KURUMSAL HABERLER


+A A-

Mesane Kanseri Nedir?

Her yaşta görülebilmesine karşılık genellikle orta yaş ve yaşlı popülasyonda daha sık , erkekte ortalama tanı yaşı 69, kadında ise 71 , yaşla beraber insidans artmaktadır. Adolesan ve 30 yaş altı erişkinlerde iyi diferansiye tümörler daha sık ve prognoz daha iyi gözükmektedir.


Risk Faktörleri:
Kimyasal karsinojenler 
Sigara 
Genetik yatkınlık 
Pelvik ışınlama
Sitotoksik kemoterapotikler
Bakteriyel, viral, parazitik ajanlar
Kronik irritasyon
Endojen triptofan metabolitleri
Analjezik kullanımı 
Yapay tatlandırıcılar 
Kahve, çay

Sigara en önemli risk faktörüdür.
Sigara içmeyenlere göre görülme sıklığı 4 kat fazla
Sayı, süre ve sigara dumanının inhalasyon oranı ile risk doğru orantılı olarak artar. Riskin normale dönmesi sigarayı bıraktıktan sonra 20 yıl kadar bir zaman alır.
SINIFLANDIRMA

1- Papilloma: Daha çok gençlerde, iyi huylu ve mesaneye doğru büyüyen

2-Değişici (Transizyonel) hücreli karsinom : mesane kanserlerinin %90-95 i olup burada mesane kanserleri adı altında anlatacağımız gurubu oluştururlar.

3- Nontransizyonel hücreli karsinomlar
     -Adenokarsinom
     -Yassı epitelyum (squamöz) hücreli karsinom
     -Farklılaşmamış karsinomlar
     -Mikst karsinom
     -Epitelyal ve nonepitelyal karsinomlar.

TANI:
Hasta hikayesi.
Fizik muayene
Rutin testler (İdrar ve kan analizleri)
Görüntüleme yöntemleri
IVP,Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Kemik Sintigrafisi.
Sistoskopi
İdrar sitolojisi

Belirti ve bulgular:
Ağrısız, aralıklı hematüri (idrarda kan olması)
Sık işeme,acil işeme hissi, dizüri (idrar yaparken yanma), noktüri
İdrar yapamama, suprapubik kitle,yan ağrısı
İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, anemi (kansızlık).
      Hematüri bunlar içinde en önemlilerinden biridir ve %85 olguda hekime başvurma yakınmasıdır, derecesi hastalığın yaygınlığı ile ilgili değildir, ağrısız ve aralıklıdır. Sistoskopik olarak tanımlanabilecek mesane kanseri tanısı alan hemen hemen tüm olgularda en azından mikroskobik hematüri ( sadece idrar tahlilinde görülen kan) tesbit edilebilir.

Görüntüleme yöntemlerinden tanıda en sık kullanılanı ve ilk başvurulanı ultrasonografidir(US), en az invaziv yöntemdir. IVP ise hematürilerin ve özellikle üst üriner sistemin değerlendirilmesinde önemli yeri vardır. Bilgisayarlı tomografi(BT) mesane tümörünü gösterebilmesi yanı sıra lokal yayılım, metastatik lenf düğümleri ve uzak organ metastazları açısında önemli olabilir.

Sistoskopi: Tanı ,evreleme ve takipte altın standarttır.Şüpheli alanlardan biyopsi alımına olanak sağlar ancak pahalı ve invaziv bir yöntemdir.

Sitoloji: Mesane epitelinden dökülen kanser hücrelerinin idrarda veya mesane yıkantı suyunda aranmasıdır. Düşük dereceli yüzeysel  tümörlerde tanı değeri azdır. 

EVRELEME:
- Mesane mukozası ve mukoza altı bağ dokusunda sınırlı tümörler Yüzeyel Tümörlerdir.
- Mukoza altı bağ dokusunu geçerek mesane adalesine yayılan tümörler Kas İnvaziv tümörler dir.
- Komşu veya uzak organlara yayılan tümörler Metastatik Tümörler dir.

Yüzeyel tm.ler tüm mesane kanserlerinin  %75-85 ini oluştururlar, nüks etme olasılıkları fazladır ancak sadece  %10’u  kas invaziv veya metastatik hastalığa  ilerlemekted

Oluşturma: 05.04.2012 12:00
Son Güncelleme: 25.07.2017 03:22
Oluşturan: Medicana Web ve Yayın Kurulu