+A A-

Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü,

Eğitim Felsefesi;  

Medicana Sağlık Grubunun kanıta dayalı nitelikli uygulamalar ile yüksek düzeyde bakım veren kurum olma imajını sürekli ileriye götürmek ve bu felsefeyi yaymak  amacında olan eğitim hemşireleri , liderlik özelliğini geliştirmiş, geleceği gören, eleştirel düşünebilen, iletişimde başarılı, konuşma ve anlatma yeteneği ile güleryüzlü, yönetim ve organizasyon becerilerine sahip kişiler olarak ekip ile işbirliği içerisinde çalışacaklardır.

MEDİCANA Hemşirelik Hizmetleri eğitimlerinde her zaman hemşiremizin yanında, klinik eğitimlerin önemsendiği eğitim modeli tercih edilmektedir.

Amacımız;

Hemşirelik Hizmetlerinin misyon, vizyonu ve değerleri doğrultusunda hazırlanan eğitimlerle, hastanemizde çalışan hemşire ve sağlık destek personellerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek hasta bakım kalitesini en üst düzeyde tutabilmektir.

Eğitim Hedeflerimiz;

 • Mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimleri sağlayarak bilgi ve becerileri geliştirmek,
 • İletişim ve işbirliği ortamı yaratmak,
 • Öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak,
 • Güncel bilgilerin hasta bakımına yansımasını sağlamak,
 • Yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak,
 • Medicana Sağlık Grubunun kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamaktır.  

Bu hedeflere ulaşmak için izlediğimiz süreç;

 • Her yılın sonunda birim sorumluları nezaretinde eğitim talepleri "Eğitim Talep Formu" ile eğitim hemşiresine iletilir.
 • Bu talepler ve farklı yöntemler ile yapılan Eğitim ihtiyaç analizi sonucu belirlenen eğitim gereksinimleri doğrultusunda yıllık eğitim planı hazırlanır.
 • Yıllık eğitim planı çalışanlara duyurulur.
 • Eğitimler;

    -Kurumsal Oryantasyon

    -Hemşirelik Oryantasyon

    -Klinik Oryantasyon

    -Yönetici Hemşire Oryantasyon

    -Zorunlu Eğitimler

    -Geliştirme Eğitimleri olarak sınıflandırılır.

    -Birimlere Özel Hizmet İçi Eğitimler düzenlenir.

 • Eğitimin etkinliğini değerlendirmek için hemşirelik oryantasyon eğitimde pretest-posttest uygulanır.
 • Eğitim sonunda; “Eğitim İçeriği-Eğitimci-Eğitim Yeri- Genel Olarak Eğitim- Diğer Görüş ve Öneriler” bölümlerini içeren “ Eğitim Değerlendirme Formu” katılımcılar tarafından doldurulur.
 • Eğitim Hemşiresi tarafından Eğitim Değerlendirme Formları değerlendirilir.
 • Eğitim etkinliğinin alanlarda değerlendirilmesi kliniklerde sorumlu hemşire, rehber hemşireler ve eğitim hemşiresi tarafından yapılır.

