 2005-2006
Çorlu Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği, 2006-2007
Hospitalium Group Çamlıca Hastanesi, 2007-2009
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, 2009-2010
Özel Pendik Bölge Hastanesi, 2010-2012
Özel Çamlıca Erdem Hastanesi, 2012-2018
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018-2021
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar


Yayınlanmış Makaleler

Uluslararası Yayınlar

* Abdurrahman Özgür, Yalçın İlker, Levent N. Türkeri. Cervical lymph node enlargement on the right side as the initial manifestation of metastatic prostate cancer. Archivos Espanoles De Urologia, 56(7); Seccion İnternacional, 2003
* Abdurrahman Özgür, Tufan Tarcan, Ferruh Şimşek, R. Ahıskalı. An unusual tumor of the spermatic cord: Myositis Ossificans. Archivos Espanoles De Urologia, 56(9); Seccion İnternacional, 2003
* Abdurrahman Özgür, Alper Şişmanoğlu, Cenk Yazıcı, Emine Coşar, Devrim Tezen, Yalçın İlker. Intravesical stone formation on intrauterine contraceptive device. International Urology and Nephrology (incorporating GERI), 36(3):345-348, September 2004
* Abdurrahman Özgür, Fatih Önol, Levent Türkeri. Important preoperative prognostic factors for extracapsular extension, seminal vesicle invasion and lymph node involvement in cases with radical retropubic prostatectomy. International Urology and Nephrology (incorporating GERI), 36(3):369-373, September 2004
* Abdurrahman Özgür, Yalçın İlker N. Extracorporeal shock wave lithotripsy of renal pelvis stones with PCK stonelith lithotripter. International Urology and Nephrology (incorporating GERI) (37(1):9-11, 2005
* Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür, Cenk Yazıcı. Treatment of stones using holmium: YAG laser. International Urology and Nephrology (incorporating GERI) (37(1):31-34, Mar 2005
* Fikret Fatih Önol, A. Özgür, L. N. Türkeri. Is the positive biopsy core percent really predictive of non-organ confined prostate carcinoma?. Arch. Esp. Urol, 58(3): 269-276, 2005
* Turkeri LN, Temiz Y, Özgür A, Onol FF. A new approach for the surgery of large renal masses: abdominal wall flap incision. Urol Int, 76(4): 296-300, 2006
* Abdurrahman Özgür, Fikret Fatih Önol, Feriha Ercan, Tufan Tarcan. Prophylactic role of oral L-Arginine on histological and contractile changes in a rat chronic bladder injury model. Urol Int, 81(3): 347-352, 2008 (Epub 2008 Oct. 16)

Ulusal Yayınlar

* Levent Türkeri, Abdurrahman Özgür. Mesane kanserlerinin doğal seyri, tümör belirleyicilerin tanı ve tedavi sonrası prognostik değeri. Aktüel Tıp Dergisi, Üroloji Özel Sayı/1, 7(7); 45-52, 2002
* Abdurrahman Özgür, Tufan Tarcan, Levent Türkeri, Çiğdem Ataizi Çelikel. Genitourinary tuberculosis manifesting as acute epididymo-orchitis: A report of two cases. Marmara Medical Journal, 15(2); 119-121, 2002
* Abdurrahman Özgür, Fatih F. Önol, Levent N. Türkeri. Radikal retropubik prostatektomi yapılan hastalarda kapsül dışı yayılım, seminal vezikül tutulumu ve lenf nodu pozitifliği için önemli preoperatif faktörler. Türk Üroloji Dergisi, 29(2); 133-137, 2003
* Abdurrahman Özgür, Yalçın İlker, Ferruh Şimşek. İki yıllık “double J stent” olgusu. Üroloji Bülteni
* Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. Üriner sistem taşlarının tedavisinde üreteroskopi ve lazer kullanımı. Galenos aylık tıp dergisi, 90:57-62, 2004
* Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. Enfeksiyon taşları. Türkiye Klinikleri Journal of Urology, 1:1;25-27, 2004.
* Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. İntrakorporeal Litotriptörler. Türkiye Klinikleri Journal of Urology, 1:1;68-72, 2004.
* Abdurrahman Özgür, Levent N. Türkeri. Çok merkezli prospektif çalışma sonuçlarına göre BPH’ da kombinasyon tedavisinin yeri. Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.1:1; 71-74, 2005.
* Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. BPH tedavisinde “Minimal İnvaziv” yöntemler (Prostatik stentler, enjeksiyon tedavileri, TUNA, TUMT, HIFU) Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.1:1; 75-81, 2005.
* Abdurrahman Ozgür, Levent Türkeri. Tartışmalı Olgu. Türk Üroloji Dergisi: 31 (1): 55-56, 2005

Atıfta Bulunulan Yayın

* 70 üzerinde yayın atıf

Kitap Bölümleri

* Levent Türkeri, Abdurrahman Özgür. Prostat kanseri tanı ve evrelendirmesindeTRUS ve TRUS eşliğinde biyopsinin yeri, kompliksyonları ve tedavisi. Üroonkoloji Derneği yayınları-2, Prostat Kanseri Tanı ve Tedavi, İstanbul, 2004.
* Abdurrahman Özgür. Ürogenital Travmalar. Genel Cerrahi, editör Prof Dr Halil Bilgel, Avrupa tıp kitapçılık ltd şti bilim yayınları: 54, 1. baskı; 309 – 316, İstanbul, 2007.
* Levent Türkeri, Abdurrahman Özgür. Benign prostat hiperplazisi medikal tedavisinde 5-alfa redüktaz inhibitörleri ve kombinasyon tedavisi. Üroonkoloji Kitabı, Editörler:Haluk Özen, Levent Türkeri. 481-487, 2007

Bildiriler ve Sunular

* Tufan Tarcan, Abdurrahman Özgür, Yalçın İlker. İnkontinans ve irritatif işeme semptomları ile başvuran kadın hastalarda idrar yolu enfeksiyonu (İYE) görülme sıklığı. Uluslar arası katılımlı 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001, Antalya
* Abdurrahman Özgür. Üriner sistem hastalıklarında tanı yöntemleri, Hemşirelik müdürlüğü 2001-2002 yılı hizmetiçi eğitim programı, Nisan 2002
* Arman Özdemir, Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. Treatment of ureteral stones using Holmium: YAG laser. 20th world congress on endourology and shockwave, 18th basic research symposium, September, 19-22, 2002, Genoa, Italy
* Levent Türkeri, Abdurrahman Özgür. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) hastalarında ürogenital problemler, AIDS Sempozyumu, 1 Ekim 2002, İstanbul
* Arman Özdemir, Abdurrahman Özgür, Yalçın İlker. Üreter taşlarında Holmium: YAG laser kullanımı, 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Antalya
* Abdurrahman Özgür, Tufan Tarcan, Cevdet Kaya, Yalçın İlker. Kadın stres ve karışık tip idrar inkontinansında seapi yaşam kalitesi ve subjektif skorlarının çeşitli klinik ve ürodinamik bulgular ile ilişkisi, 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Antalya
* F. Fatih Önol, Abdurrahman Özgür, Levent N. Türkeri. Radikal retropubik prostatektomi yapılan hastalarda kapsül dışı yayılım, seminal vezikül tutulumu ve lenf nodu pozitifliği için önemli preoperatif faktörler. 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 5-10 Ekim 2002, Antalya
* Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. İntraprostatik alkol enjeksiyon sonuçları. Türk Üroloji Derneği Kasım ayı bilimsel toplantısı, 20 Kasım 2002, İstanbul
* Abdurrahman Özgür,Yalçın İlker, Levent Türkeri, Ferruh Simsek. Benign prostat hiperplazisi (BPH) tedavisinde Etanol enjeksiyonunun ikinci yıl takiplerinin sonuçları. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Diyarbakır
* Abdurrahman Özgür,Yalçın İlker, Ferruh Simsek. Pck Stonelıth Lıthotrıpter’ün Üst Üreter Yerleşimli Taşların Tedavisindeki Etkinliği. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Diyarbakır
* Abdurrahman Özgür,Yalçın İlker, Ferruh Simsek. Pck Stonelıth Lıthotrıpter’ün böbrek pelvis taşlarındaki başarısı. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Diyarbakır
* Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür, Levent Türkeri, Tufan Tarcan, Ferruh Şimşek. Üreteral taşların tedavisinde Holmium: YAG laser kullanımı. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Diyarbakır
* Ferruh Şimşek, Tufan Tarcan, Yusuf Temiz, Abdurrahman Özgür. Teflon ile diğer subüreterik ajanların karşılaştırılması. 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim 2003, Diyarbakır
* Özgür A, Yazıcı C, Türkeri L. Radikal prostatektomi yapılan hastaların inkontinans takibinde yeni ve daha etkin bir sorgulama formu. 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2-7 Ekim 2004, Antalya
* Özgür A, Tarcan T, Ercan F. Sıçanda intravezikal protamin sülfat-interstisyel sistit modelinde mesane doku histolojisi ve kontraktilitesinde değişiklikler ve oral l-arginin’ in bu değişiklikler üzerine etkisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2-7 Ekim 2004, Antalya
* Tarcan T, Özgür A, İlker Y. Öksürük ile abdominal kaçırma anı basıncı değerlendirmesinde transüretral sistometri kateterinin tıkayıcı rolü var mı? 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2-7 Ekim 2004, Antalya
* Önol F, Özgür A, Tinay İ, Türkeri L. Radikal retropubik prostatektomi yapılan hastalarda pozitif odak yüzdesinin prostat dışı yayılımı öngörmedeki etkinliği. 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2-7 Ekim 2004, Antalya
* Türkeri L, Temiz Y, Özgür A. Böbrek tümörlerinin cerrahisinde kullanılan iki farklı cilt insizyonunun karşılaştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2-7 Ekim 2004, Antalya
* Tarcan T, Özgür A, İlker Y. Does the presence of detrusor over activity in urodynamic studies affect the quality of life in women with mixed urinary incontinence?. XXth congress of the European Association of Urology, 16-19 March 2005, Istanbul.

Bilimsel Faliyetler

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu Katılımı, İstanbul, Mayıs 2001
* 4. Ulusal Androloji Kongresi katılımı, Ankara, 7-10 Kasım 2001
* 7. Hipospadias Günü katılımı, İstanbul, 1 Aralık 20021.
* 17. Ulusal Üroloji Kongresi katılımı, Antalya, 5-10 Ekim 2002
* Erkek İnfertilitesinde Varikosel (Mezuniyet sonrası eğitim kursu) katılımı, İstanbul, 29 Kasım 2002
* Endourological Society Üyelik Belgesi, 2003
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma ve Hayvan Laboratuarı’ nda “Deney Hayvanı ve Etik Yaklaşım” konulu atölye çalışmasına katılma belgesi, 30 Nisan 2003
* Türk Üroloji Derneği, Asistan Eğitim Kursu katılımı, İstanbul, 27 Şubat 2003-2 Mart 2003
* EORTC G.U.GROUP Fall Meeting katılımı, Antalya, 15-19 October 2003
* 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi katılımı, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003
* 6th congress of the European Society for Sexual Medicine, İstanbul, November 16-19, 2003
* Ankara Üroloji Günleri Uygulamalı Laparoskopi Kursu, Kongre katılımı, Ankara, 13-15 Mart 2004
* Ankara Üroloji Günleri Uygulamalı Laparoskopi Kursu, Kurs katılımı, Ankara, 13-15 Mart 2004
* Türk Üroloji Derneği, 3. İstanbul Asistan Eğitim Kursu katılımı, İstanbul, 01 - 04 Nisan 2004
* Endourological Society Üyelik Belgesi, Ocak 2004
* 2. İstanbul Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, İstanbul, 27-28 Mayıs 2004
* Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Sınavı Hazırlık Kursu katılımı, Uludağ, 30 Haziran-4 Temmuz 2004
* European Urology Residents Education Programme Certificate, Prague, 31 August-5 September 2004
* 18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) katılımı, 2-7 Ekim 2004, Antalya
* 7. Ankara Üroonkoloji Kursu katılımı, 22-25 Eylül 2005, Antalya
* Pelvik rekonstrüksiyon konferası, ASM - Johns Hopkins Konferansları katılımı, 02 Haziran 2006
* Genitourinary Trauma and Uretheral Reconstruction - Update 2008 ESU Course katılımı, 03 November 2008
* 20. Ulusal Üroloji Kongresi katılımı, 01- 06 Kasım 2008
* Endoüroloji Arthur Smith Toplantısı katılımı, 10 Ocak 2010
* 21. Ulusal Üroloji Kongresi katılımı
* Retrograde Intrarenal Surgery Course, 23 February 2018
* Localized Prostate Cancer Treatment and Management of Post-treatment Functional Outcomes, 02 March 2019
* EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) Certificate
* 50. Advanced Laparoscopic Urology Course, 27-28 September 2019 / İstanbul,
* “Best of AUA” , 25-26 October 2019