TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA INTERNATIONAL SAMSUN Nöroloji

Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji merkezinde  poliklinikten ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti verilmektedir. Nöroloji polikliniği başvuru şikayeti başlıca başağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, bunamalar hareket bozuklukları, el ayak uyuşmaları çeşitli kas güçsüzlükleri Parkinson,  epilepsi ve uyku bozuklukları alanında mevcut bilimsel kabul görmüş veriler altında kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermektedir.

Nöroloji dalının ilgi alanı içerisinde olan hastalıklar

Serebrovasküler hastalıklar
Akut İskemik inmeler
Beyin kanamaları
Dejeneratif hastalıklar
Vasküler Demans,
Alzheimer Hastalığı,
ALS vb Hareket Bozuklukları
Parkinson Hastalığı,
Distoniler,
Diskineziler,
Esansiyel Tremor,
Huzursuz bacak sendromu,
Huntington Kore vb
Epilepsi
Fokal ,Generalize Epilepsiler,
Status Epileptikus
Demyelinizan Hastalıklar
Multipl Skleroz,
Akut demyelinizan Ensefalomyelit,
Transvers myelit
Santral sinir sistemi Vaskülitleri,
Nöropatiler
Toksik metabolik,
Immün nöropatiler,
Guillen Barre sendromu vb

Kas hastalıkları
Sinir kas kavşağı hastalıkları

Myastenia Gravis
Başağrıları ,Belağrıları ve Boyun ağrıları
Migren
Gerilim,
Cervikojenik başağrıları,
Temporal arterit,
Nevraljiler vb
Konfüzyonel Durumlar
Delirium,
Ensefalit vb.

Baş ağrısı
Toplumsal bir sorun olma yoluna giden iş gücü verimi ve üretkenliği engelleyen baş ağrısı polikliniğimizde etkin şekilde  değerlendirilebilmektedir.

Toplumda en sık rastlanan şikayetlerin başında gelen baş ağrılarının önemli bir kısmını kendi başına bir hastalık grubunu olarak tanımlanan (migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi) birincil baş ağrıları oluşturur. Geriye kalan düşük oran merkezi sinir sistemi veya diğer sistemleri ilgilendiren bir hastalığın başlangıcı veya seyri sırasında ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Bu grup ikincil baş ağrıları olarak adlandırır. Baş ağrısı olan hastanın değerlendirilmesinde ilk aşama dikkatli bir nörolojik muayene ve ağrının nitelikleri ( başlangıç yaşı, sıklığı, yeri gibi ) ile ilgili hastadan doğru ve yeterli temel bilgilerin alınmasıdır.

Migren Nedir? 
Migren iyi huylu tekrarlayıcı ataklarla seyreden bir hastalıktır. Başlıca semptomu genellikle 4-72 saat süren baş ağrısıdır; Baş ağrısına kişinin atak sırasında normal işlevlerini zorlaştıran bulantı, kusma, ışık, ses ve kokudan rahatsız olma gibi semptomlar eşlik eder. Ataklar arasında hasta bütünüyle semptomsuzdur, yani günlük baş ağrıları migren değildir. 

Hangi tetkikler yapılmalıdır?
Baş ağrıları aralıklı veya süreğen olabilir. Primer baş ağrılarını gösterecek bir tetkik yoktur. Tanı koymanın ilk basamağı sorunun tanımlanmasıdır. Bu da büyük ölçüde hekimin sorularının doğru yanıtlanması ile mümkündür. Farklı baş ağrılarını ayırt etmek için çeşitli tetkikler yapılabilir.

Birçok sistemik hastalık sinir sistemine ait bulgulara neden olabilirken, nörolojik hastalıkların bazıları da diğer organ sistemlerini etkilenebilir. Örneğin gebelikte değişen hormon düzeyleri vücudun sıvı ve tuz tutmasını kolaylaştırır, kemiklerin korunaklı yüzeylerinden geçen sinirler bu seviyelerde ödem etkisi nedeni ile bası altında kalarak zarar görürler. Sonuçta etkilenen bölgenin altında uyuşma, karıncalanma, ağrı, etkilenen kaslarda kuvvetsizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Benzer şekilde şeker hastalığı ve tiroid fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklarda bu duruma zemin hazırlar. Bu şekilde el ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG tetkiki elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir

EMG nedir?
EMG (elektro miyonörografi) kasların, sinirlerin, ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi yoluyla bu yapıların sağlık durumlarının değerlendirildiği tetkiktir. 

EMG nasıl yapılır?
EMG tetkiki iki kısımda yapılır: 1) Sinirlerin iletimlerinin ölçümü, 2) Kasların incelenmesi.  Sizde düşünülen tanıya göre bunların her ikisinin veya yalnızca birinin yapılması gerekebilir.   Tetkik süresi yapılması planlanan işlemin kapsamına göre 15 dakika ile 1.5 saat arasındadır

Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin bir çok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (Elektroansefalografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Elektroansefalografi (EEG), epilepsili hastaları ve şüphe oluşturan nöbet bozuklukları olan hastaları incelemekte kullanılan önemli bir tetkiktir. Beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG cihazı kullanılmaktadır. Epilepside EEG'nin amacı tanının desteklenmesi, sınıflanması, fokal beyin lezyonunun araştırılması ve epilepsi hastalarının izlenmesidir

Elektroansefalografi nedir?

EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık, hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır.

Hangi Durumlarda EEG Yapılır?

Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi(sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulur. EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi EEG’ye göre daha sonradan geliştirilmiş olan inceleme yöntemleri beynin elektriksel faaliyeti konusunda bilgi vermezler. Özellikle epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verdirecek olan inceleme yöntemi EEG’dir.

EEG Nasıl Çekilir?

Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrotlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir.

Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi söz konusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz.
Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. 

Hangi durumda serebrovasküler hastalıktan şüphe edilmeli ve doktora başvurulmalıdır?
Kuvvetsizlik, uyuşma, dengesizlik, konuşma bozukluğu gibi şikayetler serebrovasküler hastalığa özgül şikayetler olmayıp, pek çok nörolojik veya nörolojik olmayan hastalık durumlarında da ortaya çıkabilir. Ani ortaya çıkan, vücudun sağ ya da sol tarafında oluşan kuvvetsizlik veya uyuşma, konuşulanları anlamama veya konuşmada zorlanma - peltekleme, çift görme, tek gözde görme kaybı, dengesizlik ve bilinç kaybı gibi tablolar mevcutsa mümkün olan en erken dönemde doktora başvurmak gereklidir. Bu tip tabloların, hasta doktor başvurmasa bile birkaç saat içerisinde tedavi almaksızın düzelmesi mümkün olabilir. Bu tip geçici ataklar, daha sonra gelecek olan bir felcin habercisi olabileceğinden, zaman kaybetmeksizin doktor kontrolünden geçmek gereklidir.

Bu grup hastalar hastanemiz nöroloji bölümünde multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Sıklıkla başvurduğumuz Kraniyal tomografi ve/veya magntik rezonans görüntülemesi, ekokardiografi ekstrakranial dopler gibi tetkikler inmeye yaklaşımımızda kullanılan tetkikler olup, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır. Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımız takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.
Unutkanlık günlük hayatımızda oldukça sık şikayet konusu olan bir durumdur. Bu yakınma özellikle ilerleyen yaşla birlikte bir takım ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle çağımızın hastalığı olan Alzheimer hastalığının. Alzheimer hastalığın da belirtiler sıklıkla bellek kaybı ile başlar, özellikle yakın geçmişte yaşanan olaylar kolay unutulur. Örneğin hastalar sohbet sırasında aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmaya başlarlar. Bazı hastalar konuşurken kelime bulmakta zorlanırlar. Nesneleri ve yüzleri tanımakta zorlanırlar. Yargı ve akıl yürütme de önemli ölçüde bozulabilir. Zamanla hasta en basit işleri bile yapamaz hale gelir. Sik rastlanan bir belirti de kişilik ve davranişlarda degişiklik olmasidir. Hastalarda kolay sinirlenme, depresyon ve özellikle aşiri kuşkuculuk görülebilir, bazen aşiri sakin ya da saldirgan olabilirler. Bu bulgulara hastalarin kendilerine bakabilme, kendi başlarina yaşayabilme yeterliliklerinde azalma eşlik eder ve ileri dönemlerde 24 saat bakim gerekli hale gelir. Polikliniğimizde özellikle Alzheimer hastalığının erken tanısı, yaşlılık unutkanlığından ayrılması, tedavisi, hastaya bakım esnasında ortaya çıkan sorunlarla başedilmesi açısından ve tanısal yaklaşımda nöropsikolojik testler kullanılarak hizmet vermektedir.

Hastanemiz nöroloji bölümünde kaliteli hizmet vermek amacıyla güncel bilimsel gelişmeler ışığı altında modern hızlı mevcut olanın en iyisini hastalarımıza vermektir.

Internatıonal Samsun Nöroloji Doktorları