Eğitim Hemşiresi Sorumlulukları

 • Hemşirelik hizmetlerindeki gelişmeler, yenilikler ve kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili tüm gruba yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Hemşirelik hizmetleri çalışanlarının alması gereken zorunlu eğitimler, oryantasyon programları, genel ve spesifik bölüm eğitimlerinin Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Klinik Eğitim Hemşireleri, Sorumlu Hemşireler ile birlikte belirlemek, bu doğrultuda yıllık eğitim planı hazırlamak ve programı yürütmek. Hemşirelik hizmetlerinin sürekli gelişimine destek olmak amacıyla verilen eğitimlerde;
 • Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetlerinin tüm hastanelerinde aynı standartlarda eğitim verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve sürdürmek,
 • İhtiyaçları karşılayacak eğitim programlarını planlamak.
 • Eğitim içeriklerini güncel ve güvenilir kaynaklar doğrultusunda hazırlamak.
 • Verilen eğitimlerin etkinliğinin izlenmesi eğitimlerde ön test ve son test uygulamak.
 • Eğitim sonrası eğitim değerlendirme formlarının doldurulmasını sağlamak ve analizlerini yapmak.
 • Eğitim kayıtlarını tutmak.
 • Hemşirelik hizmetleri çalışanlarının kişisel gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 • Çalışanların yetkinliklerinin arttırılması için yöntem belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Spesifik oryantasyon sürecinin etkinliğini sorumlu hemşire, klinik eğitim hemşiresi ve rehber hemşire ile birlikte değerlendirmek.
 • Hemşireleri bilimsel çalışma ve araştırma yapma konusunda cesaretlendirmek, teşvik etmek ve rehberlik yapmak.
 • Mesleki yayınların oluşturulmasında rol almak.
 • Kalite departmanı ile ortak çalışmalar yürütmek, çalışanları bilgilendirmek, özdeğerlendirmenin yürütülmesini sağlamak.
 • Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri bakım standartları, süreçler, prosedür ve talimatlarının oluşturulmasında, düzenlenmesinde rol almak.
 • Hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi, hemşirelerin profesyonelliğinin geliştirilmesi için hemşireleri alanları ile ilgili kanıta dayalı çalışmaları takip etmeye teşvik etmek.
 • Kurum içi komite çalışmalarına katılmak.
 • Hemşirelik web sayfasının oluşturulmasında görev almak. Güncelliğini sağlamak.
 • Hemşirelik Kalite indikatörlerini takip etmek, sonuçları analiz etmek ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile paylaşmak, olumsuz sonuçlar ile ilgili iyileştirme faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
 • Staj amacı ile kuruma gelen öğrenci hemşirelerin kuruma uyumu ve verimliliği artırmak için rehberlik etmek, staj programları ile ilgili tüm süreçleri yönetmek, sorumlu hemşireler ile işbirliği yapmak.
 • Hemşirelik misyon ve vizyonunun sürekli gelişmesi için uygun rol modeli olmak.
 • Kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak, kongre, sempozyum, kurs vb etkinliklere katılmak.
 • Hemşirelik ve eğitimle ilgili güncel yayınları izlemek, hemşirelik ve eğitimle ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak.
 • Uluslararası ve Ulusal organizasyonlarda kurumu temsil etmek.

Hemşerilerimize Sunulan Eğitim Olanakları

Eğitimlerimiz;

ORYANTASYON PROGRAMLARI

1.KURUMSAL ORYANTASYON PROGRAMI: Kurumumuzda göreve başlayan tüm hemşirelerimizin ve hemşirelik hizmetlerine bağlı kadrolarımızın işe uyum sürecini kolaylaştırmak amacı ile Kurumsal Oryantasyon programına katılımı sağlanır.

2.MESLEKİ HEMŞİRE ORYANTASYON: Teori ve uygulama bölümlerinden oluşan 5 günlük bir programdır. Kurumumuzda işe başlayan tüm hemşire, ebe ve acil tıp teknisyenleri ilk iki ay içerisinde HEMŞİRE ORYANTASYON PROGRAMI 'na alınır.

3.KLİNİK ORYANTASYON PROGRAMI: Kurumsal ve Hemşire Oryantasyon eğitimlerinden sonra göreve başlayan meslektaşlarımız birime özel "Klinik Oryantasyon" süreçlerine dahil edilir. Klinik Oryantasyon programı sorumlu hemşire ya da rehber hemşire tarafından yürütülür ve süresi kliniklere göre değişiklik gösterir.


1. KURUMSAL ORYANTASYON PROGRAMI

 • Kurumun Tanıtımı
 • Görev Yetki ve Sorumluluklar
 • Özlük Hakları
 • Kalite Kavramı ve JCI Akreditasyon Yaklaşımı
 • Kalite Standartlarında Klinik Uygulama Süreçleri
 • Çalışan Güvenliği
 • Radyasyon Güvenliği
 • Tehlikeli Alanların Risk Analizine Göre Belirlenmesi
 • Hasta Güvenliği
 • Temel Enfeksiyon Kavramları
 • Enfeksiyon Kontrolü
 • El Hijyeni
 • İzolasyon Yöntemleri
 • İş Kazaları
 • Organ Bağışı
 • Tesis Yönetimi
 • Acil durum kodları
 • Mavi Kod
 • PTS Kullanımı
 • Yangın Güvenliği
 • Sivil Savunma
 • Bilgi Sistemleri
 • Hasta Hakları Ve Hasta Memnuniyeti
 • İletişim
 • Bebek Dostu Hastane

