Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ 1992
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
KALP DAMAR CERRAHİSİ
AORT CERRAHİSİ, AORT DİSEKSİYONLARI VE ANEVRİZMALARI
KALP CERRAHİSİNDE MYOKARD KORUNMASI
AKUT MYOKARD İSKEMİSİNDE KORONER REVASKÜLARİZASYON
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Telli A ,Büket S :Kalbin primer malign mezotelioması.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25:1583 1588 ,1986 Büket S ,Telli A :Travma dışında acil cerrrahi kalp hastalıkları.Türkiye klinikleri 7 :365 368 ,1987 Telli A ,Büket S :Deneysel aspirasyon pnömonisinde akcigerlerde görülen erken hemodinamik ve histipatolojik deşiklikler.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26:651 660 ,1987 Bilkay Ö ,Telli A ,Durmaz İ ,Hoşçoşkun C ,Büket S : Akciger kanserleri.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26:1063 1067 ,1987 Tekdoğan M ,Alayunt A ,Büket S ,Boşnak T :Kolloidal jelatin polimerizatlarının ekstrakorporal dolaşımda kullanılması.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26:1467 1472 ,1987 Bilkay Ö ,Hoşcoşkun C ,Büket S ,Kumral K ,Bilgin S ,Tunçbay T ,Yetkin Z ,Soydan S : Myastenik sendromla seyreden timomalar.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26:1799 1804 ,1987 Tekdoğan M ,Durmaz İ ,Büket S ,Alayunt A : Alt ekstremitenin tıkayıcı damar hastalıklarında distal revaskularizasyon. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.27:237 242 ,1988 Durmaz İ ,Tekdoğan M ,Telli A ,Hoşcoşkun C ,Alayunt A ,Büket S :Ekstraanatomik bypasslar. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27:265 274 ,1988 Durmaz İ ,Hoşcoşkun C ,Namadi İ ,Büket S ,Özbaran M: Akut solunum yetmezliği tablosu ile gelen bir konjenital diyafragma hernisi vakası. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27:315 321 ,1988 Alayunt A ,Büket S ,Alıcıgüzel H ,Tekdoğan M ,Telli A :Cerrahide ototransfuzyonun önemi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27:1353 1361 ,1988 Telli A ,Hamulu A ,Büket S :Karotis cismi tümörleri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 27:1679 1682 ,1988 Tekdoğan M ,Telli A ,Durmaz İ ,Hoşcoşkun C ,Alayunt A ,Büket S : Ruptured abdominal aortic aneurysms. İl Cuore 6:313 315 ,1989 Çalık M ,Telli A ,Büket S: Otojen venöz greftlerin hazırlanmasında distansiyon ve distansiyon için kullanılan sıvıların venlerde oluşturduğu yapısal değişiklikler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28: 1217 1223 ,1989 Tekdoğan M , Bilkay Ö ,Büket S ,Namadi İ: Vertebral arterde malign tümör invazyonuna bağlı olarak gelişen bir masif hemoraji vakası. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28:1311 1313,1989 Tekdoğan M , Telli A ,Büket S ,Alayunt A : Ventrikuler septum rüptüründe cerrahi yaklaşım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 28:1355 1359 ,1989 Yüksel M ,Bilkay Ö ,Büket S ,Alayunt A ,Hamulu A : Açık kalp cerrahisinde intraaortik balon uygulaması. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 28 :256 261,1990 Yüksel M, Alayunt A , Büket S , Okur F , Dişçigil B , Bayındır O : Retrograd kan kardiyoplejisinin myokard korunmasında sağladığı avantajlar. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 28:267 271 ,1990 Yüksel M , Büket S , Özbaran M , Alayunt A , Dişçigil B ,Okur F ,Süzer K ,Yetginer A , Kayaaltı B , Durmaz İ: Açık kalp cerrahisinde kontünü ve pulsatil akımların vücut oksijen tüketimine ve periferik vasküler yatak üzerine etkileri. Ege Tıp Dergisi 29:285 289 ,1990 Yüksel M , Büket S , Alayunt A , Dişçigil B , Özbaran M , Okur F , Ersöz B ,Mutaf I , Bayındır O : Kan kardiyoplejisinin myokard korunmasındaki yeri.Ege Tìp Dergisi 29:290 294 ,1990 Zeybek R ,Yüksel M , Büket S : Gebelik ve kalp hastalıkları. Klinik Gelişim 3:743 746 ,1990 Yetginer A , Kayaaltı B , Çertuğ A , Büket S , Ayanoğlu O , Okur F: Droperidol, Klorpromazin ve Sodyum Nitroprussid'in kardiyopulmoner bypass sırasında vasküler rezistans üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 19:44 49 ,1991 Durmaz İ, Büket S ,Alayunt A ,Özbaran M ,Dişçigil B ,Okur F ,Atay Y : Shone Sendromu: Olgu bildirisi.Türk Kardiyoloji Dernegi Arşivi 19:76 77 ,1991 Yüksel M ,Gelal F ,Süzer K ,Büket S ,Alayunt A ,Dişçigil B ,Okur F ,Durmaz İ : Kardiyopulmoner bypass'ın eritrosit frajilitesi ve kan elemanları üzerine etkisi. İzmir Gögüs Hastanesi Dergisi 5 :20 23 ,1991 Yüksel M ,Alayunt A ,Özbaran M ,Büket S ,Okur F ,Dişçigil B ,Atay Y ,Bayındır O ,Durmaz İ : Açık kalp cerrahisi sırasında meydana gelen hasarın değerlendirilmesinde CK MB ve kan lipid peroksit düzeylerinin yeri:Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 4:61 64 ,1991 Yüksel M,Büket S ,Alayunt A ,Dişçigil B ,Özbaran M ,Okur F ,Mutaf I ,Ersöz B ,Bayındır O: Alternatif myokard koruma yöntemlerinin değerlendirilmesinde myokard çinko düzeylerinin yeri. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 4:132 136 ,1991 Özbaran M ,Alayunt A ,Büket S ,Durmaz İ ,Yüksel M ,Dişçigil B ,Posacıoğlu H ,Çetindağ B : Aortik homogreftlerin klinik uygulaması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 4 :278 281 ,1991 Durmaz İ ,Büket S ,Özbaran M ,Alayunt A ,Süzer K ,Hamulu A ,Okur F ,Atay Y ,Tokbaş A ,Karaali H : Aortik homogreft kapak replasmanı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 19:394 397 ,1991 Alayunt A ,Büket S ,Özbaran M ,Okur F ,Dişçigil B ,Atay Y ,Süzer K ,Durmaz İ: Myokard korunmasında warm induction uygulamasının postoperatif dönemde ventrikül performansı üzerine etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 20:83 87 ,1992 Kayaaltı B ,Büket S : Açık kalp cerrahisinde beyin dolaşımı ve korunması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 20:68 72 ,1992 Alayunt A ,Büket S ,Özbaran M ,Kırman M ,Can L ,Güçcay B ,Telli A ,Durmaz İ: Kardiyak miksomalar. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 2:126 128 ,1992 Özbaran M ,Alayunt A ,Büket S ,Kırman M ,Bilkay Ö ,Durmaz İ : Karotis cisim tümörleri. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 3:190 192 ,1992 Büket S ,Alayunt A ,Özbaran M ,Hamulu A ,Dişçigil B ,Okur F ,Posacıoğlu H ,Yüksel M ,Durmaz İ: Ekstrakorporal dolaşım yüzeylerinin albuminle kaplanmasìnìn kompleman aktivasyonuna olan etkisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 5:273 277 ,1992 Büket S, Alayunt A, Özbaran M, Hamulu A, Kayaaltı B, Kırman M, Durmaz İ: Abdominal aort aneurizmalarında cerrahi yaklaşım. Ege Tıp Dergisi 32(1 2):213 215, 1993 Büket S, Hamulu A, Alayunt A, Özbaran M, Aras İ, Atay Y, Posacıoğlu H, Çalkavur T, Badak İ, Durmaz İ: Yaşlılarda koroner arter cerrahisi. Ege Tıp Dergisi 32(1 2): 209 211, 1993 Hamulu A, Büket S, Alayunt A, Özbaran M, Aras İ, Atay Y, Çetindağ B, Yüksel M, Bilkay Ö, Durmaz İ: Ventrikül fonksyonları bozuk olan hastalarda koroner arter cerrahisi. Ege Tıp Dergisi 32(1 2): 205 207, 1993 Büket S ,Hamulu A ,Alayunt A ,Özbaran M ,Atay Y ,Posacıoğlu H ,Badak İ ,Yüksel M ,Telli A ,Bilkay Ö ,Durmaz İ: Aprotininin açık kalp cerrahisinde kan pıhtılaşması üzerine olan etkileri. Ege Tıp Dergisi 32(1 2): 201 204, 1993 Telli A, Büket S : LİMA diseksiyonunda kullanılan yeni bir yöntem. Ege Tıp Dergisi 32(3-4): 613-616, 1993 Büket S, Alayunt A, Özbaran M, Hamulu A, Dişçigil B, Çetindağ B, Özkılıç H, Balkan Z, Bilkay Ö, Durmaz İ: Effect of pulsatile flow during cardiopulmonary bypass on thyroid hormon metabolism. Annals of Thoracic Surgery 58: 93-96, 1994 Büket S, Alayunt A, Özbaran M, Hamulu A, Aşkar F, Yüksel M, Süzer K, Bilkay Ö, Durmaz İ: Akut aortik diseksiyonlarda acil cerrahi tedavi.İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 32(2) : 111-116, Haziran 1994 Büket S, Özbaran M, Alayunt A, Hamulu A, Kayaaltì B, Yetginer A, Yüksel M, Süzer K, Durmaz İ: Aort cerrahisinde derin hipotermik total sirkulatuvar arrest uygulaması. Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2(2):91 94, Nisan Haziran 1994 Süzer K, Büket S, Alayunt A, Özbaran M, Hamulu A, Okur F, Durmaz İ: Arteria mammaria interna hipoperfüzyonu. Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2(2):89 90, Nisan Haziran 1994 Hamulu A, Büket S, Alayunt A, Özbaran M, Bayìndìr O, Mutaf I, Durmaz İ : Allopürünol ve deferroksaminin kardiyopulmoner bypass sırasında oksijen serbest radikali oluşumu üzerine etkileri. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2(2): 95 100, Nisan Haziran 1994 Özbaran M, Durmaz İ, Yüksel M, Hamulu A, Atay Y, Badak İ, Soydaş C, Büket S, Sarıbülbül O :Aortik Homograft kapak replasmanı: Klinik sonuçlar. Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 1994;2:242-247 Coselli J S ,Büket S ,VanCleve G D : Succesful Reoperation for Ascending Aorta and Arch Aneurysm in a Jehovah’s Witness. The Annals of Thoracic Surgery 58: 871-873, 1994 Büket S, Aşkar F: HIV enfeksiyonu cerrah ve anesteziyolog.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 22(2): 60 64, 1994 Aşkar F.Z., Dişçigil B., Büket S., Sevinç A., Yüksel M., Erel L., Kayaaltı B. : Koroner cerrahisi olgularında miyokardın metabolik korunması sırasında metabolizması. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 22:185-189,1994 Süzer K, Alayunt A, Özbaran M, Akçoral A, Büket S, Özyürek R:Ventricular septal defekt due to non penetrating chest trauma.Medical Journal of Ege University 4(1-2): 35-36, 1994 Büket S, Durmaz İ, Aşkar F, Alayunt A, Hamulu A, Özbaran M, Yüksel M, Süzer K, Aras İ, Yağdı T, Atay Y: Marfan Sendromu ve kardiyovasküler komplikasyonlarìnìn cerrahi tadavisi.Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 22(4):261 264, 1994 Büket S, Durmaz İ, Aşkar F, Alayunt A, Özbaran M, Hamulu A, Yağdı T: Akut aortik diseksiyonun cerrahi tedavisinde retrograd serebral perfüzyon.Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 22(4): 241 245, 1994 Alayunt A, Durmaz İ, Büket S, Atay Y, Aşkar F, Aras i, Yağdì T: Koroner arter anomalileri. İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 32(3):225-230, 1994 Alayunt A, Büket S, Özbaran M, Hamulu A, Okur F, Atay Y, Yüksel M, Durmaz İ : Karotis endarterektomisi ve myokard revaskülarizasyonu. Damar Cerrahisi Dergisi 3(3): 103-107, 1994 Telli A, Büket S, Atay Y : Rüptür ile gelen bir asendan aort anevrizma olgusu. Ege Tıp Dergisi 33(1-2): 143-145, 1994 Büket S., Alayunt A., Dişçigil B., Apaydın A., Yüksel M., Durmaz İ. : Continious retrograde cerebral perfusion supplies substrates for brain metabolism during hypothermic circulatory arrest. Perfusion 1995; 10: 237-244 Hamulu A, Apaydın A, Özbaran M, Büket S, Alayunt A, Okur F, Dişçigil B, Yüksel M, Durmaz İ : İzole subklaviyen arter yaralanmaları: Dört olgu sunumu. Damar Cerrahisi Dergisi 4:34-37,1995 Büket S, Tokat Y, Çalkavur T, Alayunt A, Sarıbülbül O, Özbaran M, Güler A, Durmaz İ: Torakal/Torakoabdominal aort anevrizmalarının cerrahi tedavisi.Damar Cerrahisi Dergisi 1995(4), 108-117 Coselli J S, Büket S, Djukanovic B : Aortic arch operation: Current treatment and results. Annals of Thoracic Surgery 59:19-27, 1995 Hamulu A., Özbaran M., Atay Y., Posacıoğlu H., Aras İ., Büket S., Alayaunt A., Durmaz İ.: Koroner bypass ameliyatında mortaliye ve morbiditeye etki eden risk faktörlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 1995;3: 245-252 Büket S., Apaydın A., Hamulu A., Özbaran M., Aşkar F., Sakarya M., Alayunt A., Yüksel M., Bilkay Ö., Durmaz İ.: Akut aort diseksiyonlarında cerrahi tedavi. Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 1995, 3: 147-152. Coselli J.S, Le Marie S, Büket S: Marfan Syndrome: The variability and outcome of operative management.Journal of Vascular Surgery 1995; 21:432-443 Coselli J. S., LeMarie S.A., Büket S., Berzin E. : Subsequent proximal aortic operations in 123 patients with previous abdominal aortic aneurysm surgery. J Vasc Surg 1995;22:59-67 Hamulu A., Dişçigil B., Özbaran M., Atay Y., Yağdı T., Büket S., Yüksel M., Durmaz İ. : Endoaneurysmorrhaphy for Left Ventricular Aneurysm. Follow-up in 69 patients. Texas Heart Institute Journal 1996;23:207-210. Hamulu A., Özbaran M., Posacıoğlu H., Atay Y., Alayunt A., Büket S., Durmaz İ. : Karotis Endarterektomisi ve Beyin Monitorizasyonu. Damar Cerrahisi Dergisi 1996 (1), 4-11 Akın M., Yüksel M., Büket S., Altıntığ A., Zoghi M. : Miyokardiyal bridging olgusu. Medikal Network Kardiyoloji 1996;3(2): 150-151 Hamulu A., Dişçigil B., Özbaran M., Çalkavur T., Kara E., Kokuludağ A., Büket S., Bilkay Ö. : Complement consumption during cardiopulmonary bypass: comparison of Duraflo II heparin-coateed and uncoated circuits in fully heparinized patients. Perfusion 1996; 11: 333-337 Atay Y., yağdı T., Türkoğlu C., Altıntığ A., Büket S. : Spontaneous dissection of the left main coronary artery: A case report and review of the literature. J Card Surg 1996; 11:371-375 Özbaran M, Hamulu A., Çalkavur T., Eser F., Yüce G., Büket S. : Koroner hastalarında internal torasik arterdeki aterosklerotik lezyonlar. Medical Network Kardiyoloji, 1996;3(2): 134-137 Posacıoğlu H., Atay Y., Okur F., Çetindağ B., Alat İ., Can L., Alayunt A., Yüksel M., Büket S., Bilkay Ö : Proksimal diseksiyonlarda aort kapağına yaklaşım. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1997; 25:39-44 Büket S., Alat İ. : Sol ventrikül disfonksyonlu hastalarda koroner arter cerrahisi. Sendrom 1997; 9(1): 45-51 Atay Y., Yağdı T., Başarır Ş., Bakalım T., Coşkun Ş., Büket S., Durmaz İ., Bilkay Ö., Alayunt A. : Ventriküler septal defekt ve aort yetersizliğinde cerrahi tedavi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1997 ; 5: 38-43 Sakarya M., Aşkar F., Büket S., Apaydın A., Erel L. : Aort cerrahisnde serebral korunma için retrograd serebral perfüzyon deneyimlerimiz. Anestezi Dergisi 1997;5(1): 33-36 Alayunt A., Atay Y., Çalkavur T., Alat İ., Posacıoğlu H., Gürcün U., Yağdı T., Tetik Ö., Büket S., Bilkay Ö. : Abdomianl aort anevrizmalarının cerrahi tedavisinde açık teknik. Damar Cerrahisi Dergisi 1997(1); 7-14 Posacıoğlu H., Atay Y., Çetindağ B., Ertürk Ü., Büket S.: Management of aortic mural hematoma. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1997;5:109-111 Atay Y., Tetik Ö., Gürcün U., Özkısacık E., Başarır Ş., Durmaz İ., Bilkay Ö., Büket S. : Kardiyovasküler operasyonlarda sirkulatuvar arresti başlatmada rektal ısı ile elektroserebral sessizliğin (ECS) karşılaştırılması. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 5: 236-241 Atay Y., Posacıoğlu H., Bakalım T., Yağdı T., Sarıbülbül O., Alkanat M., Soydan S., Boğa M., Büket S., Yüksel M. : Kardiyak cerrahi sonrası gelişen gastrointestinal komplikasyonlar.Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 5:336-342 Can L. İslamoğlu F., Atay Y., Gürcün U., Kara E., Payzın S., Altıntığ A., Akın M., Hamulu A., Alayunt A., Bilkay Ö., Büket S. : Aort diseksiyonu ve anevrizması ile koroner aterosklerozu arasındaki ilişkiler ve prognoz üzerine olan etkileri. Türk Kardiyol Dern Arş 1998;26: 111-117 Posacıoğlu H., Çıkrıkçıoğlu M., Çalkavur T., Atay Y., Büket S. : İnfrarenal abdominal aort anevrizması: Behçet Hastalığı(3 olgu). Romatoloji Araştırma Ve Eğitim Derneği Bülteni, 1998; 1(2):37-40 Hamulu A., Atay Y., Yağdı T., Dişçiğil B., Bakalım T., Büket S., Bilkay Ç. : Effects of flow types in cardiopulmonary bypass on gastric intramucosal pH. Perfusion 1998; 13: 129-135. Atay Y., Can L., Yağdı T., Büket S. : Aortopulmonary artery fistula presenting with congestive heart failure in a patient with aortic dissection. Tex Heart Inst J 1998;25: 72-4 Atay Y., Yağdı T., Hamulu A., Alayunt A., Bilkay Ö., Büket S. : Techniques for retrograde cerebral pefusion in the treatment of aortic lesions via left thoracotomy. J Card Surg 1997;12:215-222 Posacıoğlu H., Atay B., Çatindağ B., Sarıbülbül O., Büket S., Hamulu A. : Easy harvesting of radial artery with ultrasonically activated scalpel. Ann Thorac surg 1998;65:984-5 Posacıoğlu H., Yağdı T., Çalkavur T., Atay Y., Gürcün U., Bakalım T., Özbaran M., Büket S., Bilkay Ö. : Subklavian arter yaralanmalarında cerrahi yaklaşım: On yıllık deneyimimiz. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi dergisi 1998; 6: 45-52 Büket S., Tokat Y., Alayunt A., Atay Y., Apaydın A., Çalkavur T., Durmaz İ. : Open surgical technique for thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysm and aortic dissections. Asian J. Surgery 1998;21(2):130-135 Özbaran M., Atay Y., Yağdı T., Ayanoğlu Ö., Büket S., Dikmen Y. : Prosthetic mitral valve thrombosis in late pregnancy. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik 1998;8:189-193 Burak Z., Akın H., Büket s., Sağcan A., Argon M., Atay Y., Durmaz İ.,Duman Y. : The role of 99Tcm-tetrofosmin myocadial perfusion scintigraphy in the assessment of patiets with previous myocardial infarction: A comparative study with 201TI. Nuclear Medicine Communications, 1998;19,127-136 Çalkavur T., Atay Y., Yağdı t., Çıkrıkçıoğlu M., Can L., Gürcün U., Özbaran M., Bilkay Ö., Büket S. : Clinical results of retrograde cerebral perfusion in treatment of aortic disease. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1998;6:288-294 Atay Y., Yağdı T., Alat İ.,Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Telli A., Büket S., Hamulu A. : Ateroskleroz dışı karotis arter hastalıkları. Damar Cerrahisi Dergisi 1998(3);121-126 Posacıoğlu H., Çıkrıkçıoğlu M., Çalkavur T., Atay Y., Özbaran M.,Alayunt A.,Büket S.,Hamulu A.: Akut aort oklüzyonu:Tanı, tedavi ve prognozu etkiliyen faktörler.Damar Cerrahisi dergisi 1998(3);127-13 Yağdı T., Atay Y., Çıkrıkçıoğlu M., Özbaran M., Alayunt A., Yüksel M., Durmaz İ., Büket S. : Asandan ve arkus aorta hastalıklarında cerrahi tedavi. Türk Kardiyol Dern Arş 1999;27:359-366 Yavuzgil O, Özerken F., Ertürk Ü., İşlekel s., Atay Y., Büket s. : A rare cause of right atrial mass. Thrombus formation and infection complicating a ventriculoatrial shunt for hydrocephalus. Surg Neurol 52(19:54-61,1999) Çıkrıkçıoğlu M., Posacıoğlu H., Atay Y., Yağdı T., Büket S., Yüksel M. : İmflammatuvar abdominal aort anevrizmaları: Etiloji, tanı, tedavi. Damar Cerrahisi dergisi 1999/1; 11-16 Durmaz İ., Atay Y., Posacıoğlu F., İslamoğlu F., Yağdı T., Çıkrıkçıoğlu M., Sarıbülbül O., Büket S., Özbaran M. : The cryopreserved arterial homograft usage in peripheral arterial diseases having high infection risk(Case report). T Klin J Med Res 1999, 17:23-28 Büket S., Durmaz İ., Yağdı T., Atay Y., Alat İ., Telli A., Alayunt A., çalkavur T., Yüksel M., Hamulu A.: Diyalize bağlı kronik böbrek yetmezlikli olgularda koroner arter cerrahisi. Medikal Network kardiyoloji 1999;6/2, 117-121 İslamoğlu F., Atay Y.,Can L., Kara Erkan., Özbaran M., Yüksel M., Büket S.: Diagnosis and treatment of concomitant aortic and coronary disease. Texas Heart Institute journal 1999;26:182-188 Posacıoğlu H., Çıkrıkçıoğlu M., Çalkavur T., Yağdı T., Parıldar M., Atay Y., Özbaran M., Hamulu A., Memiş A., Büket S.: Yaygın aterosklerozda iliyak translüminal anjiyoplasti-stent yerleştirilmesi ile yapılan kombine infrainguinal revaskülarizasyon avantajları: Kısa dönem sonuçları. Türk Radyoloji Dergisi 1999;34(3):389-39 Büket S. : Supraaortik arterlerin serebral iskemi nedeni olan aterosklerotik veya farklı nedenli okluziv hastalıkları. Türk Radyoloji Dergisi 1999;34(3):468-471 Büket S. :Supraaortik arteriyel okluziv hastalığın radyolojik görüntülenmesi: Cerrahi tercih. Türk Radyoloji Dergisi 1999;34(3):492-493 Durmaz İ., Büket S., Atay Y., Yağdı t., Özbaran M., Boğa M., Alat İ., Güzelant A., Başarır Ş. : Cariac surgery with cardiopulmonary bypass in patients with choronic renal failure. The Journal of Thoracic And Cardiovascular Surgery 1999;118:306-15 Perioperatif myokard hasar tespitinde biyokimyasal markırlar: Troponin’in rolü. Yağdı T., Özmen D., Atay Y., Çıkrıkçıoğlu M., Bakalım T., İslamoğlu F., Boğa M., Büket S., Badak i., Bayındır O., Yüksel M. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7: 175-182 Posacıoğlu H., Atay Y., Yağdı T., Çalkavur T., Çıkrıkçıoğlu M., Büket S., Hamulu A., Yüksel M., Bilkay Ö. : Simple and cost –effective gas jet for non-pump coronary bypass surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann 1999;7: 250-251 Büket S., Yağdı T., Atay Y., Posacıoğlu H., Çıkrıkçıoğlu M., Boğa M, Tokat Y., Özbaran M., Aşkar F.: Distal aort patalojilerinde cerrahi tedavi. Damar Cerrahisi Dergisi 1999;2 : 63-72 Büket S., Atay Y., İslamoğlu f., Yağdı T., Posacıoğlu H., Alat i., Çıkrıkçıoğlu M., Yüksel M., Durmaz İ. : Proximal clamping levels in abdominal aortic aneurysm surgery. Tex Heart Inst J 1999; 26:264-8 Yüksel M., Atay Y., Yağdı t., Çıkrıkçıoğlu M., Posacıoğlu H., Alat i., Büket S.: Multisegmentale aort anevrizmalarında retrograd subtotal replasman(Cooley Operasyonu): Göğüs Kalp Damar cerrahisi Dergisi, 1999, 7(4): 261-264 Posacıoğlu H., Yağdı t., Çıkrıkçıoğlu m., Atay y., Çalkavur T., Boğa M., Tetik Ö., Özbaran M., Yüksel M., Büket S.: Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda gelişen asendan aort diseksiyonları. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Dergisi, 1999, 7(4): 265-269 Dişçigil B., Badak İ., Bakalım T., Boğa m., İslamoğlu F., Gürcün U., Özkısacık E., Büket s., Telli A.: Aspartat ve glutamatlı kan kardiyoplejisinin sol ventrikül fonksyonları üzerine olan etkisinin myokardiyal nitrikoksit düzeyleri ile değerlendirilmesi. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Dergisi, 1999, 7(4): 291-295 Boğa M., Yağdı T., Dişçigil B., Büket S. : Hemofili B ve koroner arter hastalığının birlikteliğinde myokardiyal revaskülarizasyon (olgu sunumu). Göğüs Kalp Damar errahisi Dergisi 1999; 7:5, 414-6 Yağdı T., Posacıoğlu H., Atay Y., Çıkrıkçıoğlu M., Boğa M., Çağırıcı U., Yüksel M., Hamulu A., Bilkay Ö., Büket S.: Travmatik aort rüptürü:Tanı ve tedavi yöntemleri. Ulusal Travma Dergisi, 2000;6(2):142-149 Bakalım T., Dişçigil B., Badak İ.,Boğa M., Gürcün U., İslamoğlu F.,Yağdı T., Büket S., Durmaz İ., Bilkay Ö. : Myokardiyal nitrik oksit ve kardiyak ferformans üzerine deferoksaminli kan kardiyoplejisinin etkileri.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 1(1): 21-26 Dişçigil B., Boğa M., İslamoğlu f., Gürcün U., Yağdı T., badak i., Çalkavur T., Büket s., Hamulu A. : Koroenr arter cerrahisinde modifiye hemofiltrasyonun hemodinamik performenslar üzerine etkileri. Medikal Network kardiyoloji 2000; 7(3): 247-251 Boğa M., İslamoğlu F., Badak i., Çıkrıkçıoğlu M., Bakalım T., Yağdı T., Büket S., Hamulu A.: The effects of modified hemofiltration on imflammatory mediators and cardiac performance in coronary artery bypass grafting. Perfusion 2000; 15: 143-150 Dişçigil B., Gürcün U., Badak İ., Boğa M., Özkısacık E., Alayunt A., Büket S., Durmaz İ., Bilkay Ö. : Miyokard korunmasında tepid kan kardiyoplejisi kullanılımı ve sol ventrikül fonksyonları üzerinr etkisi.Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7:6, 426-429 Özkısacık E., İslamoğlu F., Yağdı T., Boğa M., çalkavur T., Atay Y., Özbaran M., Büket S. : The effectiveness of prophylactic desmopressin in coronary artery surgery.Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research 2001; 19:1, 1-9 112-Alat İ., Yüksel M., Büket S., Nalbantgil S., Aşkar F., Bayındır Ü., Taşbakan S., Kokuludağ A., Veral A. : The side-effects of cardiopulmonary bypass on the lungs: Changes in bronchoalveolar lavage fluids. Perfuasion 2001; 16: 121-128 113-Çümen B.,Dişçigil B., Badak İ., Gürcün U., Boğa M., Özkısacık E., Özbaran M., Büket S., Bilkay Ö. : Kan kardiyoplejijne diltizem eklenmesinin miyokard korunmasındaki yeri. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000: 1(2);23-28 Büket S., Yağdı T., Çıkrıkçıoğlu M., Alayunt A. : Single-stage transpericardial repair of acute dissection associated with recoarctation. J Thorac Cardiovasc Surg2001;121: 987-989 Yükjsel M., İslamoğlu F., Atay Y., Yağdı T., Büket S., Bilkay Ö. : Koroner bypass reoperasyonları sonuçlarımız ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar cerrahisi dergisi 2000;8.3,668-673 Kumral E., Yüksel M., Büket S., Yağdı T., Atay Y., Güzelant A. . neurologic complications after deep hypothermic circulatory arrest. Yex Heart Inst J 2001, 28: 83-8 Hamulu A., Atay Y., Posacıoğlu H., Büket S., Tetik Ö.: İnternal karotis arter katlanması ve cerrahi tedavisi. Damar Cerrahisi Dergisi 2001/1; 9-13 İslamoğlu F., Çalkavur T., Reyhanoğlu H., Ayık F., Yüksel M., hamulu A., Büket S., Durmaz İ.: Sol ventrikül disfonksiyonşlarında cerrahi revaskülarizasyonun etkinliği. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9: 9-14 Aapydın A.Z., Büket S. : Regional lidocaine infusion reduces postischemic spinal cord injury in rabbits. Tex Heart Inst J 2201; 28:172-6 Büket S., Yağgı T. : Distal aort diseksiyonları. Göğüs Kalp Deamar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi. 7(ek sayı): 7-15, 2001-10-31 Çıkrıkçıoğlu M., Yasa M., Kerry Z., Posacıoğlu H., Boğa M., Yağdı T., Topçuoğlu N., Büket S., Hamulu A. : The effects of the Hormonic Scalpel on the vasoreactivity and endothelial integrity of the radial artery: A comparision of two different techniques. T Horac Cardiovasc Surg2001; 122:624-626 Özkısacık E., İslamoğlu F., Posacıoğlu H., Yağdı T., Başarır Ş., Omay S.B., Özbaran M., Büket S.: Desmopressin usage in elective cardiac surgery. J Cardiovasc Surg 2001; 42: Ener S., Yağdı T., Posacıoğlu H., Büket S.: Combined thoracoabdominal aneurysm repair and off-pump coronary artey surgery. Thorac Cardiovasc Surg 2001;49:313-315 Hamulu A., Yağdı T., Atay Y., Büket S., Çalkavur T., İyem H.: Coronary artery bypass and carotis endarterektomy. Japanase Heart Journal 2001;42(5):539-552 Apaydın A., Posacıoğlu H., Çalkavur T., İslamoğlu F., Uç H., Büket S.: Cerebral perfusion through separete grafts. Tex Heart Inst J 2001;28: 288-91 Sağcan A., Çelik Ş.K., Şen M., Payzın S., Büket S., Kültürsay H..: Tip Iı diyabetiklerde koroner bypass’ın kalbin diyastolik ve sistolik parametreleri üzerine etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9:128-132 Yağdı Z., Büket S., Tokat Y., Posacıoğlu H., Aşkar F.: Circulatory arrest to protect transplant kidney in a aptient with chronin type II dissection. (Arret circulatoire pour proteger un rein transplante chez un malade ayant une dissection chronique de type III). Annals of Vascular Surgery 2001; 15(5): 575-577 Alayunt a., Yagdı T., Alat İ., Posacıoğlu H., Büket S.: Left ventricular diverticulum associated with Cantrell’s Syndrome and Tetralogy of Fallot in an adult. Scand Cardiovasc j 35; 55-57, 2001 Atay Y., İyem H., Yağdı T., Ayık F., Büket S., Alayunt A.: Konjenital izole sol ventrikül divertikülü. Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi 2002, 3:49-52 Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Apaydın A.Z., Çalkavur T., Yağdı T., Oran İ., Memiş A., Büket S.: Abdominal aort anevrizmalarında konvansiyonel kontrastlı BT sonuçlarının ameliyat bulguları ile karşılaştırılması. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (2002) 8:126-13 Apaydın A.Z., Posacıoğlu H., Yağdı T., İslamoğlu F., Çalkavur T., Büket S.: Arch-first technigue used with commercial T-graft. Texas Heart Institute Journal 2002;29:26-9 Apaydın A.Z., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Çalkavur T., Yağdı T., Büket S., Durmaz İ.: Analysis of perioperative risk factors in mortality and morbidity after modifies Benatll operation. Japanese Heart Journal March 2002;43:2,151-157 Apaydın A.z., Posacıoğlu H., Nalbantgil S., İslamoğlu F., Özbaran M., Büket S., Durmaz İ.: Erişkin aort koarktasyonlarında cerrahi tedavi: Orta dönem sonuçları ve sistolik kan basıncına etkisi.Anadolu Kardiyol Derg 2002;3:189-192 Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Apaydın A.Z., Parıldar M., Yağdı T., Çalkavur T., Büket S.: Predictive value of conventional computed tomography in determining proximal extent of abdominal aortic aneurysms and possibility of infrarenal clamping. Texas Heart Instıtute Journal 2002; 29:172-175 İslamoğlu F., Özbaran M., Yüksel M., Büket S., Telli A., Durmaz İ.: Sol ventrikül anevrizmalarında cerrahi tekniklerin etkinliği ve risk faktörelrinin değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2002; 10:15-22 Apaydın A., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Büket S., Ergin A.: Rezervuar eklenmiş santrifugal pompa devresi ve pulmoner ven kanülasyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dregisi 2002; 10:50-52 İslamoğlu F., Reyhanoğlu H., Apaydın A.Z., Telli A., Büket S., Alayunt A.: Aort koarktasyonu operasyonlarının etkinliğinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi 2002; 3:121-127 Tetik Ö., İslamoğlu F., Göncü T., Çsekirdekçi A., Büket S.: Reduction of spinal cord injury with pentobarbital and hypothermia in a rabbit model. Eur j Vasc Endovasc Surg 24, 540-544(2002) Yağdı T., Engin Ç., Mahmudov R., Atay Y., Posacıoğlu H., Özbaran m., Yüksel M., Durmaz İ., Büket S.: 70 yaş üstü olgularda abdominal aort anevrizma cerrahisi. Damar Cerrahisi Dergisi 2002/2; 51-56 Apaydın A., Büket S., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Çalkavur T., Yağdı T., özbaran M., Yüksel M.: Perioperative risk factors for mortality in patients with acute type A aortic dissection. Ann Thorac Surg 2002,74:2034-2039 Posacıoğlu H., Nalbantgil S., Özbakkaloğlu M., Halil H., Büket S.: Cardiac hydatic cyst located in the interventricular septum. Ann Thorac Surg 2002,74:2199 Apaydın A.Z., İslamoğlu F., İyem H., Posacıoğlu H., Yağdı T., Büket S.: Experience with cerebral perfusion in total aortic arch replacement. Med Sci Monit, 2002;8(12): 801-804 Apaydın A.Z., İslamoğlu F., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Yağdı T., Atay Y., Büket S.: Surgical treatment of acute arch dissection.The Japanese Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2003; 51,2: 48-52 Gürcün U., Özkısacık E..,boğa M., badak İ., Dişçigil B., Büket S.: Konjenital biküspid aort kapağına eşlik eden assandan aort anevrizması: İki olgu sunumu. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2003;3(1): 70-71 Çelik Ş.K., Sağcan A., Büket S., Yüksel M., Kültürsay H.: Effects of coronary artery bypass surgery on diastolic and systolic parameters of left ventricle in Type II diabetic patients. Journal of Diabetes and its complications 17(2003) 73-77 Çelik Ş.K., Şen M., Büket S., Yüksel M.: An easy and safe way of left ventriculotomy closure in patients with left ventricle thrombi during the subacute phase of anterior myocardial infarction. The Heart Surgery Forum 6(2) 2003-05-12 Yağdı T., Nalbantgil S., Ayık F., Apayadın A., İslamoğlu F., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Atay Y., Büket S.: Amioradone reduces the incidence of atrial fibrilation after coronary artery bypass grafting.The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,125:6(2003), 1420-1425 Tetik Ö., Atay Y., Çalkavur T., yağdı T., Apaydın A.Z., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Büket S.: Tip I akut diseksiyonlarda malperfüzyon. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2003;11.9-13 Darçın O.T.,Yağdı T., Atay Y., Engin Ç., Levent E., Büket S., Alayunt E.A.: Discrete subaortic stenosis, Surgical outcomes and follow-up results. Texas Heart Institute Journal, 2003;30:286-92 Çelik Ş.K., Sağcan A., Çevik A., Şen M., Büket S., Yüksel M.: Koroner bypass uygulanan diyabetik hastalarda kalbin erken dönem elektriksel stabilitesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2003;11:169-173 Büket S.: Akut aort diseksiyonlarının endovasküler tedavisi. Editoriyel yorum. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. Cilt 3 sayı 4, 358-359, Aralık 2003 Büket S., Engin Ç.: İnfektif endokarditin cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, Kalbin infektif hastalıkları özel sayısı, aralık 2004 vol 17 sayı 6 sayfa 427-432 Yağdı T., Atay Y., Engin Ç., Özbek S.S., Büket S.: aort-left renal vein fistula in a woman. Tex Heart Inst J 2004;31:435-8 Büket S., Engin ç.: serebral ve spinal kord korunması.Türkiye Klinikleri kalp Damar Cerrahisi, Extrakorporal Dolaşım Özel sayısı-II, Aralık 2004, vol 5 sayı 3 Büket S., Yağdı T., Engin Ç., Ayık F.: Torakoabdominal aort cerrahisi sırasında medulla spinalis korunması. Türkiye Klinikleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kalp Damar Cerrahisi, Aort Cerrahisi Özel Sayısı, cilt 1 sayı 2 2005, sayfa 29-38 İyem H., Tavlı m., Büket S.: Karotis arter anevrizmalı semptomatik bir hastada karotis innominat arter greft interpozisyonu. Damar Cerrahisi Dergisi, cilt 15 sayı 3 eylül 2006, sayfa41-44 İyem H., Tavlı M., Akçiçek F., Büket S.: Importance of early dialysis for acute renal failure after an open –heart surgery. Hemodialysis International 2009;13:55-61 İyem H., Şekuri C., Tavlı M., Büket S.: Left ventricular hypertrophy and remodeling after aortic valve replacement. Asian CArdiovasc&Thoracic Annals, 2007 ;15:459-62 İyem H., Cirban Y., Memiş A., Büket S.. Yaygın aort anevrizmalı bir olgunun tedavisinde hibrit ve aşamalı tedavi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2009 17/4: 285-288 Dişçigil B, Ülker S, Büket S, Yüksel M, Koşay S : Effect of aprotinin on endothelium-derived relaxation. Journal of Cardiovascular Pharmacology’e yollandı(22-3-1995). Hetzer R, Gehle P, Ennker J :Cardiovascular Aspects of Marfan Syndrome. 1995 by Dr. Steinkopff Verlag Gmbh & Co. KG,Darmstadt. Chapter; Marfan syndrome: The variability of operative management. J.S. Coselli, S. Büket, sayfa 91-100 Enrico Ascer, Larry H. Hollier, D. Eugene Strandness, JR., Jonathan B. Towne : Haimovici’s Vascular Surgery, Fourth Edition. 1996 by Blackwell Science, Inc. Cambridge, MA 02142, USA. ChapterThoracic Aortic Aneurysms. Joseph S. Coselli, Suat Büket, E. Stanley Crawford, sayfa 759-785 Prof.Dr.İstemi Nalbantgil: Pratik Kardiyolojide Vaka Takdimleri II, 1997, Servier İlaç ve Araştırma, İstanbul. Doç.Dr. Suat Büket, Vaka-4 Sağ kol ağrısı ile müracaat den mitral darlığı vakası(sayfa 17-20), Vaka-23 Ani başlayan gögüs ağrısı ve sırt ağrısı ile beraber kısa süreli bilinç kaybı olan hasta(sayfa 89-93) Prof.Dr.Güven Çağatay, Prof.Dr.İnan Soydan: Klinik Kardiyoloji, 1997, Saray Medikal Yayıncılık, Doç.Dr. Suat Büket Bölüm XXV Aort Hastalıkları ve Cerrahisi (sayfa 398-415) Suat Büket, Tahir Yağdı: Aort Cerrahisi, 2003, Yüce Reklam/yayın/dağıtım A.Ş. Prof.Dr.Mustafa Paç, Doç.Dr.Atıf Akçevin, Dr.Serap Aykut Aka, Prof.Dr.Suat Büket, Prof.Dr.Tayyar Sarıoğlu: Kalp ve Damar Cerrahisi, 2004, MN Medikal&Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. Prof.DrGüven Çağatay, Prof.Dr.İnan Soydan: Klinik Kardiyoloji,2004,Ege Üniversitesi Tıp fakültesi yayaın no 157, Prof.Dr.Suat Büket, Doç.Dr.Tahir Yağdı Bölüm 22 Aort Hastalıkları ve cerrahisi(sayfa 295-315) Prof.Dr.Emre Kumral, Prof.Dr.Birsen İnce: Ateroskleroz ve Serebrovasküler Hastalıklar,2004,Argos İletişim Hizmetleri reklamcılık ve ticaret A.Ş.,Prof.Dr.Suat Büket, bölüm 9 Aort ve Subclavian artedr Aterosklerozu (sayfa 122-135) Prof.Dr.Enver Duran: Kalp ve Damar Cerrahisi, 2004, Çapa Tıp Kitabevi ve Yay Hizmetleri, Prof.Dr.Suat Büket, Uzm.Dr.Çağatay Engin bölüm 108, Torakoabdominal Aort Anevrizmalarında Cerrahi Tedavi (sayfa 1633-1644) Prof.Dr.Emre Kumral: Yüksek vasküler risk, 2007,Güneş tıp Kitapevleri, Prof.Dr.Suat Büket,Dr.Çağatay Engin Bölüm 16, ‘’Aortada vasküler erken ve geç dönem risk’’(sayfa 291-304) Prof.Dr.Ertuğrul Ercan, Aile Hekimliği Başucu Kitabı. Selen Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri, 2012. Aile Hekimliğinde Kalp Damar Cerrahisi. CABG geçirmiş hastaların takibi, Dr. Ulusal Coşkun, Prof.Dr.Suat Büket sayfa 906-911, Periferik arter hastalıkları ve cerrahi tedavisi, Dr.Yılmaz Cirban, Prof.Dr.Suat Büket, sayfa 912-923, Varisler, Dr.Arzum Kale, Prof.Dr.Suat Büket, sayfa 924-931 Prof.Dr.Mustafa Paç, Doç.Dr.Atıf Akçevin, Dr.Serap Aykut Aka, Prof.Dr.Suat Büket, Prof.Dr.Tayyar Sarıoğlu: Kalp ve Damar Cerrahisi, 2. Bası, 2012, MN Medikal&Nobel Tıp Kitapevi,Ankaral. Yüksel M,Alayunt A,Okur F,Özbaran M,Dişçigil B,Büket S,Bilkay Ö,Mutaf I,Bayındır O: Myokard prezervasyonunda kan kardiyoplejisinin kristaloid kardiyoplejiye üstünlüğü (Deneysel çalışma) Türk kardiyoloji Derneği 7. ULusal Kardiyoloji Kongresi 26 30 Mayıs 1990 İzmir Yüksel M,Büket S,Dişçiğil B,Özbaran M,Okur F,Alayunt A,Durmaz İ,Mutaf I,Bayındır O: Retrograd kan kardiyoplejisinin myokard korunmasında sağladığı avantajlar (Deneysel çalışma) Türk Kardiyoloji Derneği 7. Ulusal Kardiyoloji Kongrasi 26 30 Mayıs 1990 İzmir Özbaran M,Alayunt A,Hamulu A,Dişçigil B,Büket S,Okur F,Namadi İ,Bilkay Ö,Süzer K: Myokard korunmasında kan kardiyoplejisi uygulaması, yöntem ve sonuçlarımız. Türk Kardiyoloji Derneği 7. Ulusal Kardiyoloji Kongrasi 26 30 Mayıs 1990 İzmir Durmaz İ,Bilkay Ö,Yüksel M,Süzer K,Büket S,Alayunt A,Hamulu A,Özbaran M,Dişçigil B,Hoşcoşkun C,Okur F: 1989 yılı içinde 8 aylìk sürede yapılan açık kalp ameliyatları ve sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği 7. Ulusal Kardiyoloji Kogresi 26 30 1990 İzmir Alayunt A,Dişçigil B,Büket S,Hamulu A, Macit A,Okur F,Yüksel M,Bilkay Ö: Açık kalp cerrahisinde intraaortik balon uygulaması yöntem ve sonuçlarımız. Türk Kardiyoloji Derneği 7. ULusal Kardiyoloji Kongresi 26 30 Mayıs 1990 İzmir Gelal F,Alayunt A,Büket S,Hamulu A,Dişçigil B,Özbaran M,Namadi İ,Süzer K,Durmaz İ: Kardiyopulmoner bypass'ın eritrosit frajilitesi ve kan elemanları üzerine olan etkileri. Türk Kardiyoloji derneği 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26 30 Mayıs 1990 İzmir Bilkay Ö,Yüklsel M,Hamulu A,Özbaran M,Alayunt a,Çerçi N,Büket S,Okur F,Dişçigil B,Yetginer A:1989 yılı içinde sekiz aylık sürede yapılan mitral kapak ameliyatları ve sonuçları. Türk Kardiyoloji Dernegi 7. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26 30 Mayıs 1990 İzmir Yüksel M,Durmaz İ,Bilkay Ö,Süzer K,Alayunt A,Büket S,Okur F,Hamulu A,Alıcıgüzel F,Kırman M,Dişçigil B,Yetginer A: 1989 yılı içinde sekiz aylık sürede yapılan koroner bypass ameliyatları ve sonuçları. Türk Kardiyoloji Dernegi 7. Ulusal kardiyoloji Kongresi 26 30 Mayıs 1990 İzmir Yüksel M,Alayunt A,Özbaran M,Büket S,Durmaz İ: Creatine kinase myocardial band and blood lipid peroxyde levels in asesement of myocardial damage during open heart surgery. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery ,4'th Annual Meeting September 23 27 1990 Antalya Turkey Durmaz İ,Yüksel M,Büket S,Alayunt A,Özbaran M,Atay Y,Okur F,Bilkay Ö: Left ventricular aneurysmectomy and importance of Jatane Modification. Mediterranean Association of Cardiolgy and cardiac Surgery ,4'th Annual Meeting September 23 27 1990 Antalya Turkey Hamulu A,Durmaz İ,Yüksel M,Süzer K,Büket S,Macit A: A comparision of the effects of allopürinol and deferoxamine on the oxygen free radical generation during cardiopulmonary bypass. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery ,4'th Annual Meeting September 23 27 1990 Antalya Turkey Yüksel M,Büket S,Özbaran M,Alayunt A,Dişçigil B,Okur F,Süzer K,Yetginer A,Kayaaltı B,Durmaz İ: Pulsatile and nonpulsatile blood flows in open heart surgery and their effects on whole body oxygen consumption and peripheral vascular bed. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery ,4'th Annual Meeting September 23 27 1990 Antalya Turkey Büket S., Alayunt A., Hoscoşkun C., Dişçigil B., Yüksel M., Durmaz İ.: Alt ekstremitenin tıkayıcı damar hastalıklarında distal by-pass uygulaması. V. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 26-27 Ekim 1990, Antalya Alayunt A., Hamulu A., Büket S., Özbaran M., Dişçigil B., Süzer K., Yüksel M. : Kardiyak kateterizasyona bağlı vasküler komplikasyonlar. V. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 26-27 Ekim 1990, Antalya Büket S,Hamulu A,Namadi İ,Topgaç Z,Çalkavur T,Çümen B,Kayaaltı B,Süzer K: Akut aort diseksiyonlarìnda acil cerrahi tedavi.Türk Kardiyoloji Dernegi 1991 Kardiyoloji Toplantısı 10 13 Eylül 1991 Trabzon Özyürek R,Büket S,Süzer K,Parlar A,Arcasoy M: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde pediatrik yaş grubunda opere edilen konjenital kalp hastalığı olgularının analizi. Türk Kardiyoloji Dernegi 1991 Kardiyoloji Toplantısı 10 13 Eylül 1991 Trabzon Özbaran M,Büket S,Dişçigil B,Atay Y,Posacıoğlu H,Apaydın A,Durmaz İ: Aortik homogreft valv replasmanı. Türk Kardiyoloji Derneği 1991 Kardiyoloji Toplantısı 10 13 Eylül 1991 Trabzon Özyürek R,Büket S,Süzer K,Parlar A,Arcasoy M: Konjenital kalp hastalıklarının etiyolojisinde genetik ve çevre faktörlerinin etkileşimi. Türk Kardiyoloji Derneği 1991 Kardiyoloji Toplantısı 10-13 Eylül 1991 Trabzon Özyürek R,Büket S,Süzer K,Parlar A,Arcasoy M: Nadir rastlanan bir kardiyak pataloji: Koroner arter fistülü. Türk Kardiyoloji Derneği 1991 Kardiyoloji Toplantısı 10 13 Eylül 1991 Trabzon Özyürek R, Büket S, Süzer K, Arcasoy M, Parlar A: Başarıyla düzeltilen bir konjenital kardiyopati olgusu. Komplet A V kanal ve Fallot tetralojisi. Türk Kardiyoloji Derneği, 1991 Kardiyoloji Toplantısı, 10 13 Eylül 1991, Trabzon Okur F,Yüksel M,Dişçigil B,Büket S,Alayunt A,Özbaran M,Hamulu A, Çetindağ B,Posacìoğlu H,Süzer K,Durmaz A: The place of blood cardioplegia in myocardial preservation. Mediterranean Association of Cardiologia and Cardiac Surgery 5'th Annual Meeting September 23 27 1991 Alexandria Egypt Durmaz İ,Alayunt A,Büket S,Özbaran M,Okur F,Hamulu A,Atay Y,Süzer K: Aortic valve replacement with aortic homografts.Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 5'th Annual Meeting 23 27 1991 Alexandria Egypt Durmaz İ,Özbaran M,Kırman M,Apaydın A,Hamulu A,Büket S,Alayunt A: Simple aneurysmectomy and endoventricular circular patch plasty (ECCP) in surgical treatment of left ventricular aneurysms.The International Society of Cardio thoracic Surgeons Second World Congress May 10 14 1992 Ankara Turkey Bilkay Ö,Büket S,Çetindag B,Durmaz İ,Telli A,Süzer K,Yüksel M: Heart valv replacement with Carbomedics heart valve.The International Society of Cardio Thoracic Surgeons Second World Congress May 10 14 1992 Ankara Turkey Büket S,Alayunt a,Di¦çigil B,Özbaran M,Okur F,Yüksel M,Süzer K,Durmaz İ: Effects of extracorporeal surface covering on complement activation during cardiopulmonary bypass. The International Society of Cardio Thoracic Surgeons Second World Congress may 10 14 1992 Ankara Turkey Bilkay Ö,Büket S,Çetindağ B,Gürcün U: Cardiopulmonary bypass and thyroid functions. The International Societyt of Cardio Thoracic Surgeons Second World Congress May 10 14 1992 Ankara Turkey Bilkay Ö,Büket S,Çetindağ B,Durmaz İ,Telli A,Badak İ: Surgical treatment of lung cancer. The International Society of Cardio Thoracic Surgeons Second World Congress may 10 14 1992 Ankara Turkey Alayunt A,Durmaz İ,Yüksel M,Özbaran M,Büket S,Namadi İ,Okur F: Myokard korunmasında warm induction uygulamasının önemi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 2.Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 5 7 Ekim 1992 Antalya Bilkay Ö,Alayunt A,Büket S,Hamulu A,Bayındır Ü,Telli A: Mediasten tümörlerinin tanısında mediastinoskopi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği 2. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 5 7 Ekim 1992 Antalya. Aşkar F Z ,Kayaaltı B ,Yüksel M ,Evinç A ,Büket S ,Yetginer A : Myokardialer stoffwechsel wahrend praischamischer verabreichung einer metabolischen myokardprotektion bei koronarchi¦rurgischenpatienten.Zentraleuropaischer Anasthesiekongreb 14 18 9 1993 Dresden Germany Coselli J S ,Büket S ,Djukanovic B : Aortic arch surgery : Current treatment and results. The Society of Thoracic Surgeons ,30'th Annual Meeting January 31 February 2 1994 New Orleans Louisiana USA Coselli J S ,Büket S ,Berzin E ,Crawford E S : Subsequent aortic operations after previous abdominal aortic aneurysm surgery. The Southern Association for Vascular Surgery ,18'th Annual Meeting January 26 29 1994 Scottsdale Arizona USA Okur F , Hamulu A , Çetindağ B , Büket S , Telli A,Durmaz İ: Carbomedics bileaflet valve prostheses. Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 6 th Annual Meeting, September 26 30, 1993. Corfu Greece Özbaran M, Aras İ, Alayunt A, Büket S, Hamulu A, Atay Y, Çetindağ B, Durmaz İ : Distal tıkayıcı damar hastalıklarının cerrahisi ve sonuçları. Vasküler Cerrahi Derneği, VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15 18 Mayìs 1994, Ataköy İstanbul Büket S, Alayunt A, Hamulu A, Özbaran M, Atay Y, Yağdı T, Gürcün U, Dişçiğil B, Durmaz İ : Desandan Torasik Aorta Femoral Bypass. Vasküler Cerrahi Derneği, VII Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15 18 Mayìs 1994, Ataköy İstanbul Alayunt A, Büket S, Özbaran M, Hamulu A, Okur F, Atay Y, Yüksel M, Durmaz İ : Karotis Endarterektomisi ve Myokard Revaskülarizasyonu. Vasküler Cerrahi Derneği, VII Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15 18 Mayìs 1994, Ataköy İstanbul Hamulu A, Büket S, Alayunt A, Özbaran M, Atay Y, Posacıoğlu H, Boğa M, Bilkay Ö, Telli A, Durmaz İ : 7 Yıllık Abdominal Aort aneurizması Cerrahisi ve Sonuçları. Vasküler Cerrahi Derneği, VII Periferik Damar Cerrahisi Kongresi, 15 18 Mayıs 1994, Ataköy İstanbul Dişçigil B, Büket S, Alayunt A, Ülker S, Koşay S, Durmaz İ: Aprotinin varlığında endotelden vazodilatatör salınımı. Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Derneği III. Ulusal Kongresi, 26-30 Eylül 1994, Kuşadası-AYDIN. Büket S, Alayunt A, Okur F, Dişçigil B, Atay Y, Yağdı T, Aşkar F, Durmaz İ: Bikuspid kalsifik aort stenozu+asandan aort ve arkus aort aneurizmasında cerrahi tedavi (Wheat Operasyonu), video gösterisi. Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Derneği III. Ulusal Kongresi, 26-30 Eylül 1994, Kuşadası-AYDIN. Hamulu A, Büket S, Özbaran M, Dişçiğil B, Telli A, Bilkay Ö, Durmaz İ: Koroner bypass ameliyatında mortalite ve morbiditeye etki eden risk faktörlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Derneği III. Ulusal Kongresi, 26-30 Eylül 1994,Kuşadası-AYDIN Hamulu A, Özbaran M, Büket S, Alayunt A, Atay Y, Posacıoğlu Y, Durmaz İ, Bilkay Ö, Yüksel M : Sol ventrikül aneurizmasına yönelikj Jaten ameliyatı sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği, X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, İZMİR. Büket S, Alayunt A, Özbaran M, Hamulu A, Yağdı T, Boğa M, Posacıoğlu H, Yüksel M, Telli A, Bilkay Ö, Durmaz İ : Akut aortik diseksiyonun cerrahi teedavisinde retrograd serebral perfüzyon . Türk Kardiyoloji derneği, X. Ulusal kardiyoloji kongresi ,1-4 Ekim 1994,İZMİR: Özbaran M, Hamulu A, Alayunt A, Büket S, Atay Y, Badak İ, Yüksel M, Durmaz İ : Aortik homograft kapak replasmanı. Türk Kardiyoloji Dreneği, X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi , 1-4 Ekim 1994, İZMİR. Hamulu A, Özbaran M, Büket S, Alayunt A, Aras İ ,Atay Y, Posacıoğlu H, Durmaz İ : Sol ana koroner cerrahisinde mortaliteyi etkiliyen faktörler. Türk Kardiyoloji Derneği, X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1-4 Ekim 1994, İZMİR. Durmaz İ., Büket S., Alayunt A., Tokat Y., Aşkar F., Hamulu A., Atay Y.: Continuous retrograde cerebral perfusion as an adjunt to hypothermic circulatory arrest. 6 th International Symposium on Cardiac Surgery, May 29th- June 1st 1995, Rome-ITALY. Büket S., Alayunt A., Aşkar F., Özbaran M., Yüksel M., Durmaz İ.: Open surgical technique in the treatment of thoracal-thoracoabdominal aortic aneurysms. 6th Inte4rnational Symposium on Cardiac Surgery, May 29th- June 1st 1995, Rome-ITALY. Apaydın A., Atay Y., Alayunt A., Büket S., Yüksel M., Telli A., Durmaz İ. : Continious retrograde cerebral perfusion supplies substrates for brain methabolism during yhypothermic circulatory arrest. 44’th Annual Meeting of The Scandinavian Association for Thoracic Surgery, August 23-25, Örebro- SWEDEN. Can L., Halil H., Kültürsay H., Payzın S., Akın M., Alayunt A., Büket S., Altıntığ A., Akıllı A., Türkoğlu C. : Koroner arter bypass cerrahisinin geç potansiyeller ve myokard perfüzyonu üzerine etkisi. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Eylül 1995, İSTANBUL. Atay Y., Hamulu A., Özbaran M., Yağdı T., Kumanlıoğlu K., Büket S., Durmaz İ. : ECPP(endoventricular circular patch plasty) tekniği ile sol ventrikül anevrizması tamiri sonuçları. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Eylül 1995, İSTANBUL. Büket S., Apaydın A., Atay Y., Yağdı T., Alayunt A., Yüksel M., Telli A., Durmaz İ. : Hipotermik total sirkulatuvar arrest(HCA) sırasında kontinü retrograd serebral perfüzyon(CRCP) uygulaması ve beyin metabolizması. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Eylül 1995, İSTANBUL. Aşkar F.Z., Sakarya M., Büket S., Erel L., Arbak G. : Our experience with continious cerebral perfusion for brain protection during aortic surgery. 5th International congress of Cardiac, Thoracic and Vascular Anesthesia, 12-16 Eylül 1995, İSTANBUL. Aşkar F.Z., Sakarya M., Büket S., Erel L., Arbak G.: Der Einflub der retrograden perfusion auf die cerebralprotektion in der chirurgie der aorta ascendens und des aortenbogens. Zentraleuropaischer Anasthesiekonggreb, 4-8 september 1995, WİEN-AUSTRİA. Büket S., Atay Y., Alayunt A., Apaydın A., Yüksel M., Telli A., Durmaz İ. : Clinical use of retrograde cerebral perfusion during hypothermic circulatory arrest in aortic surgery. Turkish-Germen VII. Joint Symposium Cardiovascular Surgery and cardiology. September 28 th- October 1 st, 1995, Duisburg, Germany. Atay Y., Büket S., Tokat Y., Çalkavur T., Yağdı T., Bilkay Ö., Durmaz İ. : Open surgical technique in the treatment of thoracal/thoracoabdominal aortic aneurysms. Turkish-Germen VII. Joint Symposium Cardiovascular Surgery and cardiology. September 28 th- October 1 st, 1995, Duisburg, Germany. Atay Y., Posacıoğlu H., Hamulu A., Özbaran M., Yağdı T., Sarıbülbül O., Büket S., Telli A., Durmaz İ. :Deneysel bir modelde arteriel revaskülarizesyon için homogreft ven kullanılımı. VIII. Ulısal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23/Nisan/1996, İZMİR. Büket S., Özbaran M., Hamulu A., Atay Y., Çalkavur T., Alayunt A., Bilkay Ö., Durmaz ,İ. : Abdominal aort anevrizmalarında (AAA) open teknik ve proksimal kontrol. VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-24/Nisan/1996, İZMİR Hamulu A., Özbaran M., Atay Y., Kumsal E., Posacıoğlu H., Şen M., Büket S., Bilkay Ö. : karotis endarterektomisi ve devamlı EEG monitörizasyonu. VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-24/NİSAN/1996, İZMİR Can L., Kültürsay H., Türkoğlu C., Payzın S., Altıntığ A., Akıllı A., Akın M., Büket S., Kumanlıoğlu K. : The effect of myocardial revascularization on left ventricular late potentials. XVIII ‘th Congress of The European Society of Cardiology, August 25-26, 1996, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM Atay Y., Büket S., Can L., Akın M., Yağdı T., Durmaz İ., Hamulu A., Telli a., Özbaran M., Alayunt A. : Aortik pataloji ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki. XII Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20/EKİM/1996, Belek/ANTALYA Atay Y., Yağdı T., Posacıoğlu H., Tetik Ö., Özkısacık E., Alat İ., Çıkrıkçıoğlu M., Alayunt A., Durmaz İ., Yüksel M., Telli S., Büket S., Bilkay Ö. :Kardiyovasküler operasyonlarda sirkulatuvar arresti başlatmada rektal ısı ile elektroserebral sessizliğin(ECS) karşılaştırılması. IV. Ğöğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım/ 1996, Marmaris/MUĞLA Büket S., Atay Y., İslanoğlu F., Yağdı T., çalkavur T., Apaydın A., Hamulu A., Özkısacık E., Alayunt A., Yüksel M., Bilkay Ö. : Asandan ve arkus aorta diseksiyonlarında cerrahi tedavi. IV. Ğöğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım/ 1996, Marmaris/MUĞLA Büket S., Atay Y., Posdacıoğlu H., Çetindağ B., Yağdı T., Boğa M., Alayunt A., Durmaz İ., Yüksel M., Telli A., Bilkay Ö. : Retrograde cerebral perfusion sa an adjuntc to deep hypothermic circulatory arrrest in patients with aortic disease. . Turkish- German VIII. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology. October 31- November 2/1996, Marmaris/MUĞLA Yüksel A., Durmaz İ., Yağdı T., Posacıoğlu H., Çatindağ B., Başarır Ş., Büket s., Alayunt A., Yüksel M., Telli A., Billkay Ö. : Open heart surgery in patients with chronic renal failure. . Turkish- German VIII. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology. October 31- November 2/1996, Marmaris/MUĞLA Hamulu A., Atay Y., Yağdı T., Aşkar F., Alat İ., Özbaran M., Özkısacık E., Büket S., Bilkay Ö. : Effects of nonpulsatile flows in cardiopulmonary bypass on gastric intramucosal pH. Mediterranean Assosciation of Cardiology and cardiac Surgery, 9th Annual Meeting. 20-23 October, Tel Aviv Israel. Atay Y., Büket s., Yağdı T., İslamoğlu F., Posacıoğlu H., Özbaran M., Telli A., Yüksel M., Durmaz İ., Bilkay Ö. : Retrograde cerebral perfusion and brain protection in ascending and arcus aortic surgery. Mediterranean Assosciation of Cardiology and cardiac Surgery, 9th Annual Meeting. 20-23 October, Tel Aviv Israel. Posacıoğlu H., Atay Y., Yağdı T., Çalkavur T., Büket S., Hamulu A., Bilkay Ö. : Simple and cost - efective method to produce gas jet for non pump coronary artery bypass surgery. World Congress on Minimally Invasive Cardiac Surgery, May 30-31 1997, Paris France.Erhan E., Aşkar F., Büket S., Özbaran M., Günel Y., Erhan Y.: Effects of ventilation during cardiopulmaonary bypass on pulmonary shunt,compliance and structure. European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists 12th Annual Meeting , 25-28 June, 1997, Thessaloniki Greece. Atay Y., Posacıoğlu H., Yağdı T., Gürcün U., Bakalım T., Telli Ö.i Bilkay Ö., Alayunt A., Hamulu A., Büket S., Durmaz İ.: The effects of malperfusion on mortality and morbidity in patients with acute aortic dissection. International Congress of Thorax Surgery, July 1-8 1997, Athens Greece. Çalkavur T., Yağdı T., Atay Y., Posacıoğlu H., Boğa M., Yüksel M., Özbaran M., Bilay Ö., Büket S., Durmaz İ. : Neurogical outcome of retrograde cerebral perfusion as an adjunct to ddep hypothermic citculatory arrest in the treatment of aortic disease. International Congress of Thorax Surgery, July 1-8 1997, Athens Greece. Yağdı T., Atay :, kara E., Bakalım T., Boğa M., Badak İ., İslamoğlu F., Büket S., Bilkay Ö. : Popliteal arter yaralanmalarında klinik deneyimimiz. II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 1997, İstanbul. Büket S., Çalkavur T., Posacıoğlu H., Atay Y., İslamoğlu F., Kara e., Telli A., Durmaz İ., Yüksel M.: Initial experience with the radial artery as a coronary artery bypass conduit. IX th Annual Turkısh-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, October 10-12 1997, Dresden, Germany. Atay Y., Yağdı T., Badak i., Gürcün u., Sarıbülbül O., Büket S., Yüksel M., Durmaz İ. : Malperfusion in acute aortic dissection. IX th Annual Turkısh-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, October 10-12 1997, Dresden, Germany. Hamulu A., Posacıoğlu H., Atay Y., Bakalım T., Boğa M., Şen M., Büket S., Bilkay Ö. : Easy harvesting of the radial artery. IX th Annual Turkısh-German Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, October 10-12 1997, Dresden, Germany. Posacıoğlu H., Çıkrıkçıoğlu M., Çalkavur T., Atay Y., Büket S. : İnfrarenal abdominal aort anevrizması: Behçet Hastalığı. VI. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi, 27-28 Kasım 1997, İstanbul. Posacıoğlu H. , Atay Y., Çalkavur T., Özbaran M., Alayunt A., Yükasel M., Bilkay Ö. Büket S. : Comparison the effects of act,ive and passive retrograde cerebral perfusion on mortality and neurological outcome. Aortic Surgery Symposium VI. April 30- May 1, 1998, New York, NY, USA Çıkrıkçıoğlu M., Atay Y., Yağdı T., Bakalım T., Nalbantgil S., Hamulu A., Özbaran M., Büket S., Telli A. : Thrombolytic therapy in patients with mechanical heart valve thrombosis: Case report. 15 th International Congress on Thrombosis. October 16-21, 1998, Antalya, Turkey. Yağdı T., Atay y., Çıkrıkçıoğlu M., İslamoğlu F., Sarıbülbül O., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Durmaz i., Büket S. : Derin hipotermik total sirkulatuvar arrest ve retrograd serebral perfüzyon uygulanan aort hastalarında mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998, Belek, Antalya. Atay Y., Alat i., Şen M., İslamoğlu F., Telli A., Bilkay ö., Büket S., Hamulu A. : Ateroskleroz dışı karotis arter hastalıkları. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998, Belek, Antalya. Büket S., Atay Y., Özbaran M., Durmaz İ. : Aort kapak hastalığınde cerrahi strateji: 3 olgu video gösterisi. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998, Belek, Antalya. Posacıoğlu H., Çalkavur t., Bakalaım T., Yağdı T., Özkısacık E., Telli a., Büket S., Hamulu A. : Kombine karotis ve koroner arter hastalığında tek aşamalı operasyon. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998, Belek, Antalya. Atay Y., Posacıoğlu H., Badak i., Kara e., Çıkrıkçıoğlu M., Alayunt A., Büket S., Özbaran M., Durmaz İ. : Damar cerrahisinde krayoprezerve homogreft arteriyel doku kullanımı. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998, Belek, Antalya. Atay Y., Çalkavur T., Yağdı t., Çıkrıkçıoğlu M., Özbaran M., Bilkay Ö., Durmaz i., Büket S. : Abdominal aort anevrizmalarının cerrahi tedavisinde proksimal klemp seviyesinin karşılaştırılması. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998, Belek, Antalya. Yağdı T., Özmen D., Atay Y., Çıkrıkçıoğlu M., Bakalım T., İslamoğlu F., Boğa M., Büket s., Turgan N., Yüksel M. : Perioperatif miyokardiyal hasar tesbitinde biyokimyasal markırlar. Klinik Biyokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu, 19-20 Mart 1999 Büyük Efes Oteli İZMİR Posacıoğlu H., Yağdı T., Çalkavaur T., Özbaran M., Yüksel m., Büket S. : Künt travmaya sekonder torasik aort anevrizmalarında tedavi. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya. Çıkrıkçıoğlu M., Yüksel A., Boğa M., Özkısacık E., Alat İ., sarıbülbül O., Alayunt E.A., Hamulu A., Büket S. : Akut aort diseksiyonlarında tedavi. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya. Yağdı T., Nalbantgil S., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Alat İ., Çalkavur T., Yüksel M., Telli A., Hamulu A., Büket S., Alayunt A.: Congenital diverticulum of the left ventricle associated with Cantrell’s Syndrome and tetralogy of Fallot. European Society of Cardiology, Grown-up Congenital Heart(GUCH) Disease : Yesterday’s Triumps, Today’s Problems, Tomorrow’s Plans. September 30- October 2, 1999, The European Heart Hause, Sophia Antipolis, France Nalbantgil S., Atay Y., Yağdı T., İslamoğlu F., Alat İ., Özkısacık E., Özyürek R., Özbaran M., Büket S., Bilkay ö., Alayunt A. : Aneurysm of the right ventricular outflow tract after repair for Tetralogy of Fallot: reconstriction with pulmonary homograft. European Society of Cardiology, Grown-up Congenital Heart(GUCH) Disease : Yesterday’s Triumps, Today’s Problems, Tomorrow’s Plans. September 30- October 2, 1999, The European Heart Hause, Sophia Antipolis, France Sarıbülbül O., Alat İ., Yağdı T., Nalbantgil S., Kılıçcıoğlu S., Büket S., Alayunt A.: Koroner arter cerrahisi risk faktörü olarak yeni bir marker:BNP(brain natiretic peptid). 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 9-12 ekim 1999, İzmir. Yağdı T., Atay Y., Özbaran M., İslamoğlu F., Bakalım T., Başarır Ş., Çıkrıkçıoğlu M., Büket S., Yüksel M., Telli A., Durmaz İ.: Aortic homograft valve replacement: Clinical experience. 2’nd World Congress on Tissue Banking& 8’th International Conference of EATB ‘’Allografts Againist Disability’’ October 7-10, 1999 Warsaw, Poland. Özbaran M., Atay Y., Çıkrıkçıoğlu M., Çalkavur T., Alat İ., İslamoğlu F., Büket S., Yüksel M., Bilkay Ö., Durmaz İ.: Preperation and sterilisation/disinfection protocol of homograft tissues. 2’nd World Congress on Tissue Banking& 8’th International Conference of EATB ‘’Allografts Againist Disability’’ October 7-10, 1999 Warsaw, Poland. Büket S., Yağdı T., Duman Y., Tokat Y., Alayunt A., Aşkar F. : Staged opereations with circulatory arrest to protect transplant kidney in a patient with chronic type III dissection. IV‘th Congress of Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Asrtificial Organs, November 14-16, 1999 İzmir, Türkiye. Atay Y., Çıkrıkçıoğlu M., Yağdı T., İslamoğlu F., Bakalım T., Engin Ç., Günal A.İ., Atabay G., Bilkay Ö., Hamulu A., Durmaz İ., Büket S. : Cardiopulmonary bypass procedures in patients with dialysis-dependent chronic renal failure. IV‘th Congress of Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Asrtificial Organs, November 14-16, 1999 İzmir, Türkiye. Yağdı T., nalbantgil S., çıkrıkçıoğlu M., Atay Y., İslamoğlu F., Çalkavur T., Posacıoğlu H., Büket S. : Impact of hypertension on early mortality and neurologic morbidity after aortic surgery. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension& Atherosclerosis. 30March-2 April 2000, Antalya/Türkiye Ayat Y., Yağdı T., Çalkavur T., Çıkrıkçıoğlu M., Posacıoğlu H., İyem H., Reyhanoğlu H., Telli A., Durmaz İ., Büket S., Hamulu A.: Kombine karotid endarterktomi ve koroner arter bypass cerrahisi. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 2000 Belek/ANTALYA. Çalkavur T., Yağdı T., çıkrıkçıoğlu M., Posacıoğlu H., Atay Y., Özkısacık E., Özbaran M., Bilkay ö., Büket S. : Abdominal aort anevrizması ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 2000 Belek/ANTALYA. Yağdı T., Atay Y., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Çıkrıkçıoğlu M., İslamoğlu F., Alayunt A., Bilkay Ö., Yüksel M., Hamulu A., Büket S. : Desendan ve torakoabdominal aort lezyonlarının tedavisi. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 2000 Belek/ANTALYA. Posacıoğlu H., Çıkrıkçıoğlu M., Çalkavur T., Yağdı T., Atay Y., Parıldar M., Özbaran M., Hamulu A., Memiş A., Büket S. : Multidispiliner yaklaşım: İliyak PTA- Stent yerleştirilmesi ile kombine infrainguinal revaskülarizasyon. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 2000 Belek/ANTALYA. Çıkrıkçıoğlu M., Yasa M., Kerry Z., Posacıoğlu H., Atay y., Yağdı t., Boga m., Büket s., Hamulu A.: The effects of harmonic scalpel on the vasoreactivity of the radial artery: A comparision of two different techniques. 49 th International Congress of the European Cociety for Cardiovascular Surgery, June 24-27, 2000 Dresden, Germany Tetik ö., Atay Y., Çalkavur T., Yağdı T., İslamoğlu F., Kastelli M., Yılık L., Gökdoğan T., Akda b., Özsöyler I., Özbek C., Canpolat L., Büket S.: Intraartic solution trial to prevent ischemic spinal cord injury. 49 th International Congress of the European Cociety for Cardiovascular Surgery, June 24-27, 2000 Dresden, Germany Yağdı T., Atay Y., Bakalım T., Reyhanoğlu H., Aşkar F., Alat İ., Cirban Y., Alayunt A., Bilkay Ö., Büket S.: Distal aort lezyonlarının cerrahi sağaltımında seçenekler. VI. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000 Belek-Antalya Dişçigil B., Gürcün U., Badak İ., Boğa M., Özkısacık E., Hamulu A., Büket S., Durmaz İ.: Mitral Carperntier ring anüloplasti uygulanan hastalarda reoperasyon. VI. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000 Belek-Antalya. Dişçigil B., Gürcün U., Badak İ., Boğa M., Özkısacık E., Hamulu A., Büket S., Durmaz İ.: Konjenital bicuspid aortaya eşlik eden assendan aort anevrizması(2 olgu sunumu). VI. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Kongresi 21-25, Ekim 2000 Belek-Antalya. Atay Y., Çalkavur T., Yağdı T., Çıkrıkçıoğlu M., Engin Ç., İyem H., Darçın T., Yüksel M., Alayunt A., Büket S.: Kronik diseksiyonlarda cerrahi yaklaşım: Video gösterimi. VI. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Kongresi 21-25, Ekim 2000 Belek-Antalya. Çalkavur T., Posacıoğlu H., Özkısacık E., İslamoğlu F., Tetik Ö., Cerrahoğlu M., Telli A., Hamulu A., Büket S.: Akut diseksiyonlarda cerrahi yaklaşım: Video gösterimi. VI. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000 Belek-Antalya. Posacıoğlu H., Yağdı T., Çalkavur T., Atay Y., hamulu A., Oran İ., Memiş A., Parıldar A., Alayunt A., Büket S. : Abdominal aort anevrizmalarında kontrastlı bilgisayarlı tomografi sonuçlarının ameliyat bulguları ile karşılaştırılması. 17. Türk Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2000, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul. Büket S., Yagdı T., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Atay Y., Mahmudov R., Hamulu A.: Results of thoracic aortic operations in patients aged 70 years or older. 2’nd International Meeting of The Onasis Cardiac Surgery Center, December 7-9 , 2000 Athens, Greece. Hamulu A., Yagdı T., Atay Y., Çalkavur T., Posacıoğlu H., İyem H., Büket s.: Combined coronary bypass and carotid endarterectomy: Indications and outcome. 2’nd International Meeting of The Onasis Cardiac Surgery Center, December 7-9 , 2000 Athens, Greece. İslamoğlu F., Reyhanoğlu H., Apaydın A., Çalkavur T., Özbaran M., Büket S., Telli A., Alayunt A.: Aort koarktasyonu operasyonlarının etkinliğinin değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak cerrahi Kongresi, 3-6 Mayıs 2001, Kapadokya, Nevşehir. Z. Altun, M. Kayıkçıoğlu, H. Kültürsay, L. Can, S. Payzın, Büket S., M. Özbaran : Koroner bypass sonrası erken statin kullanılımının kısa dönemde miyokard iskemisi ve klinik olaylara etkisi.XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İZMİR A.Z. Apaydın, H. Posacıoğlu, F. İslamoğlu, T. Çalkavur, T. Yağdı, Y. Atay, S. Büket : Akut arkus diseksiyonlarında cerrahi tedavi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İZMİR Apaydın A., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Yağdı T., İslamoğlu F., Büket S.: Aort cerrahisinde antegrad serebral perfüzyon.1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23 Ekim 2001, DİYARBAKIR Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Oran İ., Yağdı T., Apaydın A., Çalkavur T., Parıldar M. Memiş A., Büket S. : Distal arkus aorta patalojilerinde konvansiyonel BT bulgularının ameliyat bulguları ile karşılaştırılması. 22. Türk Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 2001, Kemer-ANTALYA Altun Z., Kayıkçıoğlu M., Can L., Büket S., Özbaran M., Payzın S., Kültürsay H.: The effect of statin therapy on early and 6 month clinical outcomes after coronary artery by-pass grafting in patients with average lipid levels. 4 th International Congress on Cororanry artery disease- from Prevention to Internevtion. Prague, Czech Republic, ekim 21-24, 2001 Apaydın A.Z., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Çalkavur T., Yağdı T., Atay Y.,Büket S., Durmaz İ.: Aort cerrahisinde distal perfüzyon uygulamalarımız. XI Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002 ANTALYA Yağdı T., Engin Ç., Posacıoğlu H., Atay Y., İslamoğlu F., Apaydın A., Çalkavur T., Özbaran M., Yüksel M., Büket S.: 70 yaş üstü olgularda abdominal aort anevrizma cerrahisi. XI Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002 ANTALYA Posacıoğlu H., Apaydın A., İslamoğlu F., Yağdı T., Çalkavur T., Atay Y., Engin Ç., Özbaran M., Durmaz İ., Büket S.: Rüptüre abdominal aort anevrizmalareında cell saver kullanılımının zararlı etkileri. XI Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002 ANTALYA Yağdı T., Atay Y. Engin Ç., Cirban Y., Büket S.: Aorta-retroaortik sol renal ven fistül ve abdominal aort anevrizması. XI Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002 ANTALYA Parıldar M., Oran İ., Posacıoğlu H., Memiş A., Büket S.: Koroner subclavian çalma sendromunun tedavisinde primer stentleme:iki olgu sunumu. XI Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002 ANTALYA Apaydın A., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Çalkavur T., Yağdı T., Atay Y., Büket S., Durmaz İ.: Analysisi of periopretaive risk factors for mortality and morbidity after modified Benatll operation. Aortic Surgery Symposium VIII, 2-3 Mayıs 2002, New York Amerika Birleşik Devletleri Apaydın A., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Yağdı T., İslamoğlu F., Atay Y., Özbaran M., Yüksel M., Büket S.: Perioperative risk factors for mortality in patients with acute type A aortic dissection. . Aortic Surgery Symposium VIII, 2-3 Mayıs 2002, New York Amerika Birleşik Devletleri Posacıoğlu H., Apaydın A., İslamoğlu F., Yağdı T., Çalkavur T., Atay Y., Büket S.: Analysisi of perioperative variables in patients undergoing distal arch and proximal descending aortic aneurysm repair through left chest. . Aortic Surgery Symposium VIII, 2-3 Mayıs 2002, New York Amerika Birleşik Devletleri Engin Ç., Uç H., Yağdı T., Posacıoğlu H., Atay Y., Apaydın A., Çalkavur T., Özbaran M., Yüksel M., Büket S., Bilkay Ö.: Derin hipotermik sirkulatuvar arrest giriş kriteri olarak juguler bulb venöz oksijen satürasyonu ölçümlerinin klinik önemi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Posacıoğlu H., Apaydın A., Çalkavur T., Yağdı T, İslamoğlu F., Uç H., Büket S., Durmaz İ.: Akut tip A diseksiyon cerrahisinde kontrol edilemeyen kanamalarda perigret- sağ atriyal şant oluşturulması ve sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Atay Y., Engin Ç., Yağdı T., Uç H., Pektok E., Posacıoğlu H., Kesici M., Özbaran M., Yüksel M., Büket S., Durmaz İ.: Aortik pozisyonda homograft kullanılımı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Yağdı T. Mahmudov R., Engin Ç., Atay Y., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Özbaran M., Alayunt A., Durmaz İ.,Büket S.: Yaşlı olgularda torasik aort cerrahisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Apaydın A., Posacıoğlu H., Çalkavur T., İslamoğlu F., İyem H., Engin Ç., Özbaran M., Yüksel M., Büket S.: Arkus greftinden antegrat serebral perfüzyon: 4 farklı uygulama. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Çelik Ş., Şen M., Çevik a., Sağcan A., Yüksel M., Büket S.: Trombektomi sonrası sol ventrikülotominin basit ve emniyetli kapatılması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Çelik Ş., Sağcan A., Çevik A., Şen M., Yüksel M., Büket S.: İki farklı anevrizmektomi tekniği ve revaskülarizasyon sonrası sol ventrikül apeksinin bölgesel hareket ve beslenmesinin doku doppleri ile değerlendirilmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Yağdı T., Nalbantgil s., Ayık F., Tamtürk N., Cirban Y., Reyhanoğlu H., Apaydın A., Çalkavur T., Atay Y., Büket S.: Amioradone koroner bypass sonrası atriyal fibrilasyonu önlemede etkili mi? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Uç H., Engin Ç., Yağdı T., Atay Y., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Nalbatgil S., Erensoy S., Altuğlu I., Büket S.: aterosklerotik olgularda sereloji ve polimeraz zincir reaksiyonu ile chlamydia pneumoniae araştırılması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Yağdı T., Pektok E., Uç H., İslamoğlu F., Reyhanoğlu H., İyem H., Özbaran M., Büket S., Durmaz İ., Yüksel M.: Sol ventrikül anevrizmalaraında cerrahi tedavi tekniklerinin karşılaştılması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA İslamoğlu F., Reyhanoğlu H., Berber Ö., Posacıoğlu H., Apaydın A., Yüksel M., Özbaran M., Büket S., Telli A., Durmaz İ.: Yetmişbeş yaş üzeri yaşlı olgularda koroner arter bypass cerrahisi ve risk faktörleri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Apaydın A., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Çalkavur T., Yağdı T., Cirban Y.,Atay Y., Bilkay Ö., Büket S.: Akut tip A aort diseksiyonunda cerrahi tedavi: Ege Üniversitesi deneyimi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Yağdı T., Çalkavur T., Uç H., Durmaz İ., Büket S.: Redo olguda minimal invaziv yaklaşımla subklavian arter-LAD safen ven bypass. Video sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Büket S., Yağdı T., Engin Ç., Mahmudov R., Çetin Y., Aşkar F.: Arch-first tekniği ile tek aşamalı torasik aort replasmanı: Video sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Çelik Ş., Şen M., Çevik A., Sağcan A., Yüksel M., Büket S.: Romatizmal mitral kapak hastalarında mitral kapak tamiri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Çelik Ş., Sağcan A., Şen M., Çevik A., Büket S., Yüksel M.: Diyabetik koroner arter hastalarında koroner arter bypass cerrahisinin QT dispersiyonu üzerine etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Çelik Ş., sağcan A., Şen M., Çevik A., Yüksel M., Büket S.: Ameliyat öncesi QT dispersiyonu aortik kross klemp sonrası kardiyal ritmi belirler mi? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Alat i., Sarıbülbül O., Bayındır Ü., Büket S., Taşbakan S., Nalnatgil S., Aşkar F., Kokuludağ A., Veral A., Yüksel M.: Kardiyopulmoner bypassın akciğerler üzerindeki olumsuz etkilerinin bronkoalveolar lavaj ile değerlendirlmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA İslamoğlu F., Posacıoğlu H., Apaydın A., Yağdı T., Çalkavur T., Atay Y., Engin Ç., Telli A., Durmaz İ., Büket S.: Distal arkus ve proksimal desenden aort anevrizma cerrahisinde mortalite ve morbidite üzerine etkili perioperatif değişkenler. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Çalkavur T., Yağdı T., engin Ç., Apaydın A., Posacıoğlu H., Atay Y., Büket S., Durmaz İ.: Anterior mini torakotomi ile subklaviyen arter-LAD safen ven bypass. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Alat İ., Bayındır Ü., Taşbakan S., Kokuludağ A., Veral A., Büket S., Yüksel M.: Türk insanının bronkoalveolar lavaj mayi normalleri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 23-26 Nisan 2003 belek/ANTALYA Alat İ., bayındır Ü., Özkısacık E., Taşbakan S., Sarıbülbül O., Büket S., Yağdı T., Yüksel M.: Açık kalp cerrahisinde bronkoalveolar lavaj sıvısının ph değişimleri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi 23-26 Nisan 2003 belek/ANTALYA Engin Ç., Atay Y., Yağdı T., Mahmudov R., Uç H., Alayunt A., Özbaran M., Telli A., Bilkay Ö., Büket S.: Coronary malperfusion in acute type A aortic dissection. 4’th International Congress of Cardiologists of Turkish-Speaking Countries. 11-14 Ekim 2003, Antalya-TÜRKİYE Mahmudov R., Atay Y., Yağdı T., Pektok E., Engin Ç., Büket S., Özbaran M., Durmaz İ.: The largest experience of homograft usage and tissue banking in Turkey:Ege Univesity. 4’th International Congress of Cardiologists of Turkish-Speaking Countries. 11-14 Ekim 2003, Antalya-TÜRKİYE İyem H., Yağdı T., İslamoğlu F., Atay Y., Mahmudov R., Engin Ç., Yüksel M, Büket S., Durmaz İ., Hamulu A.: Effect of pleurotomy on postoperative outcome in coronary artery bypass surgery. 4’th International Congress of Cardiologists of Turkish-Speaking Countries. 11-14 Ekim 2003, Antalya-TÜRKİYE Yağdı T., Mahmudov R., Engin Ç., Çalkavur T., Apaydın A., Posacıoğlu H., Büket S., Durmaz İ.: Clinical results with left subclavian/axillary artery to left anterior descending coronary artrey bypass. 4’th International Congress of Cardiologists of Turkish-Speaking Countries. 11-14 Ekim 2003, Antalya-TÜRKİYE Atay Y., Yağdı T., Çalkavur T., Apaydın A., Posacıoğlu H., Engin Ç., İyem H., Özbaran M., Yüksel M., Büket S.: Impact of organ malperfusion on mortality and morbidity in acute proximal aortic dissections. 52’nd International Congress ‘’The European Society for Cardiovasculra Surgery’’ kasim 7-10, 2003 Lütfi Kırdar Convention&Exhibition Centre, İstanbul,TÜRKİYE İyem H., Yağdı T., İslamoğlu F., Atay Y., Özbaran M., Yüksel M., Büket S., Durmaz İ., Hamulu A.: Evaluation of effects of opening the pleura on postoperative outcome in coronary artery bypass surgery. 52’nd International Congress ‘’The European Society for Cardiovasculra Surgery’’ kasim 7-10, 2003 Lütfi Kırdar Convention&Exhibition Centre, İstanbul,TÜRKİYE Çelik S.K., Sağcan A., Şen M., Çevik A., Yüksel M., Büket S.: Evaluation of left ventricular apikal motions by tissue doppler imaging after two different aneurysmectomy techniques with coronary revascularization. 52’nd International Congress ‘’The European Society for Cardiovasculra Surgery’’ kasim 7-10, 2003 Lütfi Kırdar Convention&Exhibition Centre, İstanbul,TÜRKİYE İslamoğlu H., Posacıoğlu H., Apaydın A., Çalkavur T., Yağdı T., Engin A., Telli A., Büket S.: Predictors of mortality and morbidity in distal arch and proximal descending aortic aneurysm surgery. 52’nd International Congress ‘’The European Society for Cardiovasculra Surgery’’ kasim 7-10, 2003 Lütfi Kırdar Convention&Exhibition Centre, İstanbul,TÜRKİYE Apaydın A., İslamoğlu F., Posacıoğlu H., Çalkavur T., Atay Y., Özbaran M., Büket S., Durmaz İ.: Experience with cerebral perfusion in total aortic arch replacement. 52’nd International Congress ‘’The European Society for Cardiovasculra Surgery’’ kasim 7-10, 2003 Lütfi Kırdar Convention&Exhibition Centre, İstanbul,TÜRKİYE İslamoğlu F., Engin Ç., Yağdı T., Çalkavur T., Pektok E., Telli A., Büket S., Durmaz İ.: Intestinal ischemia foolowing abdominal aortic aneurysm surgery:Incidence and role of surgical techniques. The 12’th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004 , İstanbul,TURKEY Yağdı T., Engin Ç., İslamoğlu F., Atay Y., Apaydın A.Z.,Posacıoğlu H., Özbaran M., Durmaz İ., Büket S.: Results in thoracic aortic operations performed under hypothermic circulatory arrest: Ege University experience. The 12’th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004 , İstanbul,TURKEY Engin Ç., İslamoğlu F., Ayık F., Uç H., Mahmudov R., Yüksel M., Bilkay Ö., Büket S., Hamulu A.: Multisystem involvement of atherosclerotic disease. The 12’th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004 , İstanbul,TURKEY Abdominqal aort anevrizmalarında vena cava inferiora(fistülizasyon) intravasküler rüptür:6 olgu. Engin Ç., uç H., Coşkun İ., Yağdı T., Çalkavur T., Atay Y., Apaydın a., Büket S., Durmaz İ.: Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Torakoabdominal aort cerrahisi geçiren hastalarda enfeksiyonun önlenmesi. Uç H., Hacıoğlu G., Yağdı T., tataylak H., Aydemir Ş., Yeşim Metin D., Engin Ç., Atay Y., Alayunt E.a., ayık F., Büket S. Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Tip III TAAA tamiri:Video prezentasyon. Posacıoğlu H., Engin Ç., Büket S.: Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Protez kapak disfonksyonlarında sonuca etkili faktörler. İslamoğlu F., Yüksel M., Özbaran M., Büket S., Telli a., Uç H., Pektok E., Engin Ç., Durmaz İ.: Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Kronik tip III diseksiyonda cerrahi tedavi: Büket S., İyem H., Cirban y., Coşkun U., Alayunt E.A., Önal A..: Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Daha önce açık kalp cerrahisi geçiren tip A diseksiyonlu olgularda risk faktör analizi: Posacıoğlu H., Engin Ç., Apayadın A.,İslamoğlu F., Arpaçay A.,Yağdı T., çalkavur T., Büket S.. Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Abdominal aort anevrizması cerrahisi sonra gelişen komplikasyonlarda hemşirelik bakımı: Hacıoğlu G., tataylak H., karaca İ., Atay Y., Alayunt A., Ayık F., Engin Ç.,Coşkun İ.,Durmaz İ.,Büket S. Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Kompleks torakal aort cerrahisi. Apaydın A., Posacıoğlu H., İslamoğlu F., Çetin Y., Çalkavur T., Yağdı T., Atay Y., Tamtürk N., Değirmenciler K., Büket S. Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Torakoabdominal aort anevrizma cerrahisi sonrası görülen komplikasyonlarda hemşirelik bakımı. Hacıoğlu G., tataylak H., karaca İ., Kuorkmaz S., Ayık F., Coşkun İ., Apaydın A., Posacıoğlu H., Yağdı T., Engin Ç., Alayunt A., Atay Y., Durmaz İ.,Büket S. Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Açık kalp cerrahisinde bronkoalveolar lavaj sıvısının pH değişimleri. Alat İ., Bayındır Ü., Özkısacık E., taşbakan S., Sarıbülbül O., Büket S., Yağdı T., Yüksel M. Türk kalp Damar cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004/Kapadokya. Büket S.: Surgery of the Transvers Aortic Arch. The 4’th Meeting of Al Bessel Heart Society, 4-7 December 2004, Al Bassel Heart Institute, Damascus- SYRIA İyem H., Cirban Y., Büket S.: Hybrid treatment in treatment of patients with extensive aortic aneurysms. Aortic Surgery Symposium X april 27-28, 2006 New York USA İyem H., Cirban Y., Tavlı M., Şekuri C., olgun E., Büket S.: İzole aort stenozlu ve aort yetmezlikli olgularda aort kapak replasman sonrası erken dönemde sol ventrikül hipertrofisinde gerileme ve geometrik remodeling: 2 yıllık takip sonuçlarımız. Türk Kalp Damar cerrahisi Dernegi 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006 Antalya Ayık F., Engin ç., Yağdı t., Posacıoğlu h., Ayat y., Apaydın a., Çalkavur T., İslamoğlu F., Pektok E., Kurtaran P., özbaran m., Yüksel M., Büket s., Durmaz i.: Akut proksimal aort diseksiyonu cerrahi tedavisinde Ege Üniversitesi deneyimi. Türk Kalp Damar cerrahisi Dernegi 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006 Antalya Oğuz E., Ayık F., Engin Ç., Pektok E., Yağdı t., Posacıoğlu H., Çalkavur T., İslamoğlu F., Ayat Y., Apaydın a., Yüksel m., özbaran M., Büket S., Durmaz İ.:Abdominal aort anevrizmalarında cerrahi tedavi:287 olgu. Türk Kalp Damar cerrahisi Dernegi 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006 Antalya İyem H., Ciraban Y., Tavlı m., Boz A., Coşkun U., Büket s.: Kamın karotis arteri tamama yakın tıkalı olan ve semptomatik hastada,karotis innominat arter Gorotex greft bypass. Türk Kalp Damar cerrahisi Dernegi 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006 Antalya İyem H., Coşkun U., Yüksel A., Işlak S., Büket S.:Ender görülen superior mezenterik arterin sol parakolik dalının rüptüre anevrizması. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 mayıs 2007 Belek/ANTALYA İyem H., Cirban Y., Tavlı M., Yüksel A., Büket S.: Aktif venöz ülserli hastalarda perfaratör venlerin subfasyal ligasyonu ve erken dönem sonuçları. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 mayıs 2007 Belek/ANTALYA İyem H., tavlı M., Büket S.:Importance of early haemodialysis for acute renal failure after opern cardiac surgery.III Kardiyoloji &Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 kasım-2 aralık 2007, ANTALYA. İyem H., tavlı M., Yüksel a., Büket S.: Early results of combined and staged coronary bypass and carotid endarterctomy in elderly: factors effecting the mortality and morbidity. III Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 kasım-2 aralık 2007, ANTALYA. Kale A., Coşkun U., Büket S., Memiş A.: rüptüre tüberküloza bağlı pseudoanevrizma: endovasküler stent-greft replasmanı ile tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme/İZMİR Tavlı M., Cirban Y., Büket S.: Kliniğimizdeki ileri yaş aşamalı ve kombine koroner bypass ve karotis endarterktomi hastalarının erken dönem sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme/İZMİR Sağcan A., Şekuri C., Danaoğlu Z., Göldeli Ö., Tümüklü M., Büket S., Çamlı D., Yüksel A., Toros A.: Focal pulmonary eudema:Imitating pneumoniae and depending mitral failure as a result of flail mitral valve. IV. Kardiyoloji&kardiovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 kasım-2 aralık 2008 ANTALYA Sağcan A., Şekuri C., Duygu O., Cirban Y., Coşkun U., Göldeli Ö., karabörk C., Evlice A.O., danaoğlu Z., Çamlı D., Alper Y., Büket S.: CABG sonrası sol subclavian ve brakiosefalik ven dalığı(olgu sunumu). IV Ulusal Fleboloji Kongresi, 9-11 Ocak 2009 İZMİR Sağcan A., Şekuri C., tavlı M., Danaoğlu Z., Göldeli Ö., Duygu S .O., Tümüklü M., Büket S.: Incidental big left atrial mixoma in a hypertansive heart failure case. V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 eylül 2009 ANTALYA Büket S., Cirban Y., Coşkun U., Kale A., Tavlı Yılmaz M., Başçeşme E. : Basit klempaj tekniği uyguladığımız desenden torasik aort anevrizmalarında sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27-31 ekim 2010, ANTALYA Büket S., Cirban Y., Coşkun U., Kale A., Tavlı Yılmaz M., Başçeşme E.: Aşamalı ve kombine karotis arter cerrahisi hasta serilerimizin sonuçları:Mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27-31 ekim 2010, ANTALYA Sağcan A., Büket S., Şekuri C., Cirban Y., Tümüklü M., Ayhan G., Danaoğlu Z., Durmaz s.: Severe mitral valve regurtation caused by left ventricular aneurysm and ıts surgical correction. 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-27 Mart 2011, ANTALYA. Suat Büket, Ulusal Coşkun, TYılmaz Cirban, Arzum kale, Ercan başçeşme, Mine Tavlı Yılmaz : Basit klampaj tekniği uyguladığımız torakoabdominal aort anevrizmalarında sonuçlarımız. Türk Kalp ve Damar cerrahisi Derneği, 12. Ulusal Kongresi, 8-11 Kasım 2012 , Antalya Bilimsel Aktiviteler Aort hastalıkları Paneli , DoçDr Mustafa Akın,DoçDr Suat Büket 9-6-1995 Kalp-Damar Cerrahisi Konferans Salonu,Bornova/İZMİR. Perioperatif düşük kalp debisi ve tedavisi Semineri, 24-11-1995 Kalp-Damar Cerrahisi Konferans Salonu,Bornova/İZMİR. Aritmilere ve Tedavisi Paneli, 24-11-1995 Kalp-Damar Cerrahisi0 Konferans Salonu,Bornova/İZMİR. Workshop on mitral valve reconstruction (live teleconference) 7-10 Aralık 1995, Ege Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Bornova/İZMİR Sol ventrikül disfonksyonunda koroner arter cerrahisi Semineri, 26-1-1996, Dr.Suat Büket - Dr.İlker Alat, Kalp Damar Cerrahisi Konferans Salonu,Bornova/İZMİR. Dissekan aort anevrizmaları ve ve cerrahi tedavisi Konferansı 15-3-1996,DrSuat Büket,Dr Mustafa çıkrıkçıoğlu, Edirne Tıp Fakültesi Türkan Sabancı Konferans Salonu Torakoabdominal ve abdominal aort anevrizmalarında cerrahi yaklaşım. 5-4-1996,Dr Suat Büket ,Ege Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dersanesi,Bornova/İZMİR. VIII: Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Kongre Sekreteri Dr.Suat Büket, 20-23/4/1996, Büyük Efes Oteli , İZMİR Aort cerrahisnde serebral korunma yöntemleri. 13-5-1996, DrSuat Büket, Kalp-Damar Cerrahisi Konferans salonu, Bornova/İZMİR. Aort diseksiyonlarının tanı ve tedavisnde temel prensipler. 17-5-1996,DrSuat Büket, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Konsey Salonu, BURSA Kardiyopulmoner bypass’ın gastrointestinal sistem komplikasyonları Semineri. 22-11-1996, DrSuat Büket- DrMehmet Boğa, Kalp Damar Cerrahisi Konferans Salonu, Bornova/İZMİR. ’’Aort hastalıkları’’ televizyon konuşması ‘’Her Şeyden Önce Sağlık ‘’ Programı. SKY TV, 28/11/1996. Dr.Erkan Sevinç, Dr.Azem Akıllı,Dr.Suat Büket, Salih Zeki Irkdaş. ’’Koroner kalp hastalıkları tedavisinde cerrahi’’, konuşması 21 Aralık 1996, saat 16.10- 16.40 Hipertansyon Kış Okulu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 20-21 Aralık 1996, Ege Sağlık Oteli, Bornova, İZMİR ’’Akut myokard infarktüsünde reperfüzyon tedavisi ‘’ semineri 26 Mart 1997, saat 08.30, DrGüven Çağatay, DrHakan Kültürsay, DrSuat Büket, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ders salonu, Bornova,İZMİR ’’Myokardial stunning’’ semineri , 28-3-1997, Dr.Suat Büket- Dr. Şevket Başarır, Ege Üniveristesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Konferans Salonu. Video gösterisi:’’Kardiayak cerrahinin gelişimi. ’’Dr İ. Alat,Dr. S. Büket. 4-10-1997 Kalp Damar Cerrahisi Konferans Salonu, Bornova/İZMİR ‘’Ventrikül volüm azaltıcı cerrahi’’ Konferansı, 31-Ekim-1997, saat 08.30, Dr.Suat Büket, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ders salonu, Bornova,İZMİR ‘’Total Kardiyak Arrest’’ Semineri, 16-Ocak-1998, saat 13.00,Dr.Suat Büket, Dr.Tanzer Çalkavur,E.Ü.T.F. Nöroşirurji Anabilim Dalı ders salonu, Bornova,İZMİR. ’’Koroner arter cerrahisinde arteriyel greftlerin yeri ve önemi’’ semineri 13-2-1998, DrSuat Büket-DrHalil Uç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Konferans Salonu. ‘’Ateroskleroz ve Periferik Damar Hastalığı’’ konulu konuşma, ‘’Ateroskleroz Strok, Önemi ve Önlenmesi’’, 1998 Eğitim Semineri ‘’Sanofi’’, 7-Mart-1998, Richmond Otel, Pamukkale,DENİZLİ. ‘’Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda kalp cerrahisi’’ Paneli, Dr.Fehmi Akçiçek, Dr.Fatma Aşkar, Dr.Suat Büket, 20-3-1998, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Konferans Salonu ‘’Kronik aort diseksiyonlu iki olguda gelişen aorto-kardiyak fistüller ve cerrahi onarımı’’ olgu sunusu, Dr.Suat Büket, DrTanzer Çalkavur, 16-4-1998, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ders salonu, Bornova,İZMİR Koroner Bypass Cerrahisnde Radyal Arter Kullanılımı, ‘’ Radyal arterin harmonic Scalpel ile hazırlanması’’ Doç.Dr.Suat Büket, Doç.Dr.Alp Alayunt, Doç.Dr.Ahmet Hamulu, 9-5-1998, Florence Nightıngale Hastanesi, Konferans Salonu, İstanbul. ‘’İskemik Kalp Hastalığı ve Amlodipin’’,Bilimsel Toplantı, Doç.DSr.Suat Büket, 3-4/Ekim/1998, Otel Erythrai Çeşme- İZMİR. ‘’Torakoabdominal aort anevrizma cerrahisi- Aort Hastalıkları Paneli’’ Doç.Dr.Suat Büket, 22/Ekim/1998 saat 11:30-13:00,5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998, Belek, Antalya. ’’Karotis bifurkasyon hastalıklarında anjiyoplasti ve stent uygulamaları, sonuçları ve gelecekteki yeri ‘’ semineri 13-11-1998, Dr.Suat Büket- Dr.Çağatay Engin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Konferans Salonu. ‘’Postinfarktüs VSD tamirinde enfarkt eksklüzyon yöntemi’’ semineri 8-1-1999, DrSuat Büket-DrEce Tokat, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Konferans Salonu. ‘’Torakoabdominal aort anevrizma cerrahisinde medulla spinalis koruma yöntemleri’’ semineri,13-2-1999 DrSuat Büket-Dr Hasan Reyhanoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Konferans Salonu. ‘’Stentlerin invaziv kardiyolojideki yeri’’ paneli, 18-2-1999, Dr Mustafa Akın,Dr Hakan Kültürsay,Dr Suat Büket, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ders salonu, Bornova,İZMİR ‘’İnme”den “beyin krizi”ne modern tıbbi yaklaşım, Türk Radyoloji Derneği 75. Yıl Sempozyumu II, 12-6-1999, Hilton Oteli-Ankara “Supraaortik arterlerin serebral iskemi nedeni olan atherosklerotik veya farklı nedenli okluziv hastalıkları” konuşması. “Supraaotik arteriyel okluziv hastalığın radyolojik görüntülenmesi:Cerrahi tercih” konuşması. ‘’Akut iskemik sendromda tedavi’’ paneli, 4-11-1999, Dr Remzi önder, DrAzem Akıllı,Dr Suat Büket, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı ders salonu, Bornova,İZMİR '‘Aort diseksiyonları ve anevrizmalarında endovasküler stent greft ile tamir’’semineri 9-6-2000, Doç.Dr.Suat Büket- Dr.Erman , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Konferans Salonu. ‘’ Homogreft ve aort cerrahisinde yeni gelişmeler’’ Sempozyumu, 15-17/Haziran/2000, Cumhuriyet Üniversitesi SİVAS. ‘’Milenyumda koroner kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde teknolojik gelişmeler’’ panelinde ‘’ Kalp cerrahisinde ultrasonik enerji ve harmonik scalpel’’ konuşması, 22 Eylül 2000 13.00-15.00, TIPTEK 2000 Tıpta teknolojik yenilikler ve klinik uygulamaları kongresi 22-24 Eylül 2000 Kültürpark Kongre Salonları İZMİR. ‘’Torakal, torakoabdominal aort lezyonlarında cerrahi tedavi’’ Konferans, 25 Ekim 2000 09.00-10.00, VI. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000 Belek-Antalya ‘’Tip B Diseksiyonlar’’ Konferans 1, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Sempozyumu 1-Nisan-2001 Büyük Efes Oteli-İZMİR XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde 16-10-2001’de ‘’Kalp cerrahisinde geleneksel uygulamalar, yeniden değerlendirmeler’’ tartışmalı poster oturumunda oturum başkanı, 13-16 Ekim 2001, İZMİR38- 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri’nde, ‘’Aort cerrahisi’’ Panelinde Moderatör, 19-23 Ekim 2001, DİYARBAKIR 22. Türk Radyoloji Kongresi’nde, ‘’ Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği Parelel Sempozyumunda konuşmalar; ‘’ Aortic aneurysms: Diagnosis and treatment’’, ‘’Surgical treatment of thoracoabdominal(suprarenal) aortic aneurysms’’ , 26-31 Ekim 2001, Kemer-ANTALYA Seminer ‘’Myokard korunması ‘’ , 16-Kasım-2001,Prof.Dr.Suat Büket, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Konferans Salonu. Seminer ‘’Aort hastalıklarında yeni gelişmeler’’,3-1-2002, Prof.Dtr.Suat Büket, Yard.Doç.DrTanzer Çalkavur, Yard.Doç.Dr.Tahir Yağdı, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Konferans Salonu XI Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002 ANTALYA’da, ‘’Cleveland Clinic Sempozyumu’’ oturum başkanı , 20-nisan-2002 sat 15.15,18.00 XI Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002 ANTALYA’da ‘’Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Özel Ödülü’’ ve ‘’Gore-Tex Genç Araştırmacı Ödülü’’ jürisi üyesi. Türk Nefroloji Derneği, İzmir Şubesi VIII. Bölge Toplantısı, 7-Haziran-2002 Ege Palas Oteli, İZMİR. Prof.Dr.Suat Büket, ‘’Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler cerrahi’’ konuşması. XVIII Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002 ANTALYA’da, ‘’Aort diseksiyonu’’ mini kursu, ‘’Cerrahi tedavi’’ konuşması, 5 Ekim 2002-10-09 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA, ‘’Aort ve periferik damar patalojilerinde tedavi: Endovasküler stentmi? Cerrahi mi?’’ paneli, ‘’Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında endovasküler ve cerrahi yaklaşım’’ konuşması, 26 Ekim 2002 saat 16.30-17.30 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA, DrM.Arısan Ergin’in ‘’Physiology of spinal cord protection:A unifying concept’’ konferansında oturum başkanı, 27 Ekim 2002 saat 10.00-11.00 ‘’Kardiyovasküler cerrahide hemostaz ve hemostatik bozukluklar’’ semineri , DrFatih Ayık, DrSuat Büket, Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. topalntı salonu 1-11-2002 Kalp Yetmezliği Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı 1-3 Mayıs 2003 BURSA, ‘’Hedef Tedavi: Cerrahi’’ ‘’Boşluk küçültücü ameliyatlar’’ konuşması 3 Mayıs 2003 saat 09.00-09.20 52’nd International Congress ‘’The European Society for Cardiovasculra Surgery’’ kasim 7-10, 2003 Lütfi Kırdar Convention&Exhibition Centre, İstanbul,TÜRKİYE’de oturum başkanlığı,’’Cardiovascular Symposium, Thoracic Aorta Aneurysms’’ 10 kasım 2003 saat 09.00-10.30, Abnadolu Audotorıum, Part I, Type A Disection and The Marfan Syndrome, Aortic Arch Replacement, oturum başkanları, Biglioli P.(İtalya), Kieffer E.(Fransa), Büket S.(Türkiye). The 12’th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004 , İstanbul,TURKEY. ‘’Symposium V : Aortic Surgery, Surgery for transvers aortic arch’’ 21 Nisan 2004 saat 10.30-12.00 Anadolu Auditorium The 12’th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004 , İstanbul,TURKEY. ‘’Symposium VII : Endovascular grafting of thoracic& abdominal aorta. Endovascular stent grafting: Are they the future of aortic surgery. 22 Nisan 2004 saat 10.30- 12.00 Anadolu Auditorium. ‘’Pulmoner emboli ve derin ven trombozunda son gelişmeler’’ Semineri, moderatör Prof.Dr.Ahmet Memiş, konuşmacılar Prof.DrSuat Büket, Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan, Doç.Dr.Ali Baloğlu, Prof.Dr.Kemal aktuğlu, Yrd.doç.Dr.Kubilay Demirağ,Doç.Dr.Mustafa Parıldar. 11 ekim 2004, İzmir Hilton Oteli Barbaros Paşa Salonu saat 19.00- 21.00 Oturum Başkanlığı, 6 Aralık 2004 ‘’Invasive Cardiology’’, The 4’th Meeting of Al Bessel Heart Society, 4-7 December 2004, Al Bassel Heart Institute, Damascus- SYRIA ‘’Torako-abdominal aort cerrahisi’’ Gaziantep Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Günleri 19-21 mayıs 2006, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Oditoryumu ‘’Aort cerrahisinin geçmişi, bu günü ve geleceği’’ Kalp damar hastalıklarının tedavisinin bugünü ve geleceği konusunda Azarbaycan ‘’Kalp damar Cerrahisi Derneğinin’’ 1 toplantısı, 25-27 mayıs 2006 , Bakü/AZARBAYCAN ‘’Surgery for aortic arch aneurysm’’ 3 rd International Meeting on Cardiac Surgery ‘’The Euro-Asian Bridge’’ 21-22 July 2006, Radisson SAS hotel, İstanbul, TURKEY ‘’Koroner damar hastalığı ve ameliyatları’’ halka açık seminer, Kent Hastanesi 9 eylül 2006 Türk Kalp Damar cerrahisi Dernegi 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006 Antalya’da ‘’Aort cerrahisinde beyin ve medulla spinalis korunması’’ oturumunda(4-kasım-2006 saat 09.00-10.30) oturum başkanı Türk Kardiyoloji Derneği, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 kasım 2006 Antalya,’’Aort diseksiyonu ve anevrizması tanı ve tedavisinde ortak yaklaşım’’ ortak toplantısında ‘’Aortanın cerrahi tedavisi’’ konuşması. ‘’Peri-operatif kalp yetersizliği tedavisinde yeni yaklaşımlar’’ toplantısı , 28 nisan 2007 Antalya, oturum başkanlığı ve ‘’İntra-operatif dönemde levosimendan kullanılımı’’ konuşması. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 mayıs 2007 Belek/ANTALYA’da oturum başkanlığı, ‘’Decision making for the treatment of abdominal aortic aneurysms’’ (konferans), Dr.Jack L. Cronenwett, 24 mayıs 2007 (14.00- 14.45) IV. Mayo-Türkiye Toplantısı, 1-2 haziran 2007, İTÜ-Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak/İSTANBUL’da oturum başkanlığı,VII. Oturum, ‘’Torasik aort patalojilerinde endograft stentleme Firuzan Numan, Torasik aort anevrizmalarında hibrid yaklaşım Tayfun Aybek, Cardiac surgery in the very elderly:Triumps and challenges Charles Mullany’’ Türk kalp Damar cerrahisi Derneği, Damar cerrahisi 1. sempozyumu, Periferik Damar ve Aort Çalışma Grupları Ortak Toplatısı, Aort Cerrahisi Çalışma ve eğitim Grubu Yürütme Kurulu Başkanı, 6-9 Eylül 2007- Çanakkale. Travma panelinde ‘’Kardiyak ve Vasküler Travmalar’’ konuşması, türk Yoğun Bakım Derneği,14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 23-27 nisan 2008, ANKARA ‘’Peri-operatif kalp yetersizliği tedavisinde güncel yaklaşımlar’’ toplantısı, 24 mayıs 2008, Girne-Kıbrıs, oturum başkanlığı ve ‘’İntra-operatif dönemde levosimedan kullanılımı’2 konuşması. Cerrahi tekniklerde uzman deneyimleri: Nasıl yapıyorum? Panelinde ‘’Kardiyopleji uygulamaları’’ konuşması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme/İZMİR Endovasküler anevrizma tamiri toplantısında oturum başkanlığı, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme/İZMİR ‘’Left carotid to subclavian artery bypass before descending thoracic and thoracoabdominal aortic aneurysm repair enables safe aortic clamping in patients with left internal thoracic artery grafts’’ konuşmasında davetli yorumcu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi, Çeşme/İZMİR XIV Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresinde, ‘’Karotis stenozu tedavisi’’ oturumunda oturum başkanlığı, 15-19 mayıs 2009, Bodrum/MUĞLA Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Kalp Damar Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurultayı, ‘’Eğitim Üst Kurulu Birinci Çalıştayı’’nda ‘’çalışma guruplarının sonuç raporları, tartışma’’ toplantısında oturum başkanı. 7 haziran 2009, ANKARA. Gaziantep Üniversitesi ,Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, Güncel Konular Sempozyumu, 1-4 Ekim 2009 GAZİANTEP’te ‘’Arkus aorta cerrahisi’’ konulu konuşma 2 ekim 2009 saat 12.20-12.40 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XII’de ‘’Transfüzyon Pratiği’’ panelinde, ‘’Cerrahi olgularda transfüzyon pratiğinde gelişmeler’’ konuşması, 3-7 kasım 2009 ANTALYA Latest Developments in Aortic Aneurysm, ‘’Conference On Medical Development In The Balkans And Eurasia’’ DEİK/ Foreign Economic Relations Board&Turkish International Cooperation And Development Agency(TİKA), 13-15 kasım 2009/İSTANBUL Oturum Başkanlığı, CV2 2nd Cardiovascular Surgery Session Aorta1, 15 nisan 2010 15:30-17:00, ‘’ 59’th ESCVS(The European Society for Cardio-Vascular Surgery) International Congress’’ in conjunction with ‘’6’th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery’’, April 15-18, 2010 -İzmir,TURKEY Interdisciplinary Cardiovascular Symposium/ From cardiac valve to peripheral vascular disease: Endosurgery vs Conevntional Treatment. ‘’Tricky cases- Thoracoabdominal Aneurysm’’ konuşması. 16 nisan 2010, 17:30- 17:45. ‘’ 59’th ESCVS(The European Society for Cardio-Vascular Surgery) International Congress’’ in conjunction with ‘’6’th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery’’, April 15-18, 2010 -İzmir,TURKEY Türk Kalp damar Cerrahisi Okulu, 14-15 mayıs 2010 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı salonu, İZMİR. ‘’Torakoabdominal aort anevrizmasında cerrahi teknikler ve medulla spinalis korunması’’ Oturum başkanlığı, ‘’Torasik Aort’’, 28-Ekim-2010, saat 15.30-17.00, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27-31 ekim 2010, ANTALYA Davetli yorumcu, ‘’Asandan ve arkus aorta cerrahisinde antegrad selektif serebral perfüzyon’’ S-063, 28-Ekim-2010, saat 17.30-19.00, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27-31 ekim 2010, ANTALYA ‘’2011 yılında kapak yetersizliğine yaklaşımımızda farklılılklar olacak mı?’’ Öğrenme hedefi:Ciddi aort yetersizliğinde cerrahi tedavi: Ne zaman erken? Ne zaman geç? Cerrah Görüşü-Dr.Suat Büket. Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi, 1. Eğitim Akademisi, 11- 13 Mart 2011, Green Park Hotel Pendik-İSTANBUL. Oturum başkanlığı. ‘’Vascular Cerrahi Kursu, AAA’da güncelleme’’ 24-3-2011, 13.30-15.00 Hall 5. 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-27 Mart 2011, ANTALYA. Konuşmacı. ‘’Aort ve Mitral kapak Cerrahisinde facialardan Nasıl Korunabiliriz. Aort kapak cerrahisinde ip uçları ve öneriler’’. 25-3-2011 satt 08.30-10.00 salon1. 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-27 Mart 2011, ANTALYA. Tip B diseksiyonlarda girişimsel tedavi: endikasyon, zamanlama, TEVAR veya cerrahi? Dr.Suat Büket. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği ortak sempozyumu, Aort cerrahisinde güncel yaklaşımlar-1. 28 ekim 2011, XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 ekim 2011, Kemer/ANTALYA Aorta hastalıklarında cerreahi tedavi. Ürek-Damar Xastalıklarinin Bu Günü ve Geleceyi.IV Regional Beynelxalg elmi-praktiki konfrans. Naxçıvan Dövlet Univesrsiteti 9-10 Dekabr 2011 T.C. Sağlık Bakanlığı-Türk Klap Damar cerrahisi Derneği, Perfüzyonist Sertifikasyon Kurs Programı, 6-11 şubat-2012/ 12-17-şubat-2012, ‘’Kalp Cerrehisinde Ameliyat Teknikleri ve Yoğun bakım’’ konuşması, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atataürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İZMİR Round Table Discussions, ‘’Cerebral and spinal cord protection methods during aortic surgery’’ ‘’Endovascular stent vs. surgical approach for complex aortic aneurysms’’ Moderators: Cevat Yakut, Erhan Ilgıt, Harun tatar, tayfun Aybek, Suat Büket, Selim İsbir. 8’th june 2012 15.30- 17.00. Istanbul Meeting Practice and Science in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 7’th- 10’th June 2012, The Green Park Pendik Hotel İstanbul, TURKEY ‘’Aort kapak cerrahisinde yeni nesil biyoprotezler’’ ‘’Aort kapak Oturumunda’’ konuşmacı, 9-kasım -2012 10.20, Türk Kalp ve Damar cerrahisi Derneği, 12. Ulusal Kongresi, 8-11 Kasım 2012 , Antalya 4N 1K Toplantısında 2. DAVA’da ‘’bilirkişi’’ 26-27 ocak 2013 Sheraton Otel, ANKARA Konjenital Kalp Zirvesi, Ustalarla buluşalım: Yöntemlerini kendilerinden dinleyelim. 22-03-2013 13.30-15.00 ‘’Panelist’’. 9. Uluslar arası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide Yenilikler Kongresi. 21-24 Mart 2013 ANTALYA Torasik Aorta ve Asendan Aorta, 23-3-2013 17.30-19.00, ‘’Oturum Başkanı’’. 9. Uluslar arası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide Yenilikler Kongresi. 21-24 Mart 2013 ANTALYA ‘’Oturum başkanı’’. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ‘’Ekstra Korporal Yaşam Desteği Günleri’’ 6 Nisan 2013, Ege Üniversitesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Toplantı Salonu,İZMİR. ‘’Antegrad serebral perfüzyon için kanülasyon seçenekleri’’, ‘’Asandan ve arkus aorta cerrahisi’’ The14th Congress of Asian Sovciety for Vascular Surgery& 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery&8th Asian Venous Forum&7th Congress of Turkish Society for Phebology, October 26-29, 2013, Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center İstanbul/TURKEY sday, october 29,2013. ‘’Role Of Surgery In The Treatment Of Carotid Arteries’’ ‘’Problems Of Surgical Treatment Of Patients With Chronic Vascular-Brain Insufficiency’’, November 12-13,2013 Tashkent,UZBEKİSTAN. ’’ Karotis arter hastalıklarında cerrahi tedavinin rolü’’, ‘’Serebrovasküler hastalıkların teşhis ve tedavisinde güncel bakış’’, Naxçivan MR Sıhhiye Nazırlığı Konferans salonu, 11 aralık 2013 ‘’Thoracoabdominal aneurysms:Open or endovascular repair?’’ Name of the session :Aortic Surgery. (5 April 2014/09.00-09.15) ASCVTS’14, 22’nd ANNUAL MEETING OF THE ASIAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY. İstanbul Convention&Exhibition Center, 3-6 April 2014, İstanbul/TURKEY Oturum Başkanlaığı ‘’Aort Cerrahisi Oturumu’’ 7 haziran 2014 12.00-13.00, 4. Türk Kalp Damar Cerrahisi Okulu, 6-8 Haziran 2014 ÇANAKKALE Co-Chairs:Suat Buket& Duke E. Cameron. AORTIC EXPERT TECHNIQUE/VIDEO SESSION I. Thursday September 4 2104, 10.45am-12.05 pm. American Association For Thoracic Surgery Cardiovascular Valve Symposium, septemner 4-6, 2014. Istanbul, TURKEY Surgical Treatment of Acute Arch Dissection. AORTIC EXPERT TECHNIQUE/VIDEO SESSION I. Thursday September 4 2104, 11:15am. American Association For Thoracic Surgery Cardiovascular Valve Symposium, septemner 4-6, 2014. Istanbul, TURKEY Bilimsel Toplantılar Mikroşirurji Temel Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Bornova/İZMİR, 24/5/1988- 6/6/1988 Semimar for Intra-Aortic Ballon Pumping, Datascope b.v. Hovelaken, Hollanda, 11-13/571987 The First International Live Teleconference On Homograft And Autograft Implantation, Harefield Hospital, Middle Essex, London, İngiltere The First International Live Teleconference ‘’ Least-Invasive Coronary Surgery’’, Oxford, İngiltere, 20-22/3/1996 ‘’Yoğun bakımda sepsis sepsiste yoğun bakım ‘‘ Sempozyumu, Büyük Efes Oteli, İZMİR, 9-3-1996 VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Büyük Efes Oteli, İZMİR, 20-23/4/1996 ‘’Aortic Surgery Symposium V ‘’, New York, New York, 25-26/4/1996 XII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Otel Sirene, Belek, ANTALYA,16-20 /10/1996 IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Mares Otel, Marmaris, MUĞLA, 29 Ekim-1 Kasım/1996 Turkısh-German VIII Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology, Mares Otel, Marmaris, MUĞLA, October 31- November 2/1996 Hipertansyon Kış Okulu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ege Sağlık Oteli, Bornova, İZMİR, 20-21 Aralık 1996 The Society Of Thoracic Surgeons, The 30th Postgraduate Program, San Diego- California- Amerika Birleşik Devletleri, 2 Şubat 1997 The Society Of Thoracic Surgeons, The 33th Annual Meetimg, San Diego- California- Amerika Birleşik Devletleri, 3-5 Şubat 1997 Focus on post myocardial infarction and coronary artery disease, symposium, Flims- İsviçre, 13-15 Mart 1997 Second International Symposium On Redo Cardiac Surgery in Adults, 2-3 May 1997, Washington, DC, Amerika Birleşik Devlletleri. The American Association for Thoracic Surgery, 77th Annual Meeting. 4-7 May 1997, Washington, DC, Amerika Birleşik Devletleri. Thoracoabdominal Aneurysm Surgery Workshop, 25-26 Eylül 1997, Dr.Siyami Ersek Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa, İstanbul. Turkish-German Society On Cardiovasculra Surgery And Cardiology, Ixth Annaul Turkish-German Joint Symposium On Cardiovascular Surgery And Cardiology. 10-12 October 1997, Dresden , Germany. The Society Of Thoracic Surgeons, The 31th Postgraduate Program, New Orleans, Louisiana- Amerika Birleşik Devletleri, 25 Ocak 1998 The Society Of Thoracic Surgeons, The 34th Annual Meetimg, New Orleans, Louisiana- Amerika Birleşik Devletleri, 26-28 Ocak 1998 Hemorajik Şok Tedavisinde Gelişmeler Sempozyumu, Yoğun Bakım Derneği, Büyük Efes Oteli İZMİR, 18-Nisan -1998 CryoLife Surgical Skills Workshop, ‘’Introducing the CryoLife Aortic Valve Homograft, The CryoLife O’Brien 300 Stentless Aortic Valve Xenograft Bioprosthesis’’, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İZMİR, 24-Nisan-1998 Aotic Surgery Symposium VI, April 30- May 1, 1998, New York, NY, USA Koroner Bypass Cerrahisinde Radyal Arter Kullanılımı, 9-5-1998, Florence Nightingale Hastanesi, Konferans Salonu, İstanbul. Toronto SP Valve, Silzon Kapak teknolojisi ve Seguin Ringi ile kapak onarımı, ‘’Wet Lab’’, 23-5-1998, Hilton Oteli, İZMİR 15 th International Congress on Thrombosis. October 16-21, 1998, Antalya, Turkey. 5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. 20-24 Ekim 1998, Belek, Antalya. Risk management in CABG: The imflammatory response to bypass. 23-Ocak-1999,Marriot Riverwlak Hotal, San Antonio,Texas-Amerika Birleşik Devletleri. The Society Of Thoracic Surgeons, The 32th Postgraduate Program, San Antonio, Texas- Amerika Birleşik Devletleri, 24 Ocak 1999 The Society Of Thoracic Surgeons, The 35th Annual Meetimg, San Antonio,Texas- Amerika Birleşik Devletleri, 25-27 Ocak 1999 ‘’İnme”den “beyin krizi”ne modern tıbbi yaklaşım, Türk Radyoloji Derneği 75. Yıl Sempozyumu II, 12-6-1999, Hilton Oteli-Ankara. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Antalya. 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 9-12 ekim 1999, İzmir. The Society Of Thoracic Surgeons, The 36th Annual Meetimg, Fort Lauderdale Florida- Amerika Birleşik Devletleri, 31 Ocak-2 Şubat, 2000 Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 2000 Belek/ANTALYA. TIPTEK 2000 Tıpta Teknolojik Yenilikler ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 22-24 Eylül 2000 Kültürpark Kongre Salonları İZMİR. 9th Congress Of The International Society For Holter And Noninvasive Electocardiology- International Congress On Cardiac Pcaing And Electrophysiology, 23-27 Eylül 2000, İstanbul-TÜRKİYE 16. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya. VI. Göğüs Kalp Damar cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000 Belek-Antalya 2’nd International Meeting of The Onasis Cardiac Surgery Center, December 7-9 , 2000 Athens, Greece. 25 th World Congress of The International Society For Cardiovascular Surgery, Eylül 9-13 2001, Cancun, Mexico. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İZMİR 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-23 Ekim 2001, DİYARBAKIR 22. Türk Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 2001, Kemer-ANTALYA XI Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-23 Nisan 2002 ANTALYA Aortic Surgery Symposium VIII, 2-3 Mayıs 2002, New York Amerika Birleşik Devletleri XVIII Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 ANTALYA Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002 ANTALYA Kalp Yetmezliği Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı 1-3 Mayıs 2003 BURSA 52’nd International Congress ‘’The European Society for Cardiovasculra Surgery’’ kasim 7-10, 2003 Lütfi Kırdar Convention&Exhibition Centre, İstanbul,TÜRKİYE The 12’th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 18-22 April 2004 , İstanbul,TURKEY XI. Ulusal uygulamalı Girişimsel kardiyloji Toplantısı, 9-12 Haziran 2004 , Grand Cevahir Kongre Merkezi/ İstanbul Medtronic ‘’options and outcomes meeting’’ 2-10-2004, Mövenpick Otel İstanbul The 4’th Meeting of Al Bessel Heart Society, 4-7 December 2004, Al Bassel Heart Institute, Damascus- SYRIA ‘’Workshop’’ Varis tedavisinde internal ve eksternal lazer uygulamaları. 22 nisan 2005 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cer Ana Bilim Dalı Konferans Salonu/İZMİR III. MAYO-TÜRKİYE Toplantısı , 5-7 mayıs 2005 , İSTANBUL Sol ve sağ ventrikül çıkış yolu rekonstrüksiyonları, Konjenital kalp cerrahisi sempozyumu, 8 ekim 2005, İSTANBUL ‘’Pionering techniques in Cardiac Surgery’’ The Fourth in the series, 1-2 aralık 2005 , Heart Center Leipzig Auditorium, Leipzig, ALMANYA ‘’Aortic Surgery Symposium X’’ april 27-28,2006 The Shereton New York Hotel and Towers USA Gaziantep Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Günleri, 19-21 mayıs 2006 Gaziantep Tıp Fakültesi Oditoryumu, GAZİANTEP Kalp damar hastalıklarının tedavsinin bugünü ve gelecaği konusunda ‘’Azarbaycan Kalp damar Cerrahisi Derneğinin’’ 1. toplantısı, 25-27 mayıs 2006, Bakü/AZARBAYCAN 3 rd International Meeting on Cardiac surgery ‘’The Euro-Asian Bridge’’,21-22 July 2006 Radisson SAS Hotel,İstanbul, TURKEY Türk Kalp Damar cerrahisi Dernegi 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006 Antalya Türk Kardiyoloji Derneği, XXVII Ulusal kardiyoloji Kongresi, 24-28 kasım 2006 ANTALYA II Congress of Molecular Medicine, 24’th- 26’th March 2007, İSTANBUL ‘’Peri-operatif kalp yetersizliği tedavisinde yeni yaklaşımlar ‘’ toplantısı, 28 nisan 2007, Antalya Siyami Ersek Hastanesi Bilimsel Günleri, 11-13 mayıs 2007 Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 mayıs 2007 Belek/ANTALYA IV. Mayo-Türkiye Toplantısı, 1-2 haziran 2007, İTÜ-Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak/İSTANBUL, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Damar Cerrahisi 1. Sempozyumu, Periferik Damar ve Aort Çalışma Grupları Ortak Toplatısı, 6-9 Eylül 2007- ÇANAKKALE. Yoğun Bakım Sempozyumu, Otel Ege Sağlık, Ege Üniversitesi, 28 Eylül 2007, Bornova-İZMİR ‘’Polivasküler hastalıklar;Aterotromboz riskinin farkında mıyız?’’ 24 kasım 2007, Polat Renassaince Hotel, İSTANBUL ‘’Güncellenmiş kılavuzlar ışığında akut koroner sendromlarda antitrombosit tedavi’’ 22 mart 2008 Swiss Hotel, ANKARA ‘’Peri-operatif kalp yetersizliği tedavisinde güncel yaklaşımlar’’ toplantısı, 24 mayıs 2008, Girne-Kıbrıs. Türk Kalp Damar cerrahisi Derneği, 10. Ulusal Kongresi, 17-21 /ekim/2008, Çeşme/İZMİR. Manegement of perioperative CV failure in cardiothoracic surgery, 7 kasım 2008, Zürih/İSVİÇRE Türk Kardiyoloji Derneği, Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu’nun 10. Yıl Toplantısı, 12-15 Mart 2009, Çeşme/İZMİR XIV Ulusal Vasküler Cerrahis Kongresi, 15-19 mayıs 2009, Bodrum/MUĞLA Türk Kalp Damar Cerreahisi Derneği ve Kalp Damar Cerrahisi Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurultayı ‘’Eğitim Üst Kurulu Birinci Çalıştayı’’, 6-7 haziran 2009 ANKARA V. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilşkler Kongresi, 24-28 eylül 2009, ANTALYA Gaziantep Üniversitesi, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, Güncel Konular Sempozyumu, 1-4 ekim 2009 GAZİANTEP Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XII, 3-7 kasım 2009 ANTALYA ‘’Conference On Medical Development In The Balkans And Eurasia’’ DEİK/ Foreign Economic Relations Board&Turkish International Cooperation And Development Agency(TİKA), 13-15 kasım 2009/İSTANBUL ‘’ 59’th ESCVS(The European Society for Cardio-Vascular Surgery) International Congress’’ in conjunction with ‘’6’th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery’’, April 15-18, 2010 -İzmir,TURKEY Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, 11. Ulusal Kongresi, 27-31 ekim 2010, ANTALYA Kardiyoloji- Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi, 1. Eğitim Akademisi, 11- 13 Mart 2011, Green Park Hotel Pendik-İSTANBUL 7. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-27 Mart 2011, ANTALYA. Mitral Kapak Tamiri Ve Görüntülemede Güncellemeler, 7 Eylül 2011, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi. Ürek-Damar Xastalıklarinin Bu Günü ve Geleceyi.IV Regional Beynelxalg elmi-praktiki konfrans. Naxçıvan Dövlet Univesrsiteti 9-10 Dekabr 2011 3’rd Annual Meeting of The Balkan Venous Forum, 20-22 januray 2012,Istanbul-TURKEY Koşuyolu kapak Tamir Atölyesi, 30-31 mart 2012 İSTANBUL ‘’Kalp ve Damar Cerrahisinde Girişimsel Uygulamalar Sempozyumu’’, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 4-6 Mayıs 2012 RİZE Istanbul Meeting Practice and Science in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 7’th- 10’th June 2012, The Green Park Pendik Hotel İstanbul, TURKEY Türk Kalp ve Damar cerrahisi Derneği, 12. Ulusal Kongresi, 8-11 Kasım 2012 , Antalya 4N 1K Toplantısı 26-27 ocak 2013 Sheraton Otel ANKARA 9. Uluslar arası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler cerrahide Yenilikler Kongresi. 21-24 Mart 2013 ANTALYA Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ‘’Ekstra Korporal Yaşam Desteği Günleri’’ 6 Nisan 2013, Ege Üniversitesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Toplantı Salonu,İZMİR. 14th Congress of Asian Sovciety for Vascular Surgery& 16th Congress of Turkish Society for Vascular and Endovascular Surgery&8th Asian Venous Forum&7th Congress of Turkish Society for Phebology, October 26-29, 2013, Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center İstanbul/TURKEY Koşuyolu Kapak Tamir Atölyesi, 1-2 kasım 2013, İSTANBUL ‘’Problems Of Surgical Treatment Of Patients With Chronic Vascular-Brain Insufficiency’’, November 12-13,2013 Tashkent,UZBEKİSTAN. ‘’Serebrovasküler hastalıkların teşhis ve tedavisinde güncel bakış’’, Naxçivan MR Sıhhiye Nazırlığı Konferans salonu, 11 aralık 2013 3. Kalp Damar Cerrahisi Kardiyoloji Zirvesi, ‘’1. Tekno-Akedemi’’ , 21-23 mart 2014/Hilton Otel-İZMİR ASCVTS’14, 22’nd ANNUAL MEETING OF THE ASIAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY. İstanbul Convention&Exhibition Center, 3-6 April 2014, İstanbul/TURKEY 4. Türk Kalp Damar Cerrahisi Okulu, 6-8 Haziran 2014 ÇANAKKALE