+A A-

1. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir .

2. Bilgi İsteme Hakkı

Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar.

3. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı

Mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Acil vak'alar dışında, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü sevk zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar.

4. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır. Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

5. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır. Acil ve adli vak'alar ile yaşlılar ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

6. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı

Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.

7. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı Hakkı

Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez. 8. Ötenazi Yasağı Hakkı Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.

9. Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.

10. Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı

Hastalığının nedeni, nasıl tedavi edileceği, diğer tedavi seçenekleri, riskleri, hastalığın ve tedavinin komplikasyonları, gerektiğinde tıbbi yardıma nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi alma hakkı vardır. Bu bağlamda kayıtlarını inceleyebilir. Hatalı olanların düzeltilmesini isteyebilir, Sağlık verilerinin bir kısmının saklanmasını talep edebilir. Sağlık verilerini görebilecek hasta yakınını kendisi belirleyebilir.

11. Güvenliğinin Sağlanması Hakkı

Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır.

12. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

Hakkı Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, başkalarını rahatsız etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunulmamak şartı ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde, dini inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve kuruluşlarında uygun zaman ve mekan belirlenir.

13. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır. Sağlık kurum ve kuruluşunun çalışma usül ve esaslarını gösteren mevzuata uygun olarak hasta yakını olarak belirlenen kişi refakatçi olarak kabul edilir. 14. Hukuki Korunma Yolları Hakkı Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde Hasta Haklari Birimi oluşturulur.

15. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı

Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

MEDICANA SAĞLIK GRUBU olarak;

  • Hastalarımızın sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmeleri gizlilik içerisinde yürütürüz.
  • Muayene, teşhis ve tedavide gizlilik ortamında gerçekleştiririz.
  • Sadece izin verdiği hasta yakınının bulunmasına izin veririz.
  • Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimseyi tıbbi müdahale sırasında bulundurmayız.
  • Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale etmeyiz.
  • Sağlık harcamalarının kaynağını gizli tutarız.