2. HEMŞİRELİK ORYANTASYON PROGRAMI 

(Kurumsal Oryantasyon Programına Ek Olarak)

 • Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Politikası, Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Şeması
 • Ekip Çalışması ve Motivasyon
 • Mesleki İletişim
 • TCK ve Hemşirelik
 • Hemşirelikte Etik
 • Hemşirelik Süreci, Hasta Bakım Planları
 • Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
 • Hasta Değerlendirmesi
 • Bilgi Yönetim Sistemi/Doküman Paylaşım Uygulamalı Eğitim
 • Fizik Muayene Yöntemleri
 • Hasta Güvenliği
 • Ağrı Yönetimi
 • Vital Bulguların Alınması
 • İlaç Uygulamaları
 • Order Alma – Dijital Order Sistemi
 • Hasta Kısıtlama Uygulamaları
 • Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
 • Pre op / Post op Hasta Bakımı
 • Taraf Cerrahisi/Güvenli Cerrahi
 • Acil Durum Kodları
 • Crash Card Kullanımı
 • Geriatrik Hasta Bakımı
 • Yaşlı Bakımı
 • Yaşam Sonu Bakım
 • Aspirasyon Teknikleri
 • Enteral ve Parenteral Nutrisyon
 • Basınç Ülserleri Önleme ve Tedavi
 • Yara Bakımı
 • Fizik Muayene Yöntemleri
 • Diyabet ve İnsülin Uygulamaları
 • Şok ve Hemşirelik Uygulamaları
 • Sıvı Elektrolit Dengesi
 • Asit-Baz Dengesi
 • İleri Düzey Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
 • El Hijyeni
 • Atık Yönetimi
 • İzolasyon Yöntemleri
 • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon,Asepsi ve Antisepsi
 • Koruyucu Ekipman Kullanımı
 • Form Eğitimi/Dosya Düzeni
 • EKG de Öldürücü Ritimler/EKG Yorumlama
 • Yüksek Riskli İlaç Yönetimi
 • Antikoagülan Tedavi
 • Sedasyon – Analjezi
 • Özel Tetkikler ve Hasta Hazırlığı
 • Temel ve İleri Yaşam Desteği
 • Temel Hemşirelik Uygulamaları
 • HBTC,Preanalitik ,Analitikve Postanalitik Süreçler/Tıbbı Cihazların Kullanımı Temizliği ve bakımı
 • Örnek Alımı ve Transferi/Panik Değer Bildirimi
 • Düşme Riski Değerlendirme ve Önleme
 • Hemşirelik Hizmetleri İndikatörlerin Değerlendirilmesi

3.BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ

 • Bölüm Yönetici ve Çalışanları
 • Bölümün Faaliyet ve İşleyişi
 • Bölümün Fiziki Yapısı
 • Çalışanların Mesleki Kategorilerine Göre Görev Yetki ve Sorumlulukları
 • Bölüm ile ilgili Yazılı Düzenlemeler/Prosedür ve Talimatlar
 • Bölüm ile İlgili SKS Standartları
 • Hastane Bilgi Sistem Modül Eğitimi

YÖNETİCİ HEMŞİRE EĞİTİMİ;

 •     Yöneticilik becerilerinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
 •     Bölüm Sorumluluğu
 •     Zaman Yönetimi     
 •     Çatışma Yönetimi
 •     Stres Yönetimi
 •     Zor Hasta
 •     Yaşam Sonu Bakım/Kötü Haber Verme
 •     Toplantı Yönetimi/Sunum Hazırlama
 •     Liderlik, Yöneticilik, Koçluk
 •     Klinik Oryantasyon ve Sorumlu Hemşire Formlarının Kullanımı
 •     Ekip Çalışması ve Önemi

ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMLARI 

 • Hastaların Güvenli Transferi(Sağlık Çalışanları-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Hasta Mahremiyeti(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Nutrisyon (Yoğun Bakım-Klinik Çalışanları/Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Radyasyon Güvenliği(Özellikli Riskli Alanlar/ Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Bilgi Güvenliği(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Bilgi Yönetim Sistemleri(HBYS Kullanıcıları- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Sözel İsten Doğrulama(Hekim/Hemşire- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Düşme Riski Eğitimi(Hekim/Hemşire- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Numune İstemi Alımı Ve Reddi(Hekim/Hemşire- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Hasta Başı Test Cihazları(HBTC Kullanıcıları -Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Örnek Alımı ve Transferi(Hemşire,Ebe,ATT,YSP- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi(Tüm Kullanıcılar- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Acil Servis Eğitimi/Boyunluk Kullanımı/Triyaj Eğitimi(Acil Servis Personeli-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Laboratuar Eğitimi/Laboratuar Test Rehberi(Laboratuar Çalışanları- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Hasta Hakları(Poliklinik Çalışanları,Hasta Karşılama Personeli,Temizlik Personeli- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Hasta Memnuniyeti(Poliklinik Çalışanları,Hasta Karşılama Personeli,Temizlik Personeli- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • İletişim Becerileri (Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Çalışanlar Arası İletişim(Temizlik Personeli- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişim(Temizlik Personeli- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Temizlik Hizmetleri Eğitimi(Temizlik Personeli- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Ezcane Porter Eğitimi(Porter-- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • CPR Eğitimi(Hekim-Hemşire-Sağlık Personeli- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • SKS /DÖF(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Öz Değerlendirme Eğitimi(Bölüm Kalite Sorumluları)
 • Renkli Kod Uygulamaları (Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Güvenlik Raporlama Sistemi(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Yangın, Yangın Söndürücüler ve Hortum Kullanımı(Tüm Personel-Yılda iki kez/Gerektikçe)
 • Tehlikeli Madde Yönetimi/Tehlikeli Madde Simgeleri(Tüm Kullanıcılar -Yılda iki kez/Gerektikçe)
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü (Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Temizlik ,Dezenfeksiyon, Sterilizasyon (MSÜ, Ameliyathane, Endoskopi -Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Dezenfeksiyon(Tüm Kullanıcılar- Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Atık Yönetimi(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • İzolasyon yöntemleri(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • El Hijyeni(Tüm Personel-Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı(İşe Yeni Başlayan NICU, Pediatri, Kadın Doğum Servis Hemşireleri, Ebeleri, Kadın Doğum ve Pediatri Plk. Hemşireleri, İlgili Bölüm Hekimleri -Yılda Bir kez/Gerektikçe)
 • İlaç Yönetimi (Hemşireler/Anestezi Tek./ATT/Sağlık Memuru/Paramedik/Ebe-Yılda Bir kez/Gerektikçe) 

GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMLARI 

 • Personelin mesleki bilgi ve deneyimini arttırarak, mesleki gelişimi sağlamak ve kuruma verimliliğini artırmak amacıyla ihtiyaca göre düzenlenen eğitimlerdir.

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

 • Personelin ilgili alanlarda, yönetici ve eğitim sorumluları rehberliğinde hazırlayarak sundukları ekip içi eğitim programlarıdır. Her bölümün sorumlusu tarafından ilgili eğitim yılına ait “Hizmet İçi Eğitim Planı” hazırlanır.
 • Ayda en az bir kez bölüm çalışanlarına eğitim düzenlenir.

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ 

 • Görev Yetki ve Sorumluluklar
 • Hastane Enfeksiyonları
 • El Hijyeni
 • İzolasyon Yöntemleri
 • Temizlik Maddeleri ve Kullanım Özellikleri
 • Özel Alanlar Temizliği,
 • Etkin İletişim Teknikleri ve Ekip Çalışması
 • Vücut Mekanik İlkeleri
 • Hasta Taşıma –Kaldırma
 • Numune Transfer Eğitimi
 • Hasta Odası Düzeni ve Yatak Yapımı Tıbbi Cihazların Taşınması, Temizliği