HEMŞİRELİK HİZMETLERİ


+A A-

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü: Medicana Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda hemşirelik bakımının en üst düzeyde karşılanması için hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesini sağlamak, uygun bakım modelleri oluşturmak ve profesyonel hemşirelik bakım standartlarının uygulanmasını sağlamakla sorumludur.


Hemşirelik Hizmetleri Müdürü' nün sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirebilmeleri için birden fazla fonksiyon göstermesi gerekir. Bunlar;

1. Uygulamalarla ilgili fonksiyonları
2. Yönetimle ilgili fonksiyonları
3. Eğitimle ilgili fonksiyonları
4. Araştırma ile ilgili fonksiyonları
5. Kalitenin geliştirilmesi ve korunması ile ilgili  fonksiyonlarıdır.


Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı: Medicana Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda gerekli yönetim ve liderlik prensipleri çerçevesinde, hemşirelik hizmetlerine bağlı  çalışan tüm hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin hasta/hasta yakınına optimum düzeyde bakım vermesini sağlamadan sorumludur.


Hemşirelik Hizmetleri Supervisor Hemşire: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün devamı olarak çalıştığı vardiya boyunca Medicana Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda gerekli yönetim ve liderlik prensipleri çerçevesinde, hemşirelik hizmetlerine bağlı  çalışan tüm hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin hemşirelik hizmetlerini optimum düzeyde yerine getirmesinden sorumludur.


Eğitim Sorumlu Hemşiresi: Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, Medicana Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri sunulan hemşirelik hizmetine yansıtmak için hemşirelik hizmetlerinin talimat, prosedür ve standartlarını oluşturmak, diğer faaliyetlerle çalışanların gelişimini programlamak, yürütmek ve sonuçlarını değerlendirmek. Hemşirelik eğitimi ve kalite ile ilgili güncel litaratür ve araştırmaları izlemek.

Hasta bakım kalitesini daha iyiye götürmek için klinik hemşireleri ile işbirliği yapmak, verilen bilgilerin doğru kullanım durumunu izlemek, aksama ve eksikleri saptamak, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile paylaşmak, iyileştirme faaliyetleri düzenlemek. Hemşirelik misyon ve vizyonunu geliştirmek. Çalışanlarıda sürekli gelişim ve davranış değişikliği sağlamak amacıyla düzenli eğitim programları geliştirmek. Hemşire ve Sağlık destek personellerinin kuruma oryantasyonu için programların gerçekleştirilmesi için gerekli düzenleme ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur.


Diyabet Eğitim Sorumlu Hemşiresi: Diyabetus Mellitus tanısı olan, katta yatan ya da poliklinikten takip edilen bütün hastaların eğitimlerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek, takip etmek ve hastanın ve klinik hemşirelerinin gereksinim duyduğu konularda danışmanlık yapmaktan sorumludur.


Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi: Medicana Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede ve güvenilirlikte sunulabilmesi için;  Enfeksiyonun önlenmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili standartları oluşturmak ve sistemi kurmak. Enfeksiyon kontrolü ve önleme ile ilgili eğitim faaliyetlerini düzenlemekten sorumludur.

Enfeksiyon kontrol çalışmalarını yürütmek, ilgili standartlara uyumu izleyerek sonuçlarını değerlendirmek ve gerekli düzenlemeleri yapmaktan, klinik hemşireler ve diğer personele rehberlik ve danışmanlıktan, çalışan güvenliği kapsamından çalışanların periyodik kontrolleri, aşılama programı, iş kazaları takip ve önleme ile ilgili faaliyetleri yürütmekten sorumludur.


Ameliyathane ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Ameliyathane ve Sterilizasyon ünitesinde sunulacak cerrahi hemşirelik hizmetinin çağdaş standartlarda yürütülmesini sağlamak için gerekli olan iletişim ve liderlik özelliklerini göstererek, altyapı, süreç ve sonuç odaklı yönetimsel tedbirleri almak.


Hemşirelik ve hastane talimat ve prosedürlerine uyma, uygulanmasını sağlama ve denetleme, ünitede görevlendirilen personeli eğitme, yönetme ve çalışmalarını organize etme, gerekli araç-gereç ve donanımı temin etme, uygun kullanımı ve korunmasını sağlama ve denetleme, hekim, hemşire ve personelin ekip anlayışı içinde çalışmasını sağlamakla sorumludur.


Poliklinik Sorumlu Hemşiresi: Polikliniklerdeki hemşirelik hizmetinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelik performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitim, motivasyon ve araştırmalarına rehberlik etmekten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi: Yoğun Bakım Ünitesi’ne gelen hastanın kabulünden itibaren, tedavi, takip, bakım hizmetlerinde standardizasyonu sağlayarak hizmetin kalitesini arttırmaktan ve birlikte çalıştığı grubu bununla ilgili olarak organize etmekten sorumludur.

Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelerin performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitimi, motivasyon ve araştırmalarına rehberlikten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Cerrahi Birimler Sorumlu Hemşiresi: Cerrahi birimler yatan hasta katında hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelik performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitim, motivasyon ve araştırmalarına rehberlik etmekten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Dahili Birimler Sorumlu Hemşiresi: Dahili birimler yatan hasta katında hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelik performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitim, motivasyon ve araştırmalarına rehberlik etmekten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi: Hemodializ Ünitesi’nden hizmet alan hastaların, hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden, kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelik performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitim, motivasyon ve araştırmalarına rehberlik etmekten ve medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Acil Servis Sorumlu Hemşiresi: Acil Servite hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelerin performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitim, motivasyon ve araştırmalarına rehberlikten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Kadın Hastalıkları ve Doğum Sorumlu Hemşiresi: Kadın hastalıkları ve doğum katına yatan hastaların hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelik performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitim, motivasyon ve araştırmalarına rehberlik etmekten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Medikal Onkoloji Sorumlu Hemşiresi: Ayaktan ya da yatarak kemoterapi alan ya da palyatif bakım yapılan onkoloji hastalarının hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelik performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitim, motivasyon ve araştırmalarına rehberlik etmekten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Kardiyolojik Birimler Sorumlu Hemşiresi: Kardiyoloji yoğun bakım, kardiyoloji gözlem odası ve kateter laboratuvarındaki hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelik performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitim, motivasyon ve araştırmalarına rehberlik etmekten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi: Yoğun Bakım Ünitesi’ne gelen hastanın kabulünden itibaren, tedavi, takip, bakım hizmetlerinde standardizasyonu sağlayarak hizmetin kalitesini arttırmaktan ve birlikte çalıştığı grubu bununla ilgili olarak organize etmekten sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelerin performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitimi, motivasyon ve araştırmalarına rehberlikten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.

 


Organ Nakli ve Transplantasyon Sorumlu Hemşiresi: Organ nakli ve Transplantasyon bölümüne gelen hastanın kabulünden itibaren, tedavi, takip, bakım hizmetlerinde standardizasyonu sağlayarak hizmetin kalitesini arttırmaktan ve birlikte çalıştığı grubu bununla ilgili olarak organize etmekten sorumludur.


Operasyon sonrası uygun yaşam koşullarının sağlanmasıile ilgili tüm önlemleri içeren eğitimleri hasta ve yakınlarının hastaneye kabulünden itibaren almalarının sağlanması, eğitimlerin etkin bir şekide hayata geçirilmesi ve hasta ve yakınlarının yaşadıkları bu zorlu süreci atlatabilmeleri için gereken tüm desteğin sağlanmasından sorumludur.


Organ bağışı konusunda teşvik edici eğitim faaliyetlerini düzenlemekten, çevresine rehberlik ve  danışmanlık yapmaktan sorumludur. 
Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelerin performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitimi, motivasyon ve araştırmalarına rehberlikten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Yeni doğan yoğun bakımda bulunan tüm hastaların bakımının, hemşirelik bakım standartları  çerçevesinde tanılanması, planlanması, uygulanması, ve değerlendirilmesini sağlamaktan sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelerin performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitimi, motivasyon ve araştırmalarına rehberlikten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Pediatri Sorumlu Hemşiresi: Pediatri kliniğinde bulunan tüm hastaların bakımının, hemşirelik bakım standartları  çerçevesinde tanılanması, planlanması, uygulanması, ve değerlendirilmesini sağlamaktan sorumludur. Kalite indikatörlerinin takibi, hemşirelerin performanslarının değerlendirilmesi, kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı, ekibinin eğitimi, motivasyon ve araştırmalarına rehberlikten sorumludur. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Endoskopi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi: Endoskopi Ünitesi işleyişinin düzenlenmesi, endoskopi yapılacak olan hastanın üniteye kabulünden işlem sonrası evine/ bölümüne gönderilmesine kadar olan tüm süreçlerde verilen hizmetlerin uygulanmasında ki güvenli yöntemleri belirlemek, hasta, çevre ve personele yönelik güvenlik önlemlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.


Yara, Stoma, İnkontinans Hemşiresi:Yara, ostomi ve/veya inkontinans sorunu olan bireyleri tespit etmek, bakım vermek ve bakımından sorumlu diğer hemşireleri desteklemek,  yarası, ostomisi ve inkontinansı olan bireylerin bakım alma hakkını savunmak, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalara, ailelerine ve bakımını üstlenen bireylere eğitim vermekten sorumludur. Ayrıca  kronik yaraların, kolorektal kanserlerin, inkontinansın önlenmesi, erken tanısı ve iyileştirilmesi için faaliyetler yürütmek, bu amaçla planlanan etkinliklere katılmakla yükümlüdür.


Üreme Sağlığı ve IVF Hemşiresi: Tüm kadın hastalıkları ve doğum polikliniğini ve tüp bebek bölümünden  hizmet alan hastaların muayenelerinin, tetkiklerinin  aksamadan  planlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda hasta eğitimlerinin verilmesi.


Hastaların laboratuvar tetkikleri ile ilgili numune alma işlemlerinin zamanında, doğru ve güvenli bir şekilde alınması, kaydedilmesi ve laboratuvara iletilmesinin sağlanması. Kalite ve akreditasyon çalışmalarına katılması. Ayrıca medikal ve sarf malzemelerin korunması, doğru ve ekonomik kullanılmasından sorumludur.


Nutrisyon Hemşiresi: Hastanede yatan enteral, parenteral beslenme gereksinimi olan hastalara yönelik  gerekli hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Bütün enteral ve parenteral beslenme ihtiyacı olan hastaların bakım  ihtiyaçlarını  belirlemek ve planlamak, ürünlerin uygun şartlarda hazırlanması ve verilmesini sağlamak, beslenme desteği alan hastalarda ortaya çıkan sorunları saptayarak gerekli çözüm yollarını  belirlemek, hastada meydana gelen metabolik ve fiziksel değişiklikleri takip etmek. Uzun süre evde beslenmesi devam edecek hastaların taburculuk eğitimini vermek. 
Nütrisyon desteği alan hastalardaki hemşirelik bakımı ve beslenmede dikkat edilecek kriterleri kapsayan eğitim faaliyetlerini düzenlemek, klinik hemşirelerine rehberlik ve danışmanlıktan sorumludur.


Klinik Eğitim Hemşiresi: Klinik alanlarda Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, Medicana Sağlık Grubu kalite politikası doğrultusunda, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki değişim ve gelişmeleri sunulan hizmetlere yansıtmak üzere hemşirelik hizmetlerinin talimat, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, öneriler geliştirmek ve uygulama değişikliği sağlamak.

Klinikte çalışanların gelişimini programlamak, yürütmek ve sonuçlarını değerlendirmek, eğitim hemşireliği ile işbirliği yaparak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, gerekli eğitimlerin alınmasını sağlamak, gelişimi takip etmekten sorumludur. Kliniğe yeni başlayan hemşirelere ve öğrenci hemşirelere uymu sağlamak ve verimliliği artırmak için rehberlik ve danışmanlıktan sorumludur.


Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi Sorumlu Hemşiresi: Hastanede yatan ve/veya polikliniğe gelen tüm gebelerin ve doğum yapmış annelerin anne sütünün önemi ve yararları konusunda eğitilmesi. Emzirme, süt sağma teknikleri, hasta bebeğin beslenmesi, meme bakımı ve bebek bakımı ile ilgili tüm gebe ve annelere ihtiyaçları olan eğitimlerin verilmesinden sorumludur.


Hastanede bulunan pediatri hemşireleri ve ebelerin anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi alması için eğitim faaliyetlerini düzenlemek, klinik hemşirelerine rehberlik ve danışmanlıktan sorumludur. Bebek dostu hastane özelliklerinin sağlanması ve sürdürülebilir olması konusunda gereken tüm faaliyetleri düzenlemek, denetlemek ve gerekli önlemleri almaktan sorumludur.


İş Yeri Hemşiresi: Medicana Sağlık Grubu Hastanelerin de İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimi ile işbirliği içinde olan, çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplayan, kaydeden, çalışanların işe giriş/periyodik muayene zamanlarının kayıtlarını tutan işyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekimle paylaşan çalışan güvenliği kapsamında çalışanların periyodik kontrolleri, aşılama programı, iş kazaları takip ve önleme ile ilgili faaliyetleri yürütmekten sorumludur.

Hemovijilans Hemşiresi: Kan bağışı veya transfüzyonla ilgili istenmeyen olay ve reaksiyonlar hakkında güvenilir bilgiye ulaşmak, Kan bağışı ve transfüzyon sürecindeki hatalı uygulamalar ile istenmeyen olay ve reaksiyonların tekrarının engellenmesi için gereken düzeltici faaliyetlerde bulunmak, Hastane ve kan hizmet birimlerini, istenmeyen olay ve reaksiyonların birçok kişiyi etkileyebileceği konusunda uyarmak (enfeksiyon hastalıklarının bulaşı, kan bağışı ve transfüzyonu sırasında kullanılan tıbbi cihaz, materyal, ekipman hataları vb.). kan transfüzyon zincirinde bir takım şeyler yanlış gittiğinde gözlemleyen, kayıt eden, rapor eden ve analiz eden ve aynı problemin tekrarından kaçınmak için gerekli bilgi ve önlemleri kullanmaktan sorumludur.


Yardımcı Sağlık Personeli: Bulunduğu bölüm içinde hemşire rehberliğinde, hasta bakımı ve taşınmasında hemşireye yardımcı olmak, hastanın ilgili yerlere transferini yapmak, özel alan olarak tanımlanan alanlarda (koroner yoğun bakım, genel yoğun bakım, anjiyo laboratuvarı, kalp-damar cerrahi yoğun bakım, ameliyathane) bölümün temizlik işlerini yapmak, tüm uygulama ve girişimlerde hasta güvenliğini sağlamak, bölümün sorumlu hemşiresi tarafından verilen görevleri yerine getirmek.