Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve yılı:

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi/2008

Uzmanlık Eğitimini aldığı yer ve yılı:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi/2014

Akademik unvanı: Uzman Doktor

Mesleki Deneyim:

Konya Meram Eğitim Araştırma Hastanesi  2014-2015

Nusaybin Devlet Hastanesi  2015-2016

Özel Medova Hastanesi    2016-2017

Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi 2017-Halen

Mesleki Ek Eğitimler, Kurslar:

Temel Cerrahi Kavramlar, Tutumlar ve Beceriler Eğitimi- 2009

Endoskopi Yeterlilik Belgesi – 2014

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası-2013

Certificate of Completion- Bariatric surgery Master Class- November 2014

Certificate of Completion- Bariatric surgery Master Class- November 2014

TKRCD Laparoksopik Kolorektal Cerrahi Kursu- Konya 20147

Mesleki İlgi Alanları:


Obezite ve Reflü Cerrahisi

Laparoskopik Cerrahi

Hemoroid Cerrahisi ve  Laserle Hemoroid ve Fistül Tedavisi

Pilonidal Sinüste Ameliyatsız Tedavi Yöntemleri

Fıtık cerrahisi ve Laparoskopik Fıtık  Tedavi Yöntemleri

Laparoskopik Safra kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi

Meme Hastalıkları cerrahi Tedavisi

Bilimsel Çalışmalar:

A1. Atalay T, Cakir M, Tekin A, Kucukkartallar T, Kargin S, Kartal A, Kaynak A. The effects of flavanoid on the treatment of hepatopulmonary syndrome. J Korean Surg Soc. 2013 Nov;85(5):219-24. Deneysel Çalışma


A2. Tastekin D, Kargin S, Karabulut M, Yaldız N, Tambas M, Gurdal N, Tatli AM, Arslan D, Gok AF, Aykan F. Synuclein-gamma predicts poor clinical outcome in esophageal cancer patients. Tumour Biol. 2014 Dec;35(12):11871-7. Araştırma Makalesi.


A3. Kargin S, Taştekin D, Cezik A, Cakır M, Kılıç K, İyisoy MS, Küçükkartallar T. In patients who underwent total thyroidectomy some non-steroidal antiinflammatory drugs effects on thyroid replacement therapy. JOS, 2014;10:1-5. Deneysel Çalışma


A4. Kargin S, Çakır M, Gündeş E, Yavuz Y, Esen HH, İyisoy MS, Kökbudak N, Küçükkartallar T. Relationship of preoperative neutrophil lymphocyte ratio with prognosis in gastrointestinal stromal tumors. Ulus Cerrahi Derg. 2015;31(2):61-4. Araştırma Makalesi


A5. A mesenteric cyst presenting as a femoral hernia: a case report. S Mutlu, S Kargin, B Sevinç, E Turan, O Doğru. Journal of Health science. 2015;5(3):107-109. Olgu Sunumu


A6. The relationship between fecal incontinence and vaginal delivery in the postmenopausal stage. S Kargın, S Çifçi, A Kaynak, H Ataseven, C Kadıyoran, M Çakır. Turk J Obstet Gynecol 2017;14:37-44. DOI: 10.4274/tjod.56650.(Tez Çalışması) Araştırma Makalesi

A7. Management of Extra-Hepatopulmonary Hydatid Cysts (157 cases). Çakır M, Balasar M, Küçükkartallar T, Tekin A, Kartal A, Karahan Ö, Kargın S. Turkiye Parazitol Derg. 2016 Jun;40(2):72-6. doi: 10.5152/tpd.2016.4529. Araştırma Makalesi

A8. S Kargın, D Tastekin, K Kılıç , A Cezik , M Çakır , T Küçükkartallar, N Kökbudak. The Effects Of Topical Insulin

Application On Wound Healing. Eur J Gen Med 2015; 12(4):302-306. Deneysel Çalışma

A9. M Dağlı, AN Baysal, S Kargın, E Nazik, İ Güler, S Bakdık, AN Ecevit, M Bekmezci, M Kalender.  Aortik greft enfeksiyonu sonrası gelişen enterik fistül: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2014 Vol 22,Suppl 1.(tgkdc.dergisi.org) Olgu Sunumu.


C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


C1. Kargın S, Çakır M, Tekin A, Küçükkartallar T. Kolonun non-hodgkin lenfoması: Olgu Sunumu. Genel Tıp Derg 2011;21(3):1-2.(www.geneltip.org) Olgu Sunumu


C2. Kargın S, Çakır M, Küçükkartallar T, Tekin A, Gündeş E, İyisoy MS.  Rektum kanserinde neoadjuvan tedavi alan hastalarda total mezorektal eksizyon sonrası koruyucu ileostomi gerekliliği. Genel Tıp Derg 2014;24:105-108.(www.geneltip.org) Araştırma Makalesi.


C3. Kargın S, Çakır M, Gündeş E, Aksoy F, Kökbudak N, Yıldırım MA, Taştekin D, Balasar M. Sürrenal kitlelerde kitle ağırlığı ile malignite arasındaki ilişkinin araştırılması. Selçuk Tıp Derg 2013;29(4):153-156.(www.selcuktipdergisi.org) Araştırma Makalesi.


C4. S Kargın, EE Nazik, E Turan, O Doğru. Spontan İdiopatik Pnömoperitoneumlar: Dört Olgu Sunumu Ve Literatürün Değerlendirilmesi Selçuk Tıp Derg. Selçuk Tıp Derg 2016;32 32(Ek Sayı): 1-3 Literatür Değerlendirmesi


C5. E Turan, S Kargın, EE Nazik, A Atay, O Doğru. Akut Paratiroid Krizi ile Başvuran Kistik Paratiroid Adenomu. Selçuk Tıp Derg 2016;32(2): 49-51 Olgu sunumu.

Ulusal Kongreler:

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler


D1. M Çakır, T Küçükkartallar, A Tekin, A Kartal, Ö Karahan,

M Belviranlı, S Kargın, MA Eryılmaz, M Balasar. Ekstra Hepato-pulmoner Hidatik Kist Deneyimlerimiz (157 olgu). 19.Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya. Sözlü Sunum.


D2. MA Yıldırım, A Tekin, T Küçükkartallar, M Çakır, F Aksoy, S İyisoy, M Belviranlı, Ş Özer, A Kartal, S Kargın. Künt karın travmasına Bağlı Solid Organ Yaralanmalarında Nonoperatif Tedavi. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya. Sözlü Sunum.


D3. S Kargın, D Taştekin, N Kökbudak, K Kılıç, R Atalay, T Küçükkartallar, M Çakır, F Aksoy, A Tekin, A Kaynak. Troidektomi Sonrası Non Steroid Antiinflamatuar İlaç Kullanımının Hormon Replasman Tedavileri Üzerine Etkileri. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya. Sözlü Sunum.


D4. S Kargın, D Taştekin, N Kökbudak, M Çakır, T Küçükkartallar, A Tekin, M Bıyık, Ş Tekin. Özofagus Kanserlerinde C-ErbB2 ve Gamma-synuclein Ekspresyonlarının Prognoza Etkilerinin Karşılaştırılması. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya.Sözlü Sunum.

D5. S Kargın, D Taştekin, M Çakır, T Küçükkartallar, A Tekin, N Kökbudak, F Aksoy. Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Prognozun Belirlenmesinde Preoperatif  Nötrofil- Lenfosit Oranının Etkisi. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya.Sözlü Sunum.


D6.  S Kargın, T Küçükkartallar, M Çakır, A Tekin, N Kökbudak, E Gündeş, MA Yıldırım, MM Belviranlı. Lokal İleri Evre Mide Kanserlerinde Genişletilmiş Ek Organ Rezeksiyonları. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya.Sözlü Sunum.


D7. S Kargın, D Taştekin, M Çakır, K Kılıç, N Kökbudak, T Küçükkartallar, A Tekin, MA Yıldırım. Yara İyileşmesi Üzerine Topikal İnsülin Uygulaması Etkileri. 19.Ulusal Cerrahi

Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya. Poster Sunum.


D8. MA Yıldırım, , F Aksoy,  T Küçükkartallar, A Tekin, M Çakır, S Kargın. İnsizyonel Herni Onarımı Sonrası Karın Duvarında Gelişen Dev Psödokist. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya. Poster Sunum.


D9. S Kargın, S Çifci, RÖ Tepe, T Küçükkartallar, Y Yavuz, C Vatansev, A Tekin, M Çakır, A Kaynak. Menapoz Sonrası Dönemde Gelişen Fekal İnkontinansların Vajinal Doğumla İlişkisi. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi.16-20 Nisan2014/Antalya. Poster Sunum.


D10.  S Kargın, M Çakır, E Gündeş, T Küçükkartallar, Y Yavuz, D Taştekin. Rektum kanserinde 6 yıllık cerrahi sonuçlarımız: Tek merkez deneyimi. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013/ Antalya. Poster Sunum.


D11. M Çakır, S Kargın, Y Yavuz, MA Yıldırım, A Tekin, T Küçükkartallar. Neoadjuvan tedavi alan hastalarda total mezorektal eksizyon sonrası koruyucu ileostominin gerekliliği. XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013/ Antalya. Poster Sunum.


D12. S Kargın, F Aksoy, E Gündeş, D Taştekin. Sürrenal kitlelerde cerrahi deneyimlerimiz. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012/İzmir. Poster Sunum.


D13. M Çakır, T Küçükkartallar, A Tekin, S Kargın, H Yılmaz, F Aksoy, M Erikoğlu, A Kartal. Tek merkezin primer anorektal malign melanom deneyimi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012/İzmir. Poster Sunum.


D14. M Çakır, T Küçükkartallar, A Tekin, S Kargın, F Aksoy, D Taştekin, Ş Tavlı,HM Çiçek. Gastrointestinal stromal tümör deneyimlerimiz. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012/İzmir. Poster Sunum.

D15. M Çakır, T Küçükkartallar, A Tekin, A Kartal, A Kaynak, AH Özalp, S Kargın. Hepatopulmoner sendromun tedavisinde flavanoid etkinliği. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir. Poster Sunum.


D16. N. Kökbudak, P. Oltulu, S. Kargın, F. Aksoy, S. Güngör. İnsizyonel herni onarımı sonrası gelişen batın ön duvarının dev psödokisti: olgu sunumu. 24.Ulusal patoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Trabzon. Poster Sunum

Uluslararası Kongreler:

Kargın N Ç, Kargın S, Marakoglu K. Assessment of the relationship between benign perianal region diseases and smoking status. 20th Wonca Conference, 22-25 October,  2015, İstanbul, Turkey. Poster sunumu.
Mesleki İlgi Alanları: