Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun

Ana Sayfa > Doktorlar > Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011
Mesleki Deneyim
S.B Samsun Gazi Devlet Hastanesi 2012-2014
S.B Niğde Devlet Hastanesi 2014-2016
S.B Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016-2018
Niğde Ömer Halisdemir Üviversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD 2018-2022
Niğde Özel Hayat Hastanesi 2022-2023
Medicana International Ankara Hastanesi 2023-Halen
Tıbbi İlgi Alanları

Endoüroloji ( Endoskopik ve laparoskopik ürolojik cerrahiler )
Üroonkoloji
Prostat hastalıkları tanı ve tedavisi
Üriner sistem taş hastalıkları
Kadın Ürolojisi
Çocuk Ürolojisi
Androloji

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. A retrospective analysis of mathieu and tip urethroplasty techniques for distal hypospadias repair; A 20 year experience. Archivos Espanoles De Urologia, 2017 Sep;70(7):679-687.
Oztorun K, Bagbanci S, Dadali M, Emir L, Karabulut A.
A2. The role of retroperitoneoscopy in the management of simple renal cysts, Ann Clin Anal Med 2020;11(4):287-290.
Ataç F, Beyaz C, Öztorun K, Öztekin Ü.
A3. Evaluation of sexual function according to the size of the needle used in transrectal-ultrasonography-guided prostate biopsy Bull Urooncol 2021;20(3):138-141
Turgut H, Sarier M, Oztorun K, Yalcin K, Ozgur GK
A4. Field study for determining the effect of COVID-19 on healthcare workers Ann Clin Anal Med 2021
Çınaroğlu NS, Öztorun K, Kaçmaz M, Öztorun ZY
A5. Evaluating the Social Anxiety Depression Levels and Accompanying Psychosocial Problems in Children Diagnosed with Enuresis Cureus 14(8): e28351
Yılmaz Oztorun Z, Gordeles Beser N, Oztorun K, Baysan Arabacı L
A6. Hand-assisted laparoscopic donor nephrectomy: 1864 cases in 15 years experience Turkish Journal of Medical Sciences: Vol. 52: No. 4, Article 53.
Günaydın B, Uçar T, Arpalı E, Akyollu B, Akıncı S, Karataş C, Öztorun K, Koçak B
A7. The use of ilioinguinal and iliohypogastric nerve block anesthesia in inguinal bladder hernia repair Ann Clin Anal Med 2023
Öztorun K, Kaçmaz M, Bolat H
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
B1. Ekstrakorporeal Litotripsi Sonrası Retrograde İntrarenal Cerrahi Güvenli Mi? Ne Zaman Yapılmalı?, 1st International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 1/3 March 2019 Ankara
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. Ürolojik Vakalara Literatür Eşliğinde Yaklaşım ( 2019 ), Sayı: 1, Sayfa: 281
Bölüm Adı: Bifid Üreterin Kör Sonlanan Distal Dalında Gelişen Taş: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Öztorun K.
C2.2. Türkiye Klinikleri Üroloji - Özel Konular Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalığı ( 2020 ), Sayı:1, Sayfa: 74
Bölüm Adı: Çocuklarda Üreterorenoskopi ve Retrograd İntrarenal Cerrahi: Teknik, Endikasyonlar ve Komplikasyonları
Günaydın B, Öztorun K, Sılay MS.
C2.3. Üroonkolojide Güncel Perspektif ( 2022 ), Chapter:6, Sayfa: 47
Bölüm Adı: Böbrek Tümörlerinde Biyopsinin Yeri
Öztorun K.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Frequency of Incidental Cancer in Transurethral Prostate Resection Materials and Our Clinical Approach to These Patients; a Retrospective File Scan, Kafkas Journal of Medical Science 9 (1), 11-16
Özbey C, Öztorun K
D2. Results of Living With an Encrusted Double J Stent for More Than 10 Years, Yeni Üroloji Dergisi , 15 (2) , 59-65 . DOI: 10.33719/yud.517004
Akdeniz E, Öztorun K
D3. Carbon Coated Beads and Dextranomer/Hyaluronic Acid Copolymer in the Treatment of Primary Vesicoureteral Reflux of Female Adults J Reconstr Urol. 2020;10(2):49-55
Köse O, Günaydın B, Akın Y, Görgel SN, Özcan S, Yorulmaz EM, Öztorun K, Yılmaz Y
D4. Technostress in Medical Students During Pandemic-Prompted Distance Education: Adaptation of Technostress Scale Based on Person-Environment Misfit Theory TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2022, volume 21 Issue 3
Erdoğan A, Öztürk M, Erdoğan P, Zor RK, Çınaroğlu S, Öztorun K, Kayabaş Ü
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Sözel Bildiriler
Metabolik Sendromun Mesane Kanseri Üzerine Etkisi, 13.Üroonkoloji Kongresi 8/12 Kasım 2017, Antalya
Amfizematöz pyelonefrit hastalarında uygulanan diversiyon yöntemleri ve olası nefrektomi ile ilişkisi, 14.Ulusal Endoüroloji Kongresi 1-4 Nisan 2021 Online
Sağ Renal Arter Anevrizmasının Spontan Rüptürü ve Endovasküler Onarımı, Marmara Travma Sempozyumu 22/23 Eylül 2022, İstanbul
E2. Poster Bildiriler
Vezikovajinal Fistüllerin Tedavisi: Retrospektif Bir Çalışma, 21.Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim/3 Kasım 2010 İstanbul
Tekrarlayan Hipospadiyas Onarimlarinda Mathieu ve TlP Uretroplastl Teknikleri Kullanılarak Elde Edilen Sonuçlarin Retrospektif Analizi, 11.Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 16/18 Aralık 2011 Antalya
Travma Sonrası Gelişen Çocuk ve Adolesan Üretra Darlıklarının Tedavisinde Açık Rekonstrüksiyon Tekniklerinin Uzun Dönem Sonuçları, 11.Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 16/18 Aralık 2011 Antalya
Distal Hipospadiyas Onarımında Kullandığımız, Mathieu ve Tıp Üretroplasti Tekniklerinin Sonuçlarının Retrospektif Analizi: 20 YıIlık Deneyimlerimiz, 11.Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, 16/18 Aralık 2011 Antalya
Mesane Divertikülü İçerisinde Dev Taş ve Sarkomatoid Diferansiasyon Gösteren Tümörü Bulunan İpsilateral Hidroüreteronefrozlu Olgu, 11.Üroonkoloji Kongresi 6/10 Kasım 2013 Antalya
Mesane Herniasyonu Olgu Sunumu ve Laparoskopik Onarımı, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, Ankara
Retroperitoneoskopik Böbrek Kisti Dekortikasyonu Tüm Basit Böbrek Kistleri İçin Uygulanabilir mi?, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, Ankara
Ikinci Basamak Sağlık Kuruluşunda 211 Hastalık Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, Ankara
Pelvik Kemik Fraktürü Sonrası Gelişen İntravezikal Kemik Penetrasyonu, 15 Yıl Sonra Başvuru: Olgu Sunumu, 3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2/6 Kasım 2016, Antalya
Altı Yaşında Kız Çocukta Pelvik Ektopik Böbrekte Grade III Yaralanmaya Yaklaşım: Olgu Sunumu, 3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2/6 Kasım 2016, Antalya
İki Farklı Segmentte Barsağa İnvaze Mesanenin Nadir Görülen Tümörü: Urakal Adenokarsinom Olgu Sunumu, 13.Üroonkoloji Kongresi 8/12 Kasım 2017, Antalya
Bifid Üreterin Kör Sonlanan Distal Dalında Gelişen Taş: Olgu Sunumu, 27.Ulusal Üroloji Kongresi 26/29 Ekim 2018, Bafra KKTC
Uzun Süreli Vücutta Unutulmuş Taşlaşmış̧ Double J Stent Sonrası Gelişen Nonfonksiyone Böbrek Tedavisi 4.Ürolojik Cerrahi Kongresi 31 Ekim/4 Kasım 2018, Antalyȧ
Ender Saptanan Hidroüreteronefroz Nedeni: Ürotelyal Ürotelyal Fibroepitelyal Polip ve Endoskopik Tedavisi, 14.Ulusal Endoüroloji Kongresi 1-4 Nisan 2021 Online
E3. Video Bildiriler
Retroperitoneoskopik Basit Nefrektomi, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, Ankara
Retroperitoneoskopik Üreterolitotomi, 3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, Ankara
G. Diğer yayınlar:
G1. Ulusal ve Bölgesel Toplantı Sunumları:
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Olgu Sunumu 18/19 Nisan 2009, Ankara
Acceptance of and discontinuation rate from erectile dysfunction oral treatment in patients following bilateral nerve-sparing radical prostatectomy, Ankara Ürologlar Derneği ( AUD ) Asistan Eğitim Toplantıları 30 Ocak 2010, Ankara
Eur Urol. 2008 Mar;53(3):564-70. Epub 2007 Aug 20.
Salonia A, Gallina A, Zanni G, Briganti A, Dehò F, Saccà A, Suardi N, Barbieri L, Guazzoni G, Rigatti P, Montorsi F.
Potency, continence and complications in 3,477 consecutive radical retropubic prostatectomies, Ankara Ürologlar Derneği ( AUD ) Asistan Eğitim Toplantıları 6 Kasım 2010, Ankara
J Urol. 2004 Dec;172(6 Pt 1):2227-31.
Kundu SD, Roehl KA, Eggener SE, Antenor JA, Han M, Catalona WJ.
Nutcracker Sendromu; Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Toplantısı 22 Kasım 2013, Samsun
Kasa İnvaziv Olmayan Mesane Kanserlerinde (KİOMK) İntrakaviter Tedaviler, Ürolojik Cerrahi Derneği Orta Karadeniz Şubesi Toplantısı 7 Mart 2013, Samsun
G2. Makale Çevirisi:
İdiyopatik Erkek İnfertilltesinde Klomifen Sitrat ve Antioksidasyon Kombinasyon Tedavisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma, Androloji Bülteni 45.Sayı, Haziran 2011
G3. Kongre Katılımları:
Ürolojide Güncel Yaklaşımlar 28 şubat/1 Mart 2008, Ankara
Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi 5/7 Haziran 2008, İstanbul
Ürolojide Güncel Yaklaşımlar-II Androloji 27/28 Şubat 2009, Ankara
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 18/19 Nisan 2009, Ankara
9.Üroonkoloji Kongresi 4/8 Kasım 2009, Ankara
Ürolojide Asistanlık ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010 23/24 Ocak 2010, İstanbul
9.Laparoskopik Üroloji Sempozyumu 9/10 Nisan 2010, Konya
8.Ulusal Androloji Kongresi 20/23 Mayıs, İzmir
1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 23/26 Haziran 2010, Ankara
21.Ulusal Üroloji Kongresi 30 Ekim/3 Kasım 2010, İstanbul
Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Cerrahi 15 Nisan 2011, Ankara
Onco Forum-Üroloji 7 Mayıs 2011, Ankara
11.Üroonkoloji Kongresi 6/10 Kasım 2013, Ankara
Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Toplantısı 5 Mart 2014, Samsun
3.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 30/31 Mayıs 2014, Ankara
2.Ürolojik Cerrahi Kongresi 5/9 Kasım 2016, Antalya
Ankara Hastanesi Ürolojik Laparoskopi Günleri-1 13 Aralık 2014, Ankara
11.Ulusal Endoüroloji Kongresi 23/26 Nisan 2015, Antalya
12.Üroonkoloji kongresi 9/12 Kasım 2016, Antalya
European Association of Urology 11/15 March 2016, Munich
The European Congress of Laparoscopy and Robotics 9/11 June 2016, Lisboa
3. Ürolojik Cerrahi Kongresi, 2/6 Kasım 2016, Antalya
12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 12/15 Nisan 2017, Nevşehir
26.Ulusal Üroloji Kongresi 9/12 Ekim 2017, Girne KKTC
13.Üroonkoloji Kongresi 8/12 Kasım 2017, Antalya
27.Ulusal Üroloji Kongresi 26/29 Ekim 2018, Bafra KKTC
4.Ürolojik Cerrahi Kongresi 31 Ekim/4 Kasım 2018, Antalyȧ
ASCO Direct Highlights 2019 Genitourinary Cancer Symposium 10/11 Mayıs 2019, Ankara
6.Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi 2/6 Ekim 2019, Antalya
14.Üroonkoloji Kongresi 6/10 Kasım 2019, Antalya
G3. Kurs Katılımları:
İç Anadolu Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Kursu 6/7 Haziran 2009, Ankara
Üroonkoloji Okulu Temel Üroonkoloji Eğitimi 15/17 Ekim 2010, İzmir
Hacettepe Üroanatomi Günleri-1 Teorik ve Cerrahi Uygulamalı Kadavra Diseksiyon Kursu 24/25 Aralık 2010, Ankara
I.Uygulamalı Perkütan Nefrolitotomi Sempozyum ve Kursu 7/9 Eylül 2011, Ankara
Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Programı-Düzey 1 Aralık 2011, Ankara
Geleceğin Ürologları Yetişiyor 2 26/29 Mayıs 2016, İstanbul
İleri Düzey Laparoskopi, Üroonkoloji, Endoüroloji ve Renal Tarnsplantasyon Eğitimi 1 Mart/29 Ağustos 2019 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji AD, Samsun
Klinik Araştırmalar Derneği Temel İyi Klinik Uygulamalar ( Ver 2.0 ) Uzaktan Eğitim Programı 12/18 Ekim 2019
Temel Biyoistatistik Kursu 23/24 Kasım 2019, Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA hastanesinde çalışmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun hekimimizin Üroